Pages

 
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE          
N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
Ana Bitanga
Cilj istraživanja koje je prikazano u ovom radu je razvoj i vrednovanje kinetičke metode analize N-acetil-L-cistein-etil estera (NACET) uz spektrofotometrijski detektor. Opisana kinetička metoda temelji se na redoks reakciji u kojoj NACET reducira [Cu(BCA)₂]²⁺ kompleks zelene boje u [Cu(BCA)₂]⁺ ljubičasto obojan kompleks čiji se apsorpcijski maksimum bilježi na 562 nm. Optimizirani su parametri kemijske reakcije te je temeljem toga konstruirana krivulja umjeravanja čijom je...
 
ODREĐIVANJE PARABENA U KOZMETIČKIM PROIZVODIMA PRIMJENOM GC-MS METODE
ODREĐIVANJE PARABENA U KOZMETIČKIM PROIZVODIMA PRIMJENOM GC-MS METODE
Anamarija Tegeltija
Ciljevi istraživanja: Kvalitativno određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima primjenom GC-MS metode te usporedba dobivenih rezultata s podatcima deklariranim na proizvodu. Pronaći poveznicu između cijene i prisustva parabena u kozmetičkom proizvodu. Ustroj istraživanja: eksperimentalna studija Mjesto istraživanja: Kemijsko-toksikološki laboratorij Kliničkog odjela za sudsku medicinu Zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, Kliničkog...
 CITOTOKSIČNI UČINAK CHELIDONIUM MAJUS, ALCHEMILLA VULGARIS I 
POLYGONUM AVICULARE NA RAZLIČITE STANIČNE LINIJE HUMANIH 
KARCINOMA
CITOTOKSIČNI UČINAK CHELIDONIUM MAJUS, ALCHEMILLA VULGARIS I POLYGONUM AVICULARE NA RAZLIČITE STANIČNE LINIJE HUMANIH KARCINOMA
Anni Mikić
Cilj istraţivanja bio je ispitati citotoksičnost vodenih ekstrakata biljaka Chelidonium majus (rosopas), Alchemilla vulgaris (vrkuta), Polygonum aviculare (troskot) na stanične linije humanih karcinoma mokraćnog mjehura (RT4, T24), dojke (MDA-MB-231), te pluća (A-549). Karcinomske stanice izloţene su različitim koncentracijama ekstrakata biljaka (0.1 g/, 0.25 g/L, 0.5 g/L i 1 g/L) i različitim vremenskim intervalima (4, 24, 48 i 72 sata). Postotak stanica koje su...
 Sysimbrium officinale (L.) Scop.: glukozinolati i njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima
Sysimbrium officinale (L.) Scop.: glukozinolati i njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima
Nikolina Anđelković
Glukozinolati, β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim bočnim lancem, su sekundarni metaboliti koji se sintetiziraju iz aminokiselina. Glukozinolati su kemijski stabilni i biološki neaktivni spojevi, a njihovom razgradnjom nastaje niz različitih biološki aktivnih razgradnih produkata. Razgrađuju se enzimskim, termičkim i kemijskim putem. U ovom radu primijenjene su različite metode izolacije uključujući hidrodestilaciju u modificiranoj...
ANALIZA PRIMARNE AMBALAŽE ZA ALKOHOLNA I 
BEZALKOHOLNA PIĆA
ANALIZA PRIMARNE AMBALAŽE ZA ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA
Leonora Hibić-Burtina
U ovom radu analizirana je primarna ambalaža za alkoholna i bezalkoholna pića koja se najčešće pojavljuje u maloprodajnim trgovinama, mogućnost odvojenog odlaganja različitih ambalažnih materijala te su izvedeni zaključci o realizaciji ekološke funkcije ove vrste ambalaže. Svim uzorcima ambalaže analizirane su dimenzije ambalažnog materijala. Vizualnim pregledom ambalaže utvrđeno je li je ambalaža označena međunarodno priznatim oznakama za identifikaciju materijala,...
Aditivi u hrani
Aditivi u hrani
Anita Pitarević
