Pages

Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Eva Bek
U ovom radu dobiven je slabo topljiv talog LaF 3 sutaloženjem NaF i La(NO 3 ) 3 s europijem. Bijeli puderasti talog sušen je u sušioniku na 60˚C. Pripravljane su membrane različitih debljina, zbog veće čvrstoće u membrane dodavan je teflon. Odzivne karakteristike elektrode ispitivane su metodom slijednog razrijeđenja počevši od koncentracije fluorida 10 -1 do 10 -7 molL -1 . Kako bi se dobile bolje odzivne karakteristike na površinu membrana...
Priprava portland cementnog klinkera na poluindustrijskoj rotacijskoj peći
Priprava portland cementnog klinkera na poluindustrijskoj rotacijskoj peći
Matea Čulina
Portland cement je mineralno hidraulično vezivo koje ima široku primjenu u graditeljstvu. Proces dobivanja portland cementa je složen i sastoji se od više faza koji obuhvaćaju pripremu sirovine, proizvodnju cementnog klinkera i proizvodnju cementa. U radu je provedeno istraživanje priprave cementnog klinkera na poluindustrijskom postrojenju u tvornici Sv. Kajo, CEMEX Hrvatska d.d. Za proizvodnju klinkera pripravljena je sirovina procesima mljevenja tupine na...
Priprava senzora od ugljikove paste s NPOE kao vezivom i NaTPB kao taložnim reagensom
Priprava senzora od ugljikove paste s NPOE kao vezivom i NaTPB kao taložnim reagensom
Klara Pašalić
Pripravljena je i opisana ionsko-selektivna elektroda na bazi ugljikove paste za maprotilin hidroklorid (MAP), tetraciklički antidepresiv. Modificirana CPE temelji se na ugljikovoj pasti i maprotilin tetrafenilboratu (MAPTPB) otopljenim u 2-nitrofelinil octileteru (NPOE) kao tekućini za lijepljenje. Ukupan broj pripravljenih i testiranih membrana s različitim udjelima ugljika, NPOE i IAC-a je 18. Najbolje odzivne karakteristike pokazala je membrana 17 koja sadrži 48,87% grafita,...
Priprava senzora od ugljikove paste za određivanje acebutolola
Priprava senzora od ugljikove paste za određivanje acebutolola
Anđela Radan
Pripravljena je i opisana ion-selektivna elektroda na bazi ugljikove paste za acebutolol, kardiovaskularni lijek koji spada u skupinu beta-blokatora. Modificirana CPE temelji se na ugljikovoj pasti i ionsko-asocijacijskim kompleksima koji sadrže acebutolol i razna veziva. Ukupan broj pripravljenih i testiranih membrana s različitim udjelima ugljika, veziva i IAC-a je 20. Najbolje odzivne karakteristike pokazala je membrana 17 koja sadrži 52,3% grafita, 44,00%...
Priprava tehnoloških voda različitim taložnim sredstvima
Priprava tehnoloških voda različitim taložnim sredstvima
Andrej Konjevoda
U ovom završnom radu provedena je priprema tehnološke vode različitim taložnim postupcima u laboratorijskom mjerilu. Tijekom eksperimenta korišteni su: vapno na hladno, vapno na toplo, vapno- soda postupak i vapno-lužina postupak. Učinkovitost dekarbonizacije vapnom na hladno iznosila je 74 %. Svi postupci kemijskog mekšanja vode bili su uspješni. Najmanju učinkovitost mekšanja imao je taložni postupak vapnom na toplo, a učinkovitost mekšanja iznosila je 67 %....
Priprava tekućeg organskog gnojiva fermentacijom koprive (Urtica dioica L.) i kamilice (Chamomilla recutita L. Rauschert)
Priprava tekućeg organskog gnojiva fermentacijom koprive (Urtica dioica L.) i kamilice (Chamomilla recutita L. Rauschert)
Zvonimir Jukić
U ovom radu je izvršena priprava tekućeg organskog gnojiva tijekom 17 dana kroz dvije serije uzoraka. Za fermentaciju su korišteni suhi mljeveni korijen koprive i suhi cvjetovi kamilice. Uzorci su pripremljeni otapanjem 20 g suhog bilja u 1 L vode i to u dvije serije: otapanjem u tehnološki pripremljenoj demineraliziranoj vodi s pH = 7 i σ = 0,83 μS cm-1 i u vodi odstajaloj 48 h na sobnoj temperaturi s pH = 7,18 i σ = 374 μS cm-1. Tijekom fermentacije provedene u temperaturnom...
