disertacija
Kemijska modifikacija prirodnog zeolita klinoptilolita - analiza ravnoteže i kinetike vezivanja kadmija i cinka iz vodenih otopina

Marin Ugrina (2014)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica