Pages

Uzročnici propadanja svježih plodova mandarine - Citrus unshiu tijekom trženja
Uzročnici propadanja svježih plodova mandarine - Citrus unshiu tijekom trženja
Nikola Marić
Istraživanja uzročnika propadanja svježih plodova mandarine – Citrus unshiu (Marc.) u četiri odabranatrgovačkacentrautvrdilasusljedećeuzročnikepropadanjaplodovamandarine:crnatrulež– Alternariaalternata(Fr.)Keissl,antraknoza–Colletotrichumgloeosporioides(Penz.)Penz.&Sacc.,plava plijesan–PenicilliumitalicumWehmer,zelenaplijesan–Penicilliumdigitatum(Pers.)Sacc.Utvrđenoje dagubitciuzrokovanigljivičnimbolestimaplodovaiznose9­23,5%.Najzastupljenijiuzročnikpropadanja...
Učinkovitost farmakoterapije arterijske hipertenzije u ordinacijama obiteljske medicine u urbanoj, ruralnoj i otočnoj sredini Južne Hrvatske
Učinkovitost farmakoterapije arterijske hipertenzije u ordinacijama obiteljske medicine u urbanoj, ruralnoj i otočnoj sredini Južne Hrvatske
Diana Jurić
NASLOV RADA Učinkovitost farmakoterapije arterijske hipertenzije u ordinacijama obiteljske medicine u urbanoj, ruralnoj i otočnoj sredini Južne Hrvatske: povijesno prospektivno istraživanje. CILJ ISTRAŽIVANJA Usporedba značajki i učinkovitosti terapijskog pristupa novodijagnosticiranoj arterijskoj hipertenziji u urbanoj, ruralnoj i otočnoj sredini (Split vs. Dalmatinska zagora vs. južnohrvatski otoci), u prvoj godini liječenja. Prepostavili smo postojanje razlike u...
Učinkovitost i sigurnost oralnih i inhalacijskih komercijalnih proizvoda beta-glukana: sustavni pregled randomiziranih kontroliranih studija
Učinkovitost i sigurnost oralnih i inhalacijskih komercijalnih proizvoda beta-glukana: sustavni pregled randomiziranih kontroliranih studija
Nikolina Markovina
Premda beta-glukane možemo pronaći u komercijalnim preparatima, ali i u različitim namirnicama obogaćenim beta-glukanima, analiza preparata u kojima je vrsta i doza beta-glukana nejasna ne može pružiti jasne smjernice za praksu. Stoga je cilj ovog istraživanja sinteza svih rezultata učinkovitosti i sigurnosti komercijalnih oralnih i inhalacijskih proizvoda beta-glukana. Proveden je sustavni pregled randomiziranih kontroliranih studija o djelovanju komercijalnih proizvoda...
Vernier mjerni instrumenti i osjetila
Vernier mjerni instrumenti i osjetila
Matea Šošić
U ovom završnom raduopisanisuglavneznačajkeiprincipmjerenjasauređajimaiodgovarajućim osjetilimatvrtkeVernierSoftware& Technology (Beavertonu,Oregon)kojajevodećisvjetski proizvođačinstrumenata,osjetila,programskihpaketaiostaleopremekojasekoristiuznanstvenom obrazovanju.OpisanjeinstrumentLabQuest2kaoirazličitanjemukompatibilnaosjetilakaoštosu temperaturnoosjetilo,pHosjetilo,plinskoosjetilo(zaodređivanjeO 2 iCO 2 ),etanolnoosjetilo,osjetiloza određivanjeotopljenogO 2...
Vezivanje mangana na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Vezivanje mangana na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Lorena Tomić
U radu je ispitan utjecaj početne pH vrijednosti otopine u rasponu pH o =2,52-8,15 na vezivanje mangana na prirodni (PZ) i Fe(III)-modificirani zeolit (FeZ) iz otopine početne koncentracije, c o (Mn)=4,680 mmol/L. Nakon uspostave ravnoteže, u filtratu su određene ravnotežne koncentracije mangana u otopini i ravnotežni pH e . Iz eksperimentalnih rezultata izračunata je količina vezanog mangana po gramu zeolita, q e i stupanj...
Vezivanje nikla na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Vezivanje nikla na prirodni i Fe(III)-modificirani zeolit - utjecaj početne pH vrijednosti otopine
Anđela Čović
U radu je ispitan utjecaj početne pH vrijednosti otopine u rasponu pH o =2,47-7,02 na vezivanje nikla na prirodni (PZ) i Fe(III)-modificirani zeolit (FeZ) iz otopine početne koncentracije, c o (Ni)=4,266 mmol/L. Nakon uspostave ravnoteže, u filtratu su određene ravnotežne koncentracije nikla u otopini i ravnotežni pH e . Iz eksperimentalnih rezultata izračunata je količina vezanog nikla po gramu zeolita, q e i stupanj vezivanja, α. Rezultati ...
