Paginacija

Izolacija i identifikacija hlapljivih sumporovih spojeva odabranih biljaka porodice Brassicaeceae
Izolacija i identifikacija hlapljivih sumporovih spojeva odabranih biljaka porodice Brassicaeceae
Andrea Sedlar
Hlapljivi sumporovi spojevi čine veliku grupu različitih vrsta koje su pronađene u čak 43 biljne porodice i 173 biljna roda, među kojima je najvažnija porodica Brassicaceae. Glukozinolati, β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim bočnim lancem su sekundarni metaboliti identificirani u preko 16 različitih biljnih porodica. Ovim spojevima posebno obiluju biljke porodice Brassicaceae među kojima se ističe rod Brassica. Glukozinolati su kemijski i biološki...
Izolacija i identifikacija spojeva eteričnog ulja klinčića
Izolacija i identifikacija spojeva eteričnog ulja klinčića
Karla Viduka
Cilj ovog rada bio je izolirati eterično ulje iz klinčića postupkom vodeno-parne destilacije te isto analizirati primjenom kromatografskih tehnika; plinske kromatografije s plameno-ionizacijskim detektorom (GC-FID) i plinskom kromatografijom-spektrometrijom masa (GC-MC). Ovim tehnikama uspješno su razdvojeni i identificirani sastojci eteričnog ulja klinčića te potvrđena dominacija eugenola u ulju.
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Lepidium meyenii (BRASSICACEAE) i Moringa oleifera (MORINGACEAE)
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Lepidium meyenii (BRASSICACEAE) i Moringa oleifera (MORINGACEAE)
Lorena Topolovec
Glukozinolati su sekundarni biljni metaboliti β-tioglukozidne strukture koji hrani biljnog podrijetla daju aromu, miris i okus. Smatraju se fitokemikalijama što znači da imaju potencijal u prevenciji različitih bolesti u ljudskom organizmu, a naročito pojave karcinoma. U ovom radu provela se identifikacija glukozinolata, te kvantizacija glukozinolata u prahu žutog i crvenog korijena Mace te Moringa praha i čaja. Lepidium meyenii (Brassicaceae)...
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Nasturtium officinale i Iberis umbellata
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Nasturtium officinale i Iberis umbellata
Matea Perković
Glukozinolati su sekundarni metaboliti identificirani u preko 16 različitih biljnih porodica, a najznačajnija je porodica Brassicaceae u koju se ubrajaju dobro poznate biljke iz svakodnevne prehrane. Glukozinolati su fiziološki neaktivni i kemijski stabilni i tek njihovom razgradnjom djelovanjem enzima mirozinaze dolazi do oslobađanja raznovrsnih spojeva. Smatraju se fitokemikalijama s potencijalom prevencije različitih bolesti u ljudskom organizmu. U ovom diplomskom radu izolirani su...
Izolacija, kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnih ulja pinja, primorskog bora i pukinje
Izolacija, kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnih ulja pinja, primorskog bora i pukinje
Maša Jelavić - Šako
Sažetak: Pinj (Pinus pinea L.) i primorski bor (Pinus pinaster Aiton) svrstavaju se u porodicu borovki (Pinaceae). Odabrana vrsta iz porodice čempresovki (Cupressaceae) je pukinja (Juniperus oxycedrus spp. macrocarpa Sibth. & Sm.). Ovim zimzelenim vrstama stanište je u mediteranskoj i submediteranskoj klimi. Izolacija eteričnih ulja provedena je metodom vodene destilacije u aparaturi po Clevengeru iz osušenih iglica navedenih vrsta. Potom su...
Izoniazid - metabolizam, toksičnost i interakcije
Izoniazid - metabolizam, toksičnost i interakcije
Damir Međeši
Cilj istraživanja je najvažniji tuberkulostatik prvog reda, izoniazd (INH). Kao lijek koji je neophodan u liječenju tuberkuloze vrlo je važno proučiti putove njegovog metabolizma i toksičnosti te moguće interakcije u koje stupa s drugim lijekovima. S obzirom na strukturu INH, biotransformacija se odvija reakcijama I. i II. faze metabolizma pod utjecajem karakterističnih enzima. Međutim, prema dokazanim metabolitima veću važnost imaju reakcije II. faze. ...
