Paginacija

Kranjac, Marina
Bioorgansko istraživanje kemijskih profila i markera odabranih vrsta meda
Nuić, Ivona
Istraživanje procesa u koloni s nepomičnim slojem u sustavu prirodni zeolit – vodena otopina olovova i cinkova nitrata
Ugrina, Marin
Kemijska modifikacija prirodnog zeolita klinoptilolita - analiza ravnoteže i kinetike vezivanja kadmija i cinka iz vodenih otopina
Bektašević, Mejra
Kemijski i biološki profil odabranih biljnih vrsta korištenih u tradicionalnoj medicini BiH
Perišić, Mladen
Modeliranje pokazatelja onečišćenja komunalne otpadne vode grada Splita
Krešić, Irena
Polimerni elektroliti na bazi poli(etilen-oksida)
Rakić, Anita
Povezanost fizikalnih i kemijskih pokazatelja kakvoće vode s pojavom bakterija Legionella spp. u sustavima opskrbe toplom vodom
Buljac, Maša
Prostorna i vremenska raspodjela antropogenih elemenata u sedimentu Kaštelanskog zaljeva
Škugor Rončević, Ivana
Razvoj biorazgradivih metalnih implantata : utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije i biokompatibilnost
Biočić, Maja
Razvoj kinetičkih metoda i metoda analize injektiranjem u protok za određivanje farmaceutski aktivnih tiolnih spojeva (N-acetil-L-cisteina, cisteina, penicilamina, tiopronina i glutationa) kao čistih tvari te u farmaceutskim pripravcima
Kosor, Tihomir
Sinteza i karakterizacija geopolimera temeljenih na letećem pepelu
Jurin, Mladenka
Sinteza kiralnih 3,5-disuostituranih i fenilamino derivata parazoantina A i F iz beta-laktama: eneantoseparacija, apsolutna konfigurcija i biološka aktivnost

Paginacija