Vizualizacija podataka oporabe/zbrinjavanja  krutog komunalnog otpada
Vizualizacija podataka oporabe/zbrinjavanja krutog komunalnog otpada
Matea Matić
U radu su analizirani podatci o količini oporabljenog/zbrinutog krutog komunalnog otpada i to postupcima energetske oporabe i recikliranja, kao i podaci o količini komunalnog otpada koja je neobrađena odložena na odlagališta u Republici Hrvatskoj i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Rezultati analize prikazani su ternarnim dijagramom. Vizualizacijom podataka o postupcima oporabe/zbrinjavanja otpada ...
Višecijevni 1-2 tip izmjenjivača topline
Višecijevni 1-2 tip izmjenjivača topline
Silvia Bućma
Svrha ovog završnog rada je istražiti da li se industrijski MIT09 izmjenjivač topline, tip 1-2, duljine cijevi 770 mm može primijeniti za hlađenje mineralnog ulja, kojim se podmazuju klizni ležajevi na srednjem bloku rotacijske peći s vanjske i unutarnje strane južnog kućišta (8) na istočnoj strani peći. Mineralno ulje temperature 40 o C, dostrujava u prostor plašta volumnim protokom od 0,8 m 3 /h na unutarnjoj te 0,36 m 3 /h na vanjskoj strani ...
Višecijevni izmjenjivač topline (tip 1-2) s učvršćenim snopom cijevi
Višecijevni izmjenjivač topline (tip 1-2) s učvršćenim snopom cijevi
Josip Galić
Cilj ovog završnog rada je ispitati da li se višecijevni izmjenjivač topline (tip 1-2) s učvršćenim snopom cijevi može primijeniti u cementnoj industriji za hlađenje mineralnog ulja kojim se podmazuju klizni ležajevi rotacijske peći u tehnološkom procesu proizvodnje cementa. Mineralno ulje potrebno je ohladiti od 35 °C na 31 °C. Ulje struji oko cijevi u plaštu volumnim protokom 10 L/min. Kroz cijevni snop od 44 bakrene cijevi vanjskog promjera 10 x 1 mm ...
Višecijevni izmjenjivači u sustavu hlađenja ulaznog bloka rotacijske peći za proizvodnju portland cementa
Višecijevni izmjenjivači u sustavu hlađenja ulaznog bloka rotacijske peći za proizvodnju portland cementa
Mario Gulišija
Diplomski rad obuhvaća rješenje sustava hlaĊenja ulaznog bloka rotacijske peći za proizvodnju Portland cementa. Ispitana je serija industrijskih višecijevnih (engl. shell&tube) izmijenjivaĉa topline s uĉvršćenim snopom cijevi, tip 1-2, u svrhu hlaĊenja mineralnog ulja kojim se podmazuju klizni ležajevi na ulaznom bloku peći. Cilj je utvrditi koji od ispitivanih industrijskih rekuperatora (MIT03-MIT10), tip 1-2, zadovoljava zadane radne uvjete. Raspored cijevi je u...
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom kemijskog taloženja , aeracije i fenton sličnog procesa
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom kemijskog taloženja , aeracije i fenton sličnog procesa
Mirna Borić
U ovome radu provedena je fizikalno-kemijska karakterizacija procjedne vode s odlagališta otpada Bikarac te njena obrada primjenom kemijskog taloženja, aeracije i Fenton sličnog procesa. Rezultati su pokazali da primjenom kemijskog taloženja i aeracije vrijednosti pokazatelja BPK 5 , KPK, N po Kjeldahlu i NH 3 -N su ispod MDK vrijednosti propisanih Pravilnikom te se obrađena procjedna voda može ispustiti u sustav javne odvodnje nakon neutralizacije, ali ne i u...
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom vapna, aeracije i Fenton procesa
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom vapna, aeracije i Fenton procesa
Dina Crnjak
U ovom radu je provedena fizikalno-kemijska karakterizacija procjedne vode s odlagališta otpada Bikarac te njena obrada primjenom vapna, aeracije i Fenton procesa. Rezultati su pokazali da nakon obrade vapnom i aeracije vrijednosti pokazatelja pH i KPK su iznad MDK vrijednosti propisanih Pravilnikom te se obrađena procjedna voda ne može ispustiti u sustav javne odvodnje. Ispitan je utjecaj pH, koncentracije Fe 2+ iona i H 2 O 2 , molarnog koncentracijskog...

Pages