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Kristina Knezović
U ovome radu provedena je kinetička analiza izotermne termogravimetrijske razgradnje uzoraka poli(etilen-oksida) (PEO) različitih molekulnih masa u inertnoj atmosferi. Kinetička analiza provedena je na temelju eksperimentalnih termogravimetrijskih podataka. Početno je primijenjena integralna model-free izokonverzijska metoda kojom je utvrđeno da za široki raspon konverzija aktivacijska energija ne ovisi o konverziji što ukazuje na jednostupanjski proces ...
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Petra Skorić
Provedena je kinetička analiza izotermne toplinske razgradnje poli(etilen-oksida) različitih molekulnih masa, primjenom eksperimentalnih podataka dobivenih izotermnom termogravimetrijskom analizom. Primjenom integralne “model-free” izokonverzijske metode utvrđeno je da za široko područje konverzija aktivacijska energija (E) ne ovisi o konverziji, što ukazuje na jednostupanjski proces. Kinetički model f( ), aktivacijska energija (E) i...
Izrada elektrode i provedba konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama uz dodatak mljevene opeke
Izrada elektrode i provedba konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama uz dodatak mljevene opeke
Sara Barbarić
Za provedbu konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama potrebno je izraditi elektrodu otpornu na visoke pH vrijednosti te dobrih mehaničkih svojstava. Cementna pasta nakon početka vezanja otvrdnjava i prelazi u cementni kamen iz kojeg treba osloboditi neoštećenu elektrodu. Prikladan materijal je elektroda s pločicama od nehrđajućeg čelika s tvrdim polimernim tijelom ispunjenim epoksidnom smolom. Izrađenoj elektrodi potrebno je odrediti konstantu. ...
Jedinične operacije u proizvodnji maslinovog ulja
Jedinične operacije u proizvodnji maslinovog ulja
Antonija Marić
Maslinovo ulje odavno je cijenjeno zbog svoje biološke i nutritivne vrijednosti. Proces proizvodnje maslinovog ulja sastoji se od: ĉišćenja i pranja plodova masline, mljevenja, miješanja tijesta, odvajanja ĉvrstog od tekućeg dijela te odjeljivanja uljnog mošta na ulje i vodu. U ovom radu opisane su sve faze procesa proizvodnje maslinovog ulja. Isto tako, dana je i usporedba postupka dobivanja maslinovog ulja upotrebom mlina ĉekićara kao primjera modernog ...
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE          
N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
Ana Bitanga
Cilj istraživanja koje je prikazano u ovom radu je razvoj i vrednovanje kinetičke metode analize N-acetil-L-cistein-etil estera (NACET) uz spektrofotometrijski detektor. Opisana kinetička metoda temelji se na redoks reakciji u kojoj NACET reducira [Cu(BCA)₂]²⁺ kompleks zelene boje u [Cu(BCA)₂]⁺ ljubičasto obojan kompleks čiji se apsorpcijski maksimum bilježi na 562 nm. Optimizirani su parametri kemijske reakcije te je temeljem toga konstruirana krivulja umjeravanja čijom je...
KOROZIJSKO PONAŠANJE LEGURE CuAlMnZn U NaCl OTOPINI
KOROZIJSKO PONAŠANJE LEGURE CuAlMnZn U NaCl OTOPINI
Radosna Jerčić
U radu je provedeno ispitivanje elektrokemijskog ponašanja CuAlMnZn legure u 0.5 mol dm -3 NaCl otopini različitih koncentracija (0,1, 0,5, 0,9 i 1,5 %) pri T = 20 o C i pH = 7.4, uz miješanje magnetskom miješalicom s brzinom vrtnje miješala od 150 o/min. Primijenjene su elektrokemijske tehnike kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metode linearne i potenciodinamičke polarizacije. Također je provedeno i mjerenje metodom cikličke...

Paginacija