Pages

Utjecaj temperature na inhibiciju korozije bakra pomoću propolisa
Utjecaj temperature na inhibiciju korozije bakra pomoću propolisa
Teo Ugrina
U radu je ispitan utjecaj temperature na inhibiciju korozije bakra (99,9%) u 0,5 mol dm-3 NaCl otopini pomoću propolisa dodanog u elektrolit ili nanesenog na elektrodu kao prevlaka. Ispitivanja su provedena elektrokemijskim metodama: mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne polarizacije i potenciodinamičkom polarizacijskom metodom. Nakon polarizacijskih ispitivanja površine elektroda snimljene su optičkim mikroskopom. Ispitivanja su pokazala da povećanjem...
Utjecaj temperature na korozijsko ponašanje kositra u NaCl otopini
Utjecaj temperature na korozijsko ponašanje kositra u NaCl otopini
Ana Odžak
Praćenjem vremenske promjene potencijala otvorenog strujnog kruga, primjenom polarizacijskih metoda te elektrokemijske impedancijske spektroskopije proučavano je korozijsko ponašanje kositra u 0.5 M NaCl otopini kod različitih temperatura (10, 20, 30 i 40 o C) i pH vrijednosti otopine (3.0, 5.5 i 8.5). Oštećenja na površini metala određena su optičkim mikroskopom. Najveću otpornost prema koroziji kositar pokazuje u NaCl otopini pri 20 o C i pH = 8.5. Pri ...
Utjecaj temperature na pasivaciju aluminija
Utjecaj temperature na pasivaciju aluminija
Melinda Horozović
Primjenom galvanostatske pulsne metode ispitani su mehanizam i kinetika rasta oksidnih filmova na aluminiju u otopini boratnog pufera (pH 7.8) različitih temperatura (10, 20 i 30 o C). Ustanovljeno je da se rast oksidnog filma na aluminiju odvija ionskom vodljivošću pod utjecajem jakog električnog polja kroz oksidni film, prema eksponencijalnom zakonu za ventilne metale (mehanizam “aproksimacije visokog polja”). Određeni su elektrokinetički parametri ...
Utjecaj temperature na sorpciju bakra na zeolitu NaX
Utjecaj temperature na sorpciju bakra na zeolitu NaX
Petra Filipović
U radu je ispitan utjecaj temperature na kinetiku sorpcije bakra na zeolitu NaX. Eksperimenti su provedeni korištenjem turbinskog miješala s ravnim lopaticama u staklenom šaržnom reaktoru nestandardne konfiguracije (D/d T = 0,57, C/H = 0,10) s razbijalima virova standardnih dimenzija (R V = d T /10). Dobiveni eksperimentalni podatci analizirani su Blanchardovim i Weber–Morrisovim kinetičkim modelima. Rezultati kinetičke analize pokazali su da brzina ispitivane...
Utjecaj temperature na vrijednost koeficijenta difuzije otopine natrijeva klorida
Utjecaj temperature na vrijednost koeficijenta difuzije otopine natrijeva klorida
Leonardo Pavlović
S obzirom na hidrodinamičke uvjete u nekom sustavu prijenos tvari se može odvijati molekularnim ili vrtložnim mehanizmom. U ovom radu izvršena je analiza molekularnog mehanizma prijenosa tvari tj. sagledao se utjecaj temperature na vrijednosti koeficijenta difuzije otopine natrijeva klorida koja difundira u demineraliziranoj vodi. Vrijednosti koeficijenta difuzije određene su eksperimentalno uporabom aparature vlastite izvedbe te analitički koristeći ...
Utjecaj temperature sušenja na pripravu filmova poli(etilen-oksida)
Utjecaj temperature sušenja na pripravu filmova poli(etilen-oksida)
Ivan Bajan
Priprava poli(etilen-oksid) (PEO) filmova različitih molekulnih masa provedena je izlijevanjem filmova iz vodenih otopina različitih koncentracija, pri čemu su istraživani optimalni uvjeti otapanja polimera u vodi. Uspješno pripravljene otopine podvrgnute su sušenju pri čemu je cilj bio pronaći i optimalne uvjete sušenja, tj. postupak priprave kvalitetnih suhih filmova. Diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC) je primijenjena u...
