Pages

Bioorgansko istraživanje kemijskih profila i markera odabranih vrsta meda
Bioorgansko istraživanje kemijskih profila i markera odabranih vrsta meda
Marina Kranjac
Bioorgansko istraživanje 8 različitih uniflornih vrsta meda je temeljeno na primjeni plinske (GC) i tekućinske kromatografije (HPLC) s ciljem određivanja kemijskih profila i ciljanih organskih spojeva, među kojima su istaknuti potencijalni markeri botaničkog podrijetla. Primjena komplementarnih metoda ekstrakcije (HS-SPME, mikroekstrakcija vršnih para na krutoj fazi; USE, ultrazvučna ekstrakcija organskim otapalima; SPE, ekstrakcija na krutoj fazi) je...
Istraživanje procesa u koloni s nepomičnim slojem u sustavu prirodni zeolit – vodena otopina olovova i cinkova nitrata
Istraživanje procesa u koloni s nepomičnim slojem u sustavu prirodni zeolit – vodena otopina olovova i cinkova nitrata
Ivona Nuić
Ispitan je proces uklanjanja olova i cinka postupkom u koloni iz binarnih vodenih otopina ukupnih početnih koncentracija co(Pb+Zn) ≈ 1 mmol/l, a uz mijenjanje omjera co(Pb)/co(Zn) od 0,18 do 2,15. Eksperimenti su provedeni izotermno u staklenim kolonama s nepomičnim slojem prirodnog zeolita klinoptilolita visine 4, 8 i 12 cm. Tijek radnog ciklusa i ciklusa regeneracije pratio se određivanjem koncentracije Pb i Zn iona, te pH vrijednosti u efluentu i regeneratu. Monitoringom pH...
Kemijska modifikacija prirodnog zeolita klinoptilolita - analiza ravnoteže i kinetike vezivanja kadmija i cinka iz vodenih otopina
Kemijska modifikacija prirodnog zeolita klinoptilolita - analiza ravnoteže i kinetike vezivanja kadmija i cinka iz vodenih otopina
Marin Ugrina
Provedena je kemijska modifikacija prirodnog zeolita (PZ) porijeklom iz Vranjske Banje s vodenom otopinom Fe(NO3)3 u acetatnom puferu pri pH=3,6 te s otopinom NaOH i NaNO3. Dobiveni Fe(III)-modificirani zeolit (FeZ) pokazao je 3-4 puta veći kapacitet vezivanja cinka i kadmija u odnosu na prirodni. Modifikacijom nije došlo do promjena u strukturi i mineraloškom sastavu, a povećao se volumen pora i količina natrijevih iona kao rezultat ionske izmjene i neutralizacije negativnog naboja...
Modeliranje pokazatelja onečišćenja komunalne otpadne vode grada Splita
Modeliranje pokazatelja onečišćenja komunalne otpadne vode grada Splita
Mladen Perišić
Upravljanje kvalitetom vode danas je najvažnija aktivnost zaštite okoliša. Indikatori kvalitete vode određuju se prema klasifikaciji, gdje je uzeta u obzir integracija parametara kvalitete vode i Pravilnika o kvaliteti vode. U ovom radu provedena je karakterizacija i klasifikacija pokazatelja onečišćenja komunalne otpadne vode grada Splita na osnovi rezultata mjerenih parametara dobivenih svakodnevnim monitoringom na ispustima šireg područja kroz period od 4 godine. Temeljem...
Povezanost fizikalnih i kemijskih pokazatelja kakvoće vode s pojavom bakterija Legionella spp. u sustavima opskrbe toplom vodom
Povezanost fizikalnih i kemijskih pokazatelja kakvoće vode s pojavom bakterija Legionella spp. u sustavima opskrbe toplom vodom
Anita Rakić
U sklopu istraživanja putem Ankete su prikupljeni podatci o tehničko–tehnološkim karakteristikama triju hotela i jednog doma za starije i nemoćne osobe smještenih na području Splitsko–dalmatinske županije. Anketa je sadržavala podatke o izvoru vodoopskrbe, vrsti konstrukcijskog materijala razvodne i unutarnje mreže, o sustavu grijanja i tipu bojlera, o vremenu rada svakog objekta, te o potrošnji vode. U razdoblju od 2009. do 2012. godine analizirano je 425 uzoraka tople vode iz...
Prostorna i vremenska raspodjela antropogenih elemenata u sedimentu Kaštelanskog zaljeva
Prostorna i vremenska raspodjela antropogenih elemenata u sedimentu Kaštelanskog zaljeva
Maša Buljac
Kaštelanski zaljev je poluzatvoreni zaljev u kojem je zbog razvoja industrije u drugoj polovici XX stoljeća došlo do povećanja koncentracija različitih antropogenih elemenata. Antropogeni elementi koji su dospjeli u sediment mogu biti trajno ugrađeni u kristalnu rešetku sedimenta. Kada dođe do promjena u geokemijskom sastavu i okolnom moru, promijene se kemijski i biološki uvjeti ravnoteže i antropogeni elementi se mogu izluživati, te kao takvi ...
