Pages

Bioorgansko istraživanje kemijskih profila i markera odabranih vrsta meda
Bioorgansko istraživanje kemijskih profila i markera odabranih vrsta meda
Marina Kranjac
Bioorgansko istraživanje 8 različitih uniflornih vrsta meda je temeljeno na primjeni plinske (GC) i tekućinske kromatografije (HPLC) s ciljem određivanja kemijskih profila i ciljanih organskih spojeva, među kojima su istaknuti potencijalni markeri botaničkog podrijetla. Primjena komplementarnih metoda ekstrakcije (HS-SPME, mikroekstrakcija vršnih para na krutoj fazi; USE, ultrazvučna ekstrakcija organskim otapalima; SPE, ekstrakcija na krutoj fazi) je...
Istraživanje procesa u koloni s nepomičnim slojem u sustavu prirodni zeolit – vodena otopina olovova i cinkova nitrata
Istraživanje procesa u koloni s nepomičnim slojem u sustavu prirodni zeolit – vodena otopina olovova i cinkova nitrata
Ivona Nuić
Ispitan je proces uklanjanja olova i cinka postupkom u koloni iz binarnih vodenih otopina ukupnih početnih koncentracija co(Pb+Zn) ≈ 1 mmol/l, a uz mijenjanje omjera co(Pb)/co(Zn) od 0,18 do 2,15. Eksperimenti su provedeni izotermno u staklenim kolonama s nepomičnim slojem prirodnog zeolita klinoptilolita visine 4, 8 i 12 cm. Tijek radnog ciklusa i ciklusa regeneracije pratio se određivanjem koncentracije Pb i Zn iona, te pH vrijednosti u efluentu i regeneratu. Monitoringom pH...
Kemijska modifikacija prirodnog zeolita klinoptilolita - analiza ravnoteže i kinetike vezivanja kadmija i cinka iz vodenih otopina
Kemijska modifikacija prirodnog zeolita klinoptilolita - analiza ravnoteže i kinetike vezivanja kadmija i cinka iz vodenih otopina
Marin Ugrina
Provedena je kemijska modifikacija prirodnog zeolita (PZ) porijeklom iz Vranjske Banje s vodenom otopinom Fe(NO3)3 u acetatnom puferu pri pH=3,6 te s otopinom NaOH i NaNO3. Dobiveni Fe(III)-modificirani zeolit (FeZ) pokazao je 3-4 puta veći kapacitet vezivanja cinka i kadmija u odnosu na prirodni. Modifikacijom nije došlo do promjena u strukturi i mineraloškom sastavu, a povećao se volumen pora i količina natrijevih iona kao rezultat ionske izmjene i neutralizacije negativnog naboja...
Kemijski i biološki profil odabranih biljnih vrsta korištenih u tradicionalnoj medicini BiH
Kemijski i biološki profil odabranih biljnih vrsta korištenih u tradicionalnoj medicini BiH
Mejra Bektašević
U usporedbi sa zemljama Centralne i Zapadne Europe, tradicionalna medicina Bosne i Hercegovine je većinom neistražena. Cilj ovoga doktorskog rada bio je odrediti fitokemijski i biološki profil četiri biljne vrste iz porodice Lamiaceae; Mentha pulegium L., Teucrium montanum L., Satureja subspicata L. i Clinopodium vulgare L., koje su karakteristične i nedovoljno istražene ljekovite biljne vrste za područje BiH. Fitokemijski profil je odreĎen kroz kemijski...
Kinetička analiza sorpcije bakrovih iona na zeolitu NaX u kotlastom reaktrou pri različitim hidrodinamičkim uvjetima
Kinetička analiza sorpcije bakrovih iona na zeolitu NaX u kotlastom reaktrou pri različitim hidrodinamičkim uvjetima
Anita Bašić
Sažetak Zeoliti su mikroporozni kristalni alumosilikati koji su svojom primjenom kao katalizatori i sorbensi promijenili petrokemijsku i kemijsku industriju. Katalitička svojstva zeolita mogu se prilagoditi „umetanjem” iona teških metala u zeolit, a jedna od metoda koja se može koristiti za pripremu katalizatora je sorpcija. Sorpcija na zeolitima koristi se i za uklanjanje metala iz kontaminiranih voda. Ako se proces sorpcije vodi u kotlastom (šaržnom) reaktoru ...
Modeliranje pokazatelja onečišćenja komunalne otpadne vode grada Splita
Modeliranje pokazatelja onečišćenja komunalne otpadne vode grada Splita
Mladen Perišić
Upravljanje kvalitetom vode danas je najvažnija aktivnost zaštite okoliša. Indikatori kvalitete vode određuju se prema klasifikaciji, gdje je uzeta u obzir integracija parametara kvalitete vode i Pravilnika o kvaliteti vode. U ovom radu provedena je karakterizacija i klasifikacija pokazatelja onečišćenja komunalne otpadne vode grada Splita na osnovi rezultata mjerenih parametara dobivenih svakodnevnim monitoringom na ispustima šireg područja kroz period od 4 godine. Temeljem...
