Pages

Priprava cementnih kompozita uz dodatak aditiva
Priprava cementnih kompozita uz dodatak aditiva
Ana Kuliš
U ovom radu je istraženo djelovanje aditiva na cementne kompozite. Proizvodnju betona i cementnih kompozita prate brojni problemi i zahtjevi vezani za povećanje učinkovitosti, za poboljšanje trajnosti i svojstava. Dodatkom aditiva djelomično se ostvaraju ti ciljevi. Danas skoro pa da ne postoji izvedbe nekog betonskog objekta bez primjene aditiva. Najviše se koriste za betonske kompozite kojima je postavljen visoki kriteriji kakvoće tj. onih za...
Priprava elektrode na bazi ugljikove paste za određivanje maprotilina
Priprava elektrode na bazi ugljikove paste za određivanje maprotilina
Karla Vrgoč
Elektrode na bazi ugljikove paste (CPE) čestose koriste u elektroanalitičkim metodama analize. Navedene elektrode su smjese pripremljene od ugljikovog materijala (grafita), različitih veziva: DPB, NPOE, T(2EH)PH i DEHA; soli Na-TPB.-a te ionsko asocijacijskog kompleksa (IAC) u različitim omjerima. Korištena su tri IAC-sa: MAPREIN, MAP PTA i MAP-MOLIB, pripremljeno je 18 pasta s ciljem pronalaska senzora za određivanje jednokationskog maprotilina u realnim uzorcima u ...
Priprava elektrode s ugljikovom pastom uz DBP kao vezivom i NaTPB-om kao taložnim reagensom, za određivanje farmaceutika maprotilina
Priprava elektrode s ugljikovom pastom uz DBP kao vezivom i NaTPB-om kao taložnim reagensom, za određivanje farmaceutika maprotilina
Ella Danese
Elektrode na bazi ugljikove paste su uvelike korištene u elektroanalizi zbog mnogih prednosti poput širokog raspona električnog potencijala, mogućnosti izrade i uporabe elektroda s mnoštvom različitih kombinacija sastavnih elemenata, svoje kemijske inertnosti i prihvatljive cijene. U ovom radu pripremljen je niz elektroda s ugljikovom pastom uz dibutilftalat kao tekućinu za lijepljenje te ionsko-asocijacijskim kompleksom – maprotilinov tetrafenilboratom prethodno istaloženim u...
Priprava i analiza toplinskih svojstava kompozita polilaktidna kiselina/magnezijev hidroksid
Priprava i analiza toplinskih svojstava kompozita polilaktidna kiselina/magnezijev hidroksid
Anamarija Stoilova
Modifikacija svojstava biorazgradljive polilaktidne kiseline (PLA) provedena je dodatkom magnezijevog hidroksida (Mg(OH)2). Prije priprave kompozita samljevene granule PLA su se morale očistiti jer ih je dostavljač dostavio s vidim onečišćenjima. Primjenom diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC) utvrđeno je da se radi o nečistoćama polietilena visoke gustoće (PE-HD). Primjenjeni postupci čišćenja samljevenih granula PLA nisu bili ...
Priprava i elektrokemijska karakterizacija kompleksa kobalta, nikla i bakra s 2 i 6 hidroksinikotinskom kiselinom
Priprava i elektrokemijska karakterizacija kompleksa kobalta, nikla i bakra s 2 i 6 hidroksinikotinskom kiselinom
Luka Ramljak
Metalno–organski koordinacijski spojevi privlače sve veći interes zbog svojih intrigantnih strukturnih karakteristika kao i željenih performansi, uključujući senzorsku tehnologiju, luminescenciju, ionsku izmjenu, katalitička svojstva itd. Pažljivo odabrani organski ligandi s određenim značajkama, kao što su multidentatni i kruti ligandi s multiprotonskim akceptorskim ili donorskim mjestima, mogu se koristiti kao premošćujući ligandi, korisni u konstrukciji i krojenju...
Priprava i karakterizacija Fe(III)-modificiranog zeolita-sorbensa za uklanjanje Hg(II) iz vodenih otopina
Priprava i karakterizacija Fe(III)-modificiranog zeolita-sorbensa za uklanjanje Hg(II) iz vodenih otopina
Petra Prnjak
Provedena je kemijska modifikacija prirodnog zeolita porijeklom iz Vranjske Banje, Srbija s vodenom otopinom Fe(NO 3 ) 3 u acetatnom puferu pri pH = 3,6 te s otopinama NaOH i NaNO 3 . Za detaljnu komparativnu mineralošku i fizikalno-kemijsku karakterizaciju prirodnog i Fe(III)-modificiranog zeolita korišteni su klasična kemijska analiza, kisela i bazična svojstva određena Bohemovom metodom, kemijsko ponašanje pri različitim pH o vrijednostima, zeta potencijal ...