Razvoj biorazgradivih metalnih implantata : utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije i biokompatibilnost
Razvoj biorazgradivih metalnih implantata : utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije i biokompatibilnost
Ivana Škugor Rončević
Razvoj biorazgradivih metalnih implantata izazovan je zadatak jer od materijala zahtjeva da u potpunosti ispuni inženjerske, kemijske i medicinske zahtjeve. Magnezij i njegove legure dobri su potencijalni materijali za izradu biorazgradivih implantata. Njihovom primjenom smanjuje se mogućnost pojave induciranog stresa. Problem koji je potrebno riješiti je brza korozija Mg i Mg legura koja uzrokuje gubitak mehaničkog integriteta, prije ...
Sinteza i karakterizacija geopolimera temeljenih na letećem pepelu
Sinteza i karakterizacija geopolimera temeljenih na letećem pepelu
Tihomir Kosor
Istražena je sinteza geopolimera temeljenih na alkalnoj aktivaciji letećeg pepela iz domaće termoelektrane ložene ugljenom (TE Plomin 2, Plomin) u cilju razvoja novih, ekološki prihvatljivih, kvalitetnih i ekonomski povoljnijih anorganskih mineralnih veziva, kao alternative portlandskom cementu, odnosno kao adsorbensa u procesima završne obrade otpadnih voda opterećenih ionima teških metala (bakra). Uzorcima geopolimera (serije A, B, T1 i T2), sintetiziranih aktivacijom letećeg...
Studij aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode
Studij aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode
Jelena Jakić
Istraživanja provedena u ovom radu su sa svrhom poboljšanja tehnološkog procesa dobivanja magnezijeva oksida iz morske vode nestehiometrijskim (80%-tnim) načinom taloženja dolomitnim vapnom. S obzirom da je nedostatak nestehiometrijskog načina taloženja povećani udjel B2O3 u konačnom produktu u eksperimentalnom djelu rada detaljno je istraživan način obrade taloga magnezijeva hidroksida kod različitih uvjeta rada u svrhu iznalaženja optimalnog načina ispiranja. Istraživanja se...
Studij međudjelovanja komponenata u polimernim mješavinama poli(vinil-klorid)/poli(etilen-oksid)
Studij međudjelovanja komponenata u polimernim mješavinama poli(vinil-klorid)/poli(etilen-oksid)
Miće Jakić
Istraživana su međudjelovanja u mješavinama amorfnog poli(vinil-klorida) (PVC) i kristalastog poli(etilen-oksida) (PEO) različite molekulske mase u otopini, taljevini i čvrstom stanju. Istraživana je i toplinska postojanost mješavina bez i s dodatkom poli(etilen-glikola) (PEG). Podatci dobiveni viskozimetrijskim mjerenjima ukazuju da su PVC i PEO različitih molekulskih masa u otopini mješljivi u svim omjerima, pri čemu se interakcije (međudjelovanje) u mješavini smanjuju...
Studij utjecaja okoliša na sadržaj teških metala u mekoniju novorođenačdi Splitsko-dalmatinske županije
Studij utjecaja okoliša na sadržaj teških metala u mekoniju novorođenačdi Splitsko-dalmatinske županije
Zlatka Knezović
Grad Split i područje Splitsko-dalmatinske županije je do 1990. godine bilo najveće industrijsko središte na istočnoj obali Jadrana. Aktivna industrijska postrojenja kao npr. željezara, čeličana, brodogradilišta, proizvodnja poli(vinil-klorida), tvornice cementa, tvornica ferolegura, bila su, a neka od njih su i danas, najvažniji antropološki izvori onečišćenja okoliša teškim metalima. Iako je nekoliko značajnih industrijskih onečišćivača na ovom području...
Studija utjecaja štetnih otpada na procese hidratacije i fizikalno-kemijska te mehanička svojstva cementnih kompozita
Studija utjecaja štetnih otpada na procese hidratacije i fizikalno-kemijska te mehanička svojstva cementnih kompozita
Damir Barbir
U radu je istraživan utjecaj mulja iz pogona pocinčavanja „ADRIA CINK“, smjese mulja i zeolita zasićenog cinkom, prirodnog zeolita iz nalazišta Donje Jesenje, olovo (II) oksida, olovo (II) kromata i amonijeva bikromata na ranu hidrataciju te fizikalno-mehanička svojstva industrijskog cementa tipa CEM I 42,5 R (proizvod cementare CEMEX Hrvatska). Određivanje početka i kraja vezanja provedeno je na uzorcima portland cementa uz različite dodatke mulja, zasićenog i prirodnog...

Pages