Pages

 
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE          
N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
Ana Bitanga
Cilj istraživanja koje je prikazano u ovom radu je razvoj i vrednovanje kinetičke metode analize N-acetil-L-cistein-etil estera (NACET) uz spektrofotometrijski detektor. Opisana kinetička metoda temelji se na redoks reakciji u kojoj NACET reducira [Cu(BCA)₂]²⁺ kompleks zelene boje u [Cu(BCA)₂]⁺ ljubičasto obojan kompleks čiji se apsorpcijski maksimum bilježi na 562 nm. Optimizirani su parametri kemijske reakcije te je temeljem toga konstruirana krivulja umjeravanja čijom je...
 
ODREĐIVANJE PARABENA U KOZMETIČKIM PROIZVODIMA PRIMJENOM GC-MS METODE
ODREĐIVANJE PARABENA U KOZMETIČKIM PROIZVODIMA PRIMJENOM GC-MS METODE
Anamarija Tegeltija
Ciljevi istraživanja: Kvalitativno određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima primjenom GC-MS metode te usporedba dobivenih rezultata s podatcima deklariranim na proizvodu. Pronaći poveznicu između cijene i prisustva parabena u kozmetičkom proizvodu. Ustroj istraživanja: eksperimentalna studija Mjesto istraživanja: Kemijsko-toksikološki laboratorij Kliničkog odjela za sudsku medicinu Zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, Kliničkog...
 CITOTOKSIČNI UČINAK CHELIDONIUM MAJUS, ALCHEMILLA VULGARIS I 
POLYGONUM AVICULARE NA RAZLIČITE STANIČNE LINIJE HUMANIH 
KARCINOMA
CITOTOKSIČNI UČINAK CHELIDONIUM MAJUS, ALCHEMILLA VULGARIS I POLYGONUM AVICULARE NA RAZLIČITE STANIČNE LINIJE HUMANIH KARCINOMA
Anni Mikić
Cilj istraţivanja bio je ispitati citotoksičnost vodenih ekstrakata biljaka Chelidonium majus (rosopas), Alchemilla vulgaris (vrkuta), Polygonum aviculare (troskot) na stanične linije humanih karcinoma mokraćnog mjehura (RT4, T24), dojke (MDA-MB-231), te pluća (A-549). Karcinomske stanice izloţene su različitim koncentracijama ekstrakata biljaka (0.1 g/, 0.25 g/L, 0.5 g/L i 1 g/L) i različitim vremenskim intervalima (4, 24, 48 i 72 sata). Postotak stanica koje su...
 ISPITIVANJE ODZIVA MEMBRANA SASTAVA   Ag 2 S:AgCl:PTFE = 1:1:2 S RAZLIČITIM UDJELOM  NANOČESTICA HEMATITA
ISPITIVANJE ODZIVA MEMBRANA SASTAVA Ag 2 S:AgCl:PTFE = 1:1:2 S RAZLIČITIM UDJELOM NANOČESTICA HEMATITA
Lidija Pirija
Zadnjih par godina ion–selektivne elektrode postale su predmet brojnih znanstvenih istraživanja. U ovom radu testirane su membrane sastava: • RC2 → Ag 2 S:AgCl:PTFE = 1:1:2 • HC1 → Ag 2 S:AgCl:PTFE = 1:1:2 uz dodatak 1% nanočestica α–Fe 2 O 3 • HC2 → Ag 2 S:AgCl:PTFE = 1:1:2 uz dodatak 0,5% nanočestica α–Fe 2 O 3 • HC3 → Ag 2 S:AgCl:PTFE = 1:1:2 uz dodatak 0,25% nanočestica α–Fe 2 O 3 Metodom slijednog razrjeđivanja ispitivan je odziv...
 Sysimbrium officinale (L.) Scop.: glukozinolati i njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima
Sysimbrium officinale (L.) Scop.: glukozinolati i njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima
Nikolina Anđelković
Glukozinolati, β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim bočnim lancem, su sekundarni metaboliti koji se sintetiziraju iz aminokiselina. Glukozinolati su kemijski stabilni i biološki neaktivni spojevi, a njihovom razgradnjom nastaje niz različitih biološki aktivnih razgradnih produkata. Razgrađuju se enzimskim, termičkim i kemijskim putem. U ovom radu primijenjene su različite metode izolacije uključujući hidrodestilaciju u modificiranoj...
ANALIZA PRIMARNE AMBALAŽE ZA ALKOHOLNA I 
BEZALKOHOLNA PIĆA