Polimerni elektroliti na bazi poli(etilen-oksida)
Polimerni elektroliti na bazi poli(etilen-oksida)
Irena Krešić
Sažetak U ovom radu provedeno je sustavno istraţivanje strukture i toplinskih svojstava nanokompozita na bazi poli(etilen-oksida) (PEO) u svrhu dizajniranja nanokompozitnog polimernog elektrolita poboljšane ionske provodnosti. Pripravljeni su nanokompoziti PEO-a s razliĉitim nanopunilima (natrijev montmorilonit-NaMMT, komercijalno dostupni organski modificirani montmoriloniti Cloisite 10A, Cloisite 15A, Cloisite 20A, Cloisite 25A, Cloisite 93A i Cloisite ...
Povezanost fizikalnih i kemijskih pokazatelja kakvoće vode s pojavom bakterija Legionella spp. u sustavima opskrbe toplom vodom
Povezanost fizikalnih i kemijskih pokazatelja kakvoće vode s pojavom bakterija Legionella spp. u sustavima opskrbe toplom vodom
Anita Rakić
U sklopu istraživanja putem Ankete su prikupljeni podatci o tehničko–tehnološkim karakteristikama triju hotela i jednog doma za starije i nemoćne osobe smještenih na području Splitsko–dalmatinske županije. Anketa je sadržavala podatke o izvoru vodoopskrbe, vrsti konstrukcijskog materijala razvodne i unutarnje mreže, o sustavu grijanja i tipu bojlera, o vremenu rada svakog objekta, te o potrošnji vode. U razdoblju od 2009. do 2012. godine analizirano je 425 uzoraka tople vode iz...
Prostorna i vremenska raspodjela antropogenih elemenata u sedimentu Kaštelanskog zaljeva
Prostorna i vremenska raspodjela antropogenih elemenata u sedimentu Kaštelanskog zaljeva
Maša Buljac
Kaštelanski zaljev je poluzatvoreni zaljev u kojem je zbog razvoja industrije u drugoj polovici XX stoljeća došlo do povećanja koncentracija različitih antropogenih elemenata. Antropogeni elementi koji su dospjeli u sediment mogu biti trajno ugrađeni u kristalnu rešetku sedimenta. Kada dođe do promjena u geokemijskom sastavu i okolnom moru, promijene se kemijski i biološki uvjeti ravnoteže i antropogeni elementi se mogu izluživati, te kao takvi ...
Razvoj biorazgradivih metalnih implantata : utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije i biokompatibilnost
Razvoj biorazgradivih metalnih implantata : utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije i biokompatibilnost
Ivana Škugor Rončević
Razvoj biorazgradivih metalnih implantata izazovan je zadatak jer od materijala zahtjeva da u potpunosti ispuni inženjerske, kemijske i medicinske zahtjeve. Magnezij i njegove legure dobri su potencijalni materijali za izradu biorazgradivih implantata. Njihovom primjenom smanjuje se mogućnost pojave induciranog stresa. Problem koji je potrebno riješiti je brza korozija Mg i Mg legura koja uzrokuje gubitak mehaničkog integriteta, prije ...
Razvoj kinetičkih metoda i metoda analize  injektiranjem u protok za određivanje  farmaceutski aktivnih tiolnih spojeva  (N-acetil-L-cisteina, cisteina, penicilamina,  tiopronina i glutationa) kao čistih tvari te u  farmaceutskim pripravcima
Razvoj kinetičkih metoda i metoda analize injektiranjem u protok za određivanje farmaceutski aktivnih tiolnih spojeva (N-acetil-L-cisteina, cisteina, penicilamina, tiopronina i glutationa) kao čistih tvari te u farmaceutskim pripravcima
Maja Biočić
Razvijene su i vrednovane nove, brze i osjetljive kinetičke metode i metode analize injektiranjem u protok (FIA) uz spektrofotometrijski detektor za određivanje N-acetil-L- cisteina, cisteina, penicilamina, tiopronina i glutationa u čistom obliku te u farmaceutskim pripravcima. Predložene metode temelje se na redukcijskom djelovanju navedenih analita na redoks-aktivni kolorimetrijski bis neokuproin bakrov(II) reagens. Apsorbancija reduciranog bis neokuproin bakrovog(I)...
Razvoj nove ionsko-selektivne elektrode  na bazi paste od ugljikovog materijala za  potenciometrijsko određivanje djelatne tvari  farmaceutika
Razvoj nove ionsko-selektivne elektrode na bazi paste od ugljikovog materijala za potenciometrijsko određivanje djelatne tvari farmaceutika
Josip Radić
U ovoj disertaciji opisan je detaljan tijek razvoja ionsko-selektivnog potenciometrijskog senzora na bazi paste od ugljikovog materijala za određivanje antimuskarinskog lijeka triheksifenidila. Osmišljeno je i u laboratoriju izrađeno tijelo elektrode kojim je omogućen niz mjerenja uz minimalnu potrošnju kemikalija koje sačinjavaju membranu. Pripravljeno je i testirano 235 membrana prosječne mase 101,6 ± 7,9 mg. Kao optimalna pokazala se...

Pages