Prehrambeni aditivi su tvari poznatog sastava, nisu hrana, već se dodaju namirnicama tijekom proizvodnje, transporta, oblikovanja, prerade i čuvanja hrane. Dodavanjem aditiva u hrani postiže se ujednačenost kvalitete proizvoda, produžuje se rok trajanja hrane tako što se sprječava kvarenje hrane. Prema porijeklu aditivi se dijele na aditive prirodnog porijekla i umjetne (sintetizirane) aditive. Prema funkcionalnosti, aditivi se dijele u 26 različitih kategorija koje su opisane u...
Adsorpcija niklovih iona na ljuskama jaja (T = 308 K)
Adsorpcija niklovih iona na ljuskama jaja (T = 308 K)
Iva Majić
U ovom je diplomskom radu ispitana adsorpcija niklovih iona na ljuskama jaja u ovisnosti o različitim početnim koncentracijama otopina niklovih iona (3,922; 9,885; 13,139; 20,411 30,327 mmol dm-3) pri stalnoj temperaturi od 308 K, brzini miješanja od 200 okr min-1, u trajanju od 96 h. Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti kako količina adsorbiranih niklovih iona (qe) raste s porastom početne koncentracije niklovih iona u otopini (c0) postižući maksimalnu vrijednost pri...
Allium Cepa L.: Kemijski sastav i biološka aktivnost
Allium Cepa L.: Kemijski sastav i biološka aktivnost
Nikolina Pervan
Luk (Allium cepa L.) je jedna od najčešće uzgajanih vrsta iz roda Allium (Amarylldaceae) koji broji više od 500 vrsta. Prepoznatljiv okus, miris, kao i česta lakrimacija (suzenje očiju) te farmakološka svojstva potječu od prisutnih organosumporovih spojeva nastalih enzimskom hidrolizom nehlapljivih S-alk(en)il cistein sulfoksida. U radu je napravljena izolacija eteričnog ulja hidrodestilacijom u aparaturi po Clevengeru iz triju vrsta komercijalno pribavljenih lukova (crveni,...
Allium neapolitanum Cirillo: utjecaj autolize na kemijski sastav sumporovih spojeva dobivenih hidrodestilacijom
Allium neapolitanum Cirillo: utjecaj autolize na kemijski sastav sumporovih spojeva dobivenih hidrodestilacijom
Ružica Brkić
Allium neapolitanum Cirillo (lat. Allium- češnjak, neapolitanum- napuljski) je višegodišnja biljka iz roda Allium, koji se sastoji od mnogo različitih vrsta. Ovu vrstu karakterizira specifičan okus, miris, lakrimacija (suzenje očiju) te farmakološka svojstva koja potječu od prisutnih hlapljivih sumporovih spojeva nastalih enzimskom hidrolizom nehlapljivih S-alk(en)il cistein sulfoksida. Eterično ulje dobiveno je iz različitih dijelova biljke (cvijet,...
Analitičke metode dokazivanja teških metala u biljnim materijalima
Analitičke metode dokazivanja teških metala u biljnim materijalima
Anđela Radan
U prirodi su prisutne veće koncentracije teških metala čiji uzrok možemo tražiti u prirodi ili antropogenom djelovanju. Teški metali su, po definiciji, elementi gustoće veće od 5 g/cm 3 . Dok neki mogu biti osnovni nutrijenti, ostali mogu biti otrovni. Oni u ljudskom organizmu izazivaju razne poremećaje karcinogene i nekarcinogene prirode, a može doći do trovanja konzumiranjem hrane biljnog podrijetla. Kroz zakonsku regulativu je propisana dozvoljena...
Analiza djelotvornosti i sigurnost opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnost opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Nikolina Gabelica
Uvod: Morfin, hidromorofon, oksikodon i kodein su opioidni analgetici navedeni u Osnovnoj listi lijekova Svjetske zdravstvene organizacije za liječenje boli i palijativnu skrb odraslih. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati dokaze o djelotvornosti i sigurnosti tih analgetika za liječenje boli i palijativnu skrb u odraslih iz sustavnih pregleda s meta-analizom. Metode: Pretražene su četiri bibliografske baze podataka: baze Embase i MEDLINE putem OVID-a te baze Cochrane...

Pages