Priprava i karakterizacija PEO/APHIB-POSS/LiBOB čvrstih polimernih elektrolita
Priprava i karakterizacija PEO/APHIB-POSS/LiBOB čvrstih polimernih elektrolita
Mia Galić
Cilj ovog rada bila je priprava i karakterizacija čvrstih nanokompozitnih polimernih elektrolita koji se sastoje od polimerne matrice (poli(etilen-oksida) (PEO)), nanopunila (aminopropil hepta-izobutil poliedarskog oligomernog silseskvioksana (APHIB-POSS)) i soli (litij bis(oksalato)borata (LiBOB)). Nanokompozitni polimerni elektroliti pripremljeni su statičkom metodom interkalacije iz taljevine s različitim molarnim omjerima kisikovih atoma i litijevih iona (EO/Li)...
Priprava i karakterizacija PEO/PEG-POSS/LiBOB  nanokompozita
Priprava i karakterizacija PEO/PEG-POSS/LiBOB nanokompozita
Rubina Kapić
U ovom radu istraţivana je mogućnost modifikacije poli(etilen-oksida) (PEO) s poli(etilen-glikol) poliedarskim oligomernim silseskvioksanom (PEG-POSS) u svrhu smanjenja kristalne faze polimera, odnosno poboljšanja njegove ionske provodnosti. U tu svrhu pripravljeni su uzorci u kojima je PEO modificiran s 5 %, 10 % i 15 % PEG-POSS-a te uzorci u koje je još dodana i sol litijev bis(oksalat) borat (LiBOB) u omjeru kisika iz PEO-a i litija iz soli 8:1. Uzorci su...
Priprava ionsko selektivnog senzora na bazi grafita za određivanje 3-heksifenidil hidroklorida
Priprava ionsko selektivnog senzora na bazi grafita za određivanje 3-heksifenidil hidroklorida
Matea Baturina
Pripravljena je ion selektivna elektroda na bazi grafita uz dodatak ionsko asocijacijskog kompleksa (IAC) u određenim omjerima te je primijenjena na potenciometrijsko određivanje 3-heksifenidil hidroklorida (THPHCl) u koncentracijskom području od 3,16 ∙ 10 -6 do 3,16 ∙ 10 -3 M pri pH = 4,5. Pripravljeno je i testirano 11 membrana s različitim udjelima IAC i grafita. Najbolje odzivne karakteristike pokazale su membrane s udjelom od 20 odnosno 25 % ...
Priprava ionskog senzora na bazi paste od grafita za određivanje acebutolola uz tetrafenilborat i fosfomolibdat kao anionski dio IAC-a
Priprava ionskog senzora na bazi paste od grafita za određivanje acebutolola uz tetrafenilborat i fosfomolibdat kao anionski dio IAC-a
Lana Škutin
Elektrode na bazi paste od ugljika (CPE) su posebne heterogene ugljikove elektrode koje čini smjesa ugljikovih pasti pripravljenih s različitim udjelima grafita, veziva, ionsko-asocijacijskog kompleksa, soli. CPE imaju široku primjenu u određivanju elektrokemijski aktivnih spojeva. U ovom radu pripravljen je potenciometrijski senzor na bazi paste od grafita uz PMA i TPB kao anionskog dijela IAC-a za određivanje acebutolola u realnim uzorcima. Pripravljene su i testirane 22 paste...
Priprava kompozita od polilaktidne kiseline i modificiranih mljevenih koštica masline
Priprava kompozita od polilaktidne kiseline i modificiranih mljevenih koštica masline
Ivona Beljo
U ovom radu provedena je esterifikacija površine mljevenih koštica masline (MKM) sa stearinskom kiselinom (SA). Dokazivanje provedene reakcije esterifikacije površine punila izvršeno je pomoću infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FT-IR). Uočene promjene FT-IR spektra modificiranih koštica masline (mMKM) u odnosu na MKM jasno ukazuju na uspješno proveden postupak esterifikacije nakon čega se modificirano punilo ...
Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Priprava membrane LaF3 postupkom taloženja La3+ i F- uz dodatak Eu(NO3)3 za FISE
Iva Grbelja
Cilj rada je dobivanje slabo topljivog taloga LaF 3 taloženjem NaF s La(NO 3 ) 3 uz dodatak europija. Talog je dobiven taloženjem uz miješanje, bez miješanja te uz povremeno miješanje. Membrane su pripravljene miješanjem dobivenog taloga s europijem. Pripravljen membrane su se umetale u laboratorijski izrađeno tijelo za elektrodu. Odzivne karakteristike elektrode ispitivane su metodom slijednog razrjeđenja počevši od koncentracije ...

Pages