Pages

Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Lepidium meyenii (BRASSICACEAE) i Moringa oleifera (MORINGACEAE)
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Lepidium meyenii (BRASSICACEAE) i Moringa oleifera (MORINGACEAE)
Lorena Topolovec
Glukozinolati su sekundarni biljni metaboliti β-tioglukozidne strukture koji hrani biljnog podrijetla daju aromu, miris i okus. Smatraju se fitokemikalijama što znači da imaju potencijal u prevenciji različitih bolesti u ljudskom organizmu, a naročito pojave karcinoma. U ovom radu provela se identifikacija glukozinolata, te kvantizacija glukozinolata u prahu žutog i crvenog korijena Mace te Moringa praha i čaja. Lepidium meyenii (Brassicaceae)...
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Nasturtium officinale i Iberis umbellata
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Nasturtium officinale i Iberis umbellata
Matea Perković
Glukozinolati su sekundarni metaboliti identificirani u preko 16 različitih biljnih porodica, a najznačajnija je porodica Brassicaceae u koju se ubrajaju dobro poznate biljke iz svakodnevne prehrane. Glukozinolati su fiziološki neaktivni i kemijski stabilni i tek njihovom razgradnjom djelovanjem enzima mirozinaze dolazi do oslobađanja raznovrsnih spojeva. Smatraju se fitokemikalijama s potencijalom prevencije različitih bolesti u ljudskom organizmu. U ovom diplomskom radu izolirani su...
Izolacija, kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnih ulja pinja, primorskog bora i pukinje
Izolacija, kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnih ulja pinja, primorskog bora i pukinje
Maša Jelavić - Šako
Sažetak: Pinj (Pinus pinea L.) i primorski bor (Pinus pinaster Aiton) svrstavaju se u porodicu borovki (Pinaceae). Odabrana vrsta iz porodice čempresovki (Cupressaceae) je pukinja (Juniperus oxycedrus spp. macrocarpa Sibth. & Sm.). Ovim zimzelenim vrstama stanište je u mediteranskoj i submediteranskoj klimi. Izolacija eteričnih ulja provedena je metodom vodene destilacije u aparaturi po Clevengeru iz osušenih iglica navedenih vrsta. Potom su...
Izoniazid - metabolizam, toksičnost i interakcije
Izoniazid - metabolizam, toksičnost i interakcije
Damir Međeši
Cilj istraživanja je najvažniji tuberkulostatik prvog reda, izoniazd (INH). Kao lijek koji je neophodan u liječenju tuberkuloze vrlo je važno proučiti putove njegovog metabolizma i toksičnosti te moguće interakcije u koje stupa s drugim lijekovima. S obzirom na strukturu INH, biotransformacija se odvija reakcijama I. i II. faze metabolizma pod utjecajem karakterističnih enzima. Međutim, prema dokazanim metabolitima veću važnost imaju reakcije II. faze. ...
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Kristina Knezović
U ovome radu provedena je kinetička analiza izotermne termogravimetrijske razgradnje uzoraka poli(etilen-oksida) (PEO) različitih molekulnih masa u inertnoj atmosferi. Kinetička analiza provedena je na temelju eksperimentalnih termogravimetrijskih podataka. Početno je primijenjena integralna model-free izokonverzijska metoda kojom je utvrđeno da za široki raspon konverzija aktivacijska energija ne ovisi o konverziji što ukazuje na jednostupanjski proces ...
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Petra Skorić
Provedena je kinetička analiza izotermne toplinske razgradnje poli(etilen-oksida) različitih molekulnih masa, primjenom eksperimentalnih podataka dobivenih izotermnom termogravimetrijskom analizom. Primjenom integralne “model-free” izokonverzijske metode utvrđeno je da za široko područje konverzija aktivacijska energija (E) ne ovisi o konverziji, što ukazuje na jednostupanjski proces. Kinetički model f( ), aktivacijska energija (E) i...
