Pages

Utjecaj organski modificiranog montmorilonita Cloisite 25A i litijevog bis(oksalato)borata na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Utjecaj organski modificiranog montmorilonita Cloisite 25A i litijevog bis(oksalato)borata na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Petra Skorić
Polimerni nanokompoziti dobiveni su miješanjem poli(etilen-oksida) molekulske mase, M ̅ v =1 000 000 (PEO10) s nanopunilom Cloisite 25A (25A) u masenim omjerima PEO10/25A 90/10, 80/20, 70/30, 60/40, 50/50 i 40/60 metodom interkalacije iz taljevine. Polimerni nanokompozitni elektroliti dobiveni su miješanjem PEO10 s 25A u navedenim omjerima uz dodatak soli litijevog bis(oksalato)borata (LiBOB) u količini da se zadovolji omjer 1:8 (Li : kisik iz PEO10) također metodom ...
Utjecaj otpadne građevinske opeke na specifičnu električnu provodnost portland cementnih suspenzija
Utjecaj otpadne građevinske opeke na specifičnu električnu provodnost portland cementnih suspenzija
Ines Štivin
U ovom radu konduktometrijskom metodom provedeno je odreĎivanje specifične električne provodnosti cementnih suspenzija do 25 sati, bez dodatka i uz dodatak 5-30 mas. % mljevene otpadne graĎevinske opeke. Mjerenja su provedena u termostatu pri 20 °C i pri omjeru voda/kruto, V/K = 4. Sve dobivene krivulje ovisnosti specifične električne provodnosti o vremenu imaju sličan grafički oblik s naglašenim vrhom maksimalne provodnosti. Rezultati pokazuju da ...
Utjecaj pH na koroziju željeza u kiselim perkloratnim otopinama
Utjecaj pH na koroziju željeza u kiselim perkloratnim otopinama
Marta Jurišić
Cilj ovog rada je bio ispitati utjecaj pH na koroziju željeza u perkloratnim otopinama ionske jakosti 0,5 i 0,1 mol/L. Istraživanje je provedeno uz praćenje promjene potencijala otvorenog strujnog kruga s vremenom, elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom na potencijalu otvorenog strujnog kruga i potenciodinamičkom polarizacijom sa sporom promjenom potencijala (0,5 mV/s) u području potencijala ±0,120 V u odnosu na potencijal otvorenog strujnog kruga. Povećanjem pH...
Utjecaj pH otopine i koncentracije i Cl- ona na koroziju traka legure  CuAlMn dobivene brzim hlađenjem
Utjecaj pH otopine i koncentracije i Cl- ona na koroziju traka legure CuAlMn dobivene brzim hlađenjem
Ana Franičević
U radu je ispitano korozijsko ponašanje legure CuAlMn dobivene postupkom brzog hlađenja u NaCl otopini deaeriranoj s Ar. Pratio se utjecaj promjene pH i koncentracije kloridnih iona na korozijske karakteristike legure tako da su ispitivanja provedena pri pH = 3.4, 5.4 i 7.4, a također pri koncentracijama NaCl otopine od 0.1%, 0.9% i 1.5%, pri temperaturi od 37 o C. Korištene su metoda mjerenja otvorenog strujnog kruga, metoda linearne i potenciodinamičke ...
Utjecaj perioda branja na fenolni sastav i antioksidacijska svojstva petrovca
Utjecaj perioda branja na fenolni sastav i antioksidacijska svojstva petrovca
Marija Mihajlovski
Petrovac (Crithmum maritimum L.) se od davnina koristi u tradicionalnoj medicini i kulinarstvu, a posljednjih godina je ponovno otkriven i postao je zvijezda priobalne gastronomije. Iako je ova biljka predmet velikog broja istraživanja, ona su uglavnom usmjerena na ispitivanja eteričnog ulja, dok su istraživanja polarnih komponenti znatno rjeđa. U ovom radu su istraženi kemijski sastav i antioksidacijska aktivnost polarnih ekstrakata petrovca ubranog u...
Utjecaj ph otopine natrijevog klorida na korozijsko ponašanje CuAlNi legure
Utjecaj ph otopine natrijevog klorida na korozijsko ponašanje CuAlNi legure
Kata Dorbić
U radu su prikazani rezultati ispitivanja utjecaja pH 0,9 % NaCl otopine na korozijsko ponašanje legure s prisjeljivosti oblika CuAlNi, nakon toplinske obrade kaljenjem, mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne i potenciodinamičke polarizacije. Nakon polarizacijskih mjerenja, površine elektroda ispitane su optičkim mikroskopom, a također je na njima napravljena i SEM/EDS analiza. Rezultati elektrokemijskih ispitivanja su pokazali da...