Priprema biougljena iz ljuski pistacia
Priprema biougljena iz ljuski pistacia
Ivan Varenina
Pripremljeni su uzorci biougljena karbonizacijom ljuski pistacija pri tri različite temperature (350°C, 450°C i 550°C). Na pripremljenim uzorcima biougljena provedena je djelomična analiza s ciljem određivanja udjela vlage, pepela te isparljive i stalne tvari te su ispitana njihova adsorpcijska svojstva. Porast temperature je doveo do smanjenja prinosa na uzorcima biougljena te je sukladno tome najmanji prinos na uzorku biougljena pripremljenom pri temperaturi karbonizacije od 550°C....
Priprema i karakterizacija PEO/ES kompozita
Priprema i karakterizacija PEO/ES kompozita
Ivana Lončar
Svrha ovog rada bila je pripremiti uzorke kompozita PEO/ES razliĉitih sastava na laboratorijskom ekstruderu pri ĉemu tijekom ekstrudiranja nije došlo do toplinske razgradnje. Pomoću infracrvene spektroskopije Fourierovom transformacijom istraživan je utjecaj mljevenih ljuskica jaja na strukturu poli(etilen-oksida) i postojanje možebitnih interakcija u kompozitima. Zakljuĉeno je kako dodatak mljevenih ljuskica jaja ne utjeĉe na strukturu PEO-a. ...
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite 15A i PEO10/Cloisite 15A/LiBoB nanokompozita
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite 15A i PEO10/Cloisite 15A/LiBoB nanokompozita
Bruno Jakša Čizmić
U ovom radu se ispitivao utjecaj punila Cloisite15A (15A) na kristalnost, toplinske prijelaze (staklište, talište i kristalište), toplinsku stabilnost, strukturu poli(etilen-oksida) (PEO) molekulske mase ̅̅̅̅ = 1 000 000 (PEO10) i ionsku provodnost. Litijev bis(oksalato)borat (LiBOB) je dodan u omjeru 1:8 (Li : kisik etera) s ciljem ostvarivanja dovoljne koncentracije nositelja naboja. Polimerni nanokompoziti su pripravljeni u dvije serije. Prva serija je dobivena miješanjem...
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite93A i PEO/Cloisite93A/LiBoB nanokompozita
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite93A i PEO/Cloisite93A/LiBoB nanokompozita
Ivana Lešina
U ovom radu ispitivan je utjecaj dodatka organski modificiranog montmorilonita Cloisite 93A na toplinske prijelaze (staklište, talište i kristalište), kristalnost, toplinsku postojanost i strukturu poli(etilen-oksida) prosječne molekulske mase M v ̅̅̅̅ = 1 000 000 (PEO10) u PEO10/Cloisite 93A nanokompozitima te njegov utjecaj na ionsku provodnost PEO10 u PEO10/Cloisite 93A/LiBOB nanokompozitnim polimernim elektrolitima. Polimerni ...
Priprema i karakterizacija kompozita polilaktid/klinoptilolit
Priprema i karakterizacija kompozita polilaktid/klinoptilolit
Anna Pastuović
Svrha ovog rada je pripremiti kompozite polilaktid/klinoptililot metodom izlijevanja filma i istražiti utjecaj klinoptilolita na svojstva polilaktida (ponašanje u vodi i toplinska razgadnja). Pripremljeni su filmovi kompozita PLA/klinoptilolit u kloroformu s 0, 2, 4, 6, 8 i 10 % klinoptilolita. Analizom FT-IR spektara potvrđen je zaostatak otapala u kompozitima. Primjenom neizotermne termogravimetrije istraživan je utjecaj klinoptilolita na toplinsku postojanost...
Priprema i karakterizacija mješavina poliaktidna kiselina/poli(etilen-oksid): termogravimetrijska analiza
Priprema i karakterizacija mješavina poliaktidna kiselina/poli(etilen-oksid): termogravimetrijska analiza
Mihaela Storić
U ovom radu istraživan je utjecaj dodatka poli(etilen-oksida) (PEO) na toplinska svojstva polilaktidne kiseline (PLA) primjenom dinamiĉke termogravimetrijske analize (TG) pri razliĉitim brzinama zagrijavanja u inertu. Istraživane PLA/PEO mješavine razliĉitih sastava pripremljene su ekstrudiranjem na laboratorijskom ekstruderu. Temeljem dobivenih rezultata može se zakljuĉiti kako se ĉisti PLA i PEO razgraĊuju u jednom stupnju razgradnje, ...

Pages