Izrada elektrode i provedba konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama uz dodatak mljevene opeke
Izrada elektrode i provedba konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama uz dodatak mljevene opeke
Sara Barbarić
Za provedbu konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama potrebno je izraditi elektrodu otpornu na visoke pH vrijednosti te dobrih mehaničkih svojstava. Cementna pasta nakon početka vezanja otvrdnjava i prelazi u cementni kamen iz kojeg treba osloboditi neoštećenu elektrodu. Prikladan materijal je elektroda s pločicama od nehrđajućeg čelika s tvrdim polimernim tijelom ispunjenim epoksidnom smolom. Izrađenoj elektrodi potrebno je odrediti konstantu. ...
Jedinične operacije u proizvodnji maslinovog ulja
Jedinične operacije u proizvodnji maslinovog ulja
Antonija Marić
Maslinovo ulje odavno je cijenjeno zbog svoje biološke i nutritivne vrijednosti. Proces proizvodnje maslinovog ulja sastoji se od: ĉišćenja i pranja plodova masline, mljevenja, miješanja tijesta, odvajanja ĉvrstog od tekućeg dijela te odjeljivanja uljnog mošta na ulje i vodu. U ovom radu opisane su sve faze procesa proizvodnje maslinovog ulja. Isto tako, dana je i usporedba postupka dobivanja maslinovog ulja upotrebom mlina ĉekićara kao primjera modernog ...
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE          
N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
Ana Bitanga
Cilj istraživanja koje je prikazano u ovom radu je razvoj i vrednovanje kinetičke metode analize N-acetil-L-cistein-etil estera (NACET) uz spektrofotometrijski detektor. Opisana kinetička metoda temelji se na redoks reakciji u kojoj NACET reducira [Cu(BCA)₂]²⁺ kompleks zelene boje u [Cu(BCA)₂]⁺ ljubičasto obojan kompleks čiji se apsorpcijski maksimum bilježi na 562 nm. Optimizirani su parametri kemijske reakcije te je temeljem toga konstruirana krivulja umjeravanja čijom je...
KVALITATIVNA STUDIJA PERCEPCIJE ISTRAŽIVAČA, FINANCIJERA, UREDNIKA 
ZNANSTVENOG ČASOPISA, TE PREDSTAVNIKA ZNANSTVENIH USTANOVA, 
FARMACEUTSKE INDUSTRIJE I PACIJENATA O OTVARANJU PRISTUPA PODATCIMA 
KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA NOVIH LIJEKOVA
KVALITATIVNA STUDIJA PERCEPCIJE ISTRAŽIVAČA, FINANCIJERA, UREDNIKA ZNANSTVENOG ČASOPISA, TE PREDSTAVNIKA ZNANSTVENIH USTANOVA, FARMACEUTSKE INDUSTRIJE I PACIJENATA O OTVARANJU PRISTUPA PODATCIMA KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA NOVIH LIJEKOVA
Irena Hrgović
Cilj rada je prepoznati kulturu, percepcije i praksu značajnih skupina u pogledu dijeljenja podataka te uporabe postojećih podataka kliničkih ispitivanja. Identificirane su značajne skupine: istraživači, financijeri, urednici časopisa, znanstvene ustanove, farmaceutska industrija i korisnici. Analiziraju se prepreke i rješenja kako ih vide ispitanici. Metoda istraživanja je dubinski intervju. Ispitanici su odabrani kriterijem dostupnosti iz definiranih ...
Karakterizacija PEO/POSS kompozita
Karakterizacija PEO/POSS kompozita
Rubina Kapić
U ovom radu istraživan je utjecaj poli(etilen-glikol) poliedarskog oligomernog silseskvioksana (PEG POSS) i aminopropil hepta izobutil poliedarskog oligomernog silseskvioksana (APHIB POSS) na temperature faznih prijalaza, udio kristalne faze i toplinsku stabilnost poli(etilen-oksida). U tu svrhu pripravljene su pastile PEO-a modificirane dodatkom 5 % i 10 % PEG POSS-a, odnosno APHIB POSS-a metodom taljenja u statičkim uvjetima. Nađeno je da se dodatkom ...

Pages