Utjecaj polimernog materijala na kvalitetu trodimenzionalnog ispisa
Utjecaj polimernog materijala na kvalitetu trodimenzionalnog ispisa
Ante Čović-Stanić
Napredna tehnika koja omogućava stvaranje čvrstih predmeta iz digitalnog zapisa je tehnika trodimenzionalnog ispisa. Ta tehnika osim što uvelike može olakšati svakodnevni život, može postići veliku preciznost i geometrijsku točnost zadanih proporcija. Kod svake nove tehnike, tako i kod ove, težnja je smisliti procedure gdje će proizvodi imati veliku kvalitetu a troškovi procesa biti što manji. Upravo je to cilj ovog završnog ...
Utjecaj potencijala na formiranje oksidnih filmova na kositru
Utjecaj potencijala na formiranje oksidnih filmova na kositru
Iva Ostrički
U radu je ispitan utjecaj potencijala pasivacije (od 0.0 do 1.6 V) i vremena anodizacije (do 4 sata) na svojstva oksidnih filmova koji se pri potenciostatskim uvjetima formiraju na Sn u 0.1 M otopini natrijevog acetata (pH = 8.3, T = 20 o C). Za vrijeme formiranja oksidnih filmova snimani su struja– vrijeme odgovori, određena je količina naboja koja se utroši u procesu anodizacije te izračunata debljina oksidnog filma. Pasivacija kositra započinje ...
Utjecaj pozicije PBT miješala na ionsku izmjenu
Utjecaj pozicije PBT miješala na ionsku izmjenu
Ivana Babić
Ovaj rad predstavlja dio istraživanja koja se odnose na analizu utjecaja parametara miješanja na ionsku izmjenu. U ovom radu sagledan je utjecaj pozicije turbinskog miješala s ravnim lopaticama nagnutim pod kutem od 45⁰ (tzv. PBT miješalo) na ionsku izmjenu bakra na sintetskom zeolitu NaXu neprotočnom kotlastom reaktoru. Ispitao se utjecaj pozicije PBT miješala na suspendiranje čestica zeolita NaX i utrošak snage miješanja kod stanja potpune suspenzije. Omjer udaljenosti ...
Utjecaj pozicije aksijalnog miješala na suspendiranje zeolita i snagu miješanja
Utjecaj pozicije aksijalnog miješala na suspendiranje zeolita i snagu miješanja
Robert Kevo
Sama uĉinkovitost i ekonomiĉnost miješanja pomoću mehaniĉkog miješala ovisi o možda naizgled ne pretjerano bitnim faktorima kao geometrija posude u kojoj se izvodi miješanje, dimenziji i obliku miješala te njegova poziciji u miješalici. Upravo u ovom radu ispitan je konkretno utjecaj pozicije aksijalnog miješala s lopaticama pod kutomod 45° na suspendiranje ĉestica zeolitaNaX i utrošak snage miješanjapri postizanju stanja potpune...
Utjecaj pozicije dvaju PBT miješala u šaržnom kristalizatoru na međuovisnost vremena homogenizacije i brzine nukleacije boraksa
Utjecaj pozicije dvaju PBT miješala u šaržnom kristalizatoru na međuovisnost vremena homogenizacije i brzine nukleacije boraksa
Dora Kajfež
Ovaj rad predstavlja dio sustavnih istraživanja koja se odnose na analizu utjecaja parametara miješanja na kinetiku kristalizacije boraksa. Detaljno je ispitan utjecaj pozicije miješala na vrijeme homogenizacije i brzinu nukleacije kada se kristalizacija odvija uz uporabu dvaju PBT miješala postavljenih na zajedničku osovinu. Eksperimenti su se provodili u šaržnom kristalizatoru volumena 15 dm3. Vrijeme homogenizacije sustava određivano je potenciometrijskom metodom koristeći Na-ion...
Utjecaj primijenjene metode ekstrakcije na izolaciju bioaktivnih komponenti iz jadranskih algi Ulva lactuca, Dictyota dichotoma i Padina pavonica
Utjecaj primijenjene metode ekstrakcije na izolaciju bioaktivnih komponenti iz jadranskih algi Ulva lactuca, Dictyota dichotoma i Padina pavonica
Viktorija Botić
Cilj ovog istraživanja bio je odrediti optimalne uvjete ekstrakcije ukupnih fenola, flavonoida i tanina iz jadranskih algi Ulva lactuca, Dictyota dichotoma i Padina pavonica. U postupku ekstrakcije korištena su tri otapala: destilirana voda, etanol i aceton te različite temperature: 20°C, 40°C i 60°C. Pripravljenim ekstraktima određen je sadržaj ukupnih fenola, flavonoida i tanina. Najveći ekstrakcijski prinos ukupnih fenola dokazan je u acetonskim ekstraktima. Za izolaciju...

Pages