ANALIZA PRIMARNE AMBALAŽE ZA ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA
Leonora Hibić-Burtina
U ovom radu analizirana je primarna ambalaža za alkoholna i bezalkoholna pića koja se najčešće pojavljuje u maloprodajnim trgovinama, mogućnost odvojenog odlaganja različitih ambalažnih materijala te su izvedeni zaključci o realizaciji ekološke funkcije ove vrste ambalaže. Svim uzorcima ambalaže analizirane su dimenzije ambalažnog materijala. Vizualnim pregledom ambalaže utvrđeno je li je ambalaža označena međunarodno priznatim oznakama za identifikaciju materijala,...
Aditivi u hrani
Aditivi u hrani
Anita Pitarević
Prehrambeni aditivi su tvari poznatog sastava, nisu hrana, već se dodaju namirnicama tijekom proizvodnje, transporta, oblikovanja, prerade i čuvanja hrane. Dodavanjem aditiva u hrani postiže se ujednačenost kvalitete proizvoda, produžuje se rok trajanja hrane tako što se sprječava kvarenje hrane. Prema porijeklu aditivi se dijele na aditive prirodnog porijekla i umjetne (sintetizirane) aditive. Prema funkcionalnosti, aditivi se dijele u 26 različitih kategorija koje su opisane u...
Adsorpcija i adsorpcijski modeli izotermi
Adsorpcija i adsorpcijski modeli izotermi
Nikola Marinović
Adsorpcija je široko primjenjiv postupak odvajanja, posebno u sanaciji okoliša, zbog svojih niskih troškova i visoke učinkovitosti. Mehanizam adsorpcije uglavnom uključuje kemijsku adsorpciju koja nastaje stvaranjem kemijskih veza, fizikalnu adsorpciju povezanu s van der Waalsovom silom i ionsku izmjenu. Jednadžbe adsorpcijskih izotermi koje se koriste za opisivanje eksperimentalnih podataka i termodinamičke pretpostavke modela često daju uvid u mehanizam adsorpcije,...
Adsorpcija kobaltovih iona na ljuskama pistacija
Adsorpcija kobaltovih iona na ljuskama pistacija
Igor Plavčić
U ovom je diplomskom radu ispitana adsorpcija kobaltovih iona na ljuskama pistacija u ovisnosti o različitim početnim koncentracijama otopina kobaltovih iona (3,543; 7,028; 10,061; 17,138 te 24,452 mmol dm -3 ) pri stalnoj temperaturi od 303 K, brzini miješanja od 200 okr min -1 , u trajanju od 96 h. Uočava se, na temelju dobivenih rezultata, eksponencijalan porast količine adsorbiranih kobaltovih iona na ljuskama pistacija ( qe ) s porastom početne koncentracije kobaltovih iona u...
Adsorpcija niklovih iona na ljuskama jaja (T = 308 K)
Adsorpcija niklovih iona na ljuskama jaja (T = 308 K)
Iva Majić
U ovom je diplomskom radu ispitana adsorpcija niklovih iona na ljuskama jaja u ovisnosti o različitim početnim koncentracijama otopina niklovih iona (3,922; 9,885; 13,139; 20,411 30,327 mmol dm-3) pri stalnoj temperaturi od 308 K, brzini miješanja od 200 okr min-1, u trajanju od 96 h. Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti kako količina adsorbiranih niklovih iona (qe) raste s porastom početne koncentracije niklovih iona u otopini (c0) postižući maksimalnu vrijednost pri...
Aktivacija aluminija galijem
Aktivacija aluminija galijem
Iva Ostrički
U ovom radu je mjerenjem vremenske promjene potencijala otvorenog strujnog kruga, primjenom polarizacijskih metoda (potenciodinamčke polarizacije i galvanostatske pulsne metode (uz paralelno mjerenje volumena vodika)) te elektrokemijske impedancijske spektroskopije ispitano ponašanje Al i Al-Ga legura (s 0.01, 0.05 0.10 i 0.20 % Ga) u NaCl otopini. Legiranjem aluminija malim količinama Ga (do 0.20 %) uklanjaju se njegovi osnovni nedostaci pri primjeni u Al-zrak...

Pages