Utjecaj timokinona na unutarstaničnu koncentraciju vodikovog peroksida kod staničnih linija karcinoma mokraćnog mjehura
Utjecaj timokinona na unutarstaničnu koncentraciju vodikovog peroksida kod staničnih linija karcinoma mokraćnog mjehura
Tomislav Peašinović
Timokinon je monoterpen pronađen u sjemenkama crnoga kima (Nigella sativa L.). Potječe iz jugoistočne Azije, koristio se u antičkoj Grčkoj, Srednjem istoku i Africi. Učinkovit je za liječenje gastroenteritisa, stanične upale i ima potencijala u liječenju karcinoma. Mnoga novija istraživanja potvrđuju citotoksičnost timokinona na stanične linije karcinoma. Oksidacijski stres predstavlja stanje prekomjernog stvaranja reaktivnih kisikovih vrsta. Oksidacijsko oštećenje može...
Utjecaj tipa miješala i prisutnosti razbijala virova na ionsku izmjenu u kotlastom reaktoru
Utjecaj tipa miješala i prisutnosti razbijala virova na ionsku izmjenu u kotlastom reaktoru
Ksenija Blatarić
U ovom radu istraživan je utjecaj tipa miješala i prisutnosti razbijala virova na ionsku izmjenu bakra na zeolitu NaX u kotlastom reaktoru. Eksperimenti su provedeni pojedinačno u kotlastom reaktoru s i bez razbijala virova korištenjem tri tipa miješala: turbinsko miješalo s ravnim lopaticama (SBT), turbinsko miješalo s lopaticama nagnutim pod kutom od 45° (PBT) i turbinsko miješalo s diskom i ravnim lopaticama (Rushtonova turbina, RT) s ciljem...
Utjecaj tipa miješala na ionsku izmjenu u šaržnom reaktoru sa i bez razbijala virova
Utjecaj tipa miješala na ionsku izmjenu u šaržnom reaktoru sa i bez razbijala virova
Zrinka Miljak
Mehanička operacija miješanja djeluje vrlo jednostavno, ali utjecaj mnogobrojnih hidrodinamičkih uvjeta na procese koji se odvijaju unutar reaktorskog prostora potrebno je detaljno istražiti. U ovom diplomskom radu ispitan je utjecaj tipa miješala na ionsku izmjenu bakra na zeolitu NaX. Ispitivanja su provedena u reaktoru s razbijalima virova kao i u reaktoru bez razbijala virova kako bi se dobio uvid na sveukupni utjecaj stvorenih hidrodinamičkih uvjeta na već spomenuti ...
Utjecaj tipa miješala na karakteristike raspršenja plina u kapljevini
Utjecaj tipa miješala na karakteristike raspršenja plina u kapljevini
Ante Čović-Stanić
: Disperzija ili raspršenje plina u kapljevini se primjenjuje u nizu industrijskih procesa u kojima je potrebno ostvariti prijenos tvari između tih dviju faza, a često se provodi u miješalicama s mehaničkim miješanjem. Upravo o geometrijskim karakteristikama miješalice, prije svega o tipu miješala, ovisit će hidrodinamički uvjeti u sustavu, a koji se direktno odražavaju na intenzitet prijenosa tvari iz plinovite u kapljevitu fazu (ili obrnuto). Glavni zadatak ovog rada bio je...
Utjecaj tokova u šaržnom kristalizatoru s dvama turbinskim sbt miješalima na širinu metastabilne zone boraksa
Utjecaj tokova u šaržnom kristalizatoru s dvama turbinskim sbt miješalima na širinu metastabilne zone boraksa
Petra Meić-Sidić
Cilj ovog rada je bio ispitati utjecaj tokova u šaržnom kristalizatoru s dvama turbinskim SBT miješalima na širinu metastabilne zone dinatrijevog tetraborat dekahidrata (boraksa). Proces se odvijao u kristalizatoru volumena 15 dm 3 u kojem je omjer visine stupca matične otopine i promjera kristalizatora iznosio 1.3 što je zahtijevalo uvođenje drugog SBT miješala u sustav. Detaljno je analiziran utjecaj pozicije dvaju SBT miješala na promjenu prezasićenosti i...
Utjecaj toplinske obrade na korozijsko ponašanje legure CuAlMn u NaCl otopini
Utjecaj toplinske obrade na korozijsko ponašanje legure CuAlMn u NaCl otopini
Silvija Mađerić
Utjecaj toplinske obrade legure CuAlMn na korozijsko ponašanje u 0,1 %, 0,9 % i 1,5 % otopini NaCl ispitan je elektrokemijskim metodama kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne i potenciodinamičke polarizacije. Nakon polarizacijskih mjerenja elektrodna površina je ispitana optičkim mikroskopom te je provedena i SEM/EDS analiza. Rezultati ispitivanja su pokazali da toplinski obrađeni uzorci pokazuju nešto pozitivniju vrijednost...

Pages