Pages

UTJECAJ POSTUPAKA SUŠENJA NA MIKROSTRUKTURU PLODA KULTIVIRANE BOROVNICE (VACCINIUM CORYMBOSULUM L.)
UTJECAJ POSTUPAKA SUŠENJA NA MIKROSTRUKTURU PLODA KULTIVIRANE BOROVNICE (VACCINIUM CORYMBOSULUM L.)
Marita Hvizdak
Kultivirana borovnica (Vaccinium corymbosum L.) je najvažnija komercijalna borovnica koja se konzumira u ljudskoj prehrani. Rod Vaccinium iz porodice Ericaceae obuhvaća velik broj vrsta koje za rast zahtijevaju dovoljnu količinu svjetlosti i kiselu sredinu pa se pronalaze u sredinama koje zadovoljavaju takvim uvjetima. Borovnice sadrže bogatstvo fitokemikalija koje pridonose zaštiti i očuvanju zdravlja ljudskog organizma. Različiti čimbenici...
UTJECAJ PROMJERA SBT MIJEŠALA NA GRANULOMETRIJSKA SVOJSTVA FINALNOG PRODUKTA ŠARŽNE SONOKRISTALIZACIJE BORAKSA
UTJECAJ PROMJERA SBT MIJEŠALA NA GRANULOMETRIJSKA SVOJSTVA FINALNOG PRODUKTA ŠARŽNE SONOKRISTALIZACIJE BORAKSA
Tamara Đolonga
U radu je ispitan utjecaj promjera SBT miješala na granulometrijska svojstva kristala boraksa dobivenih šaržnom kristalizacijom s ultrazvučnim djelovanjem i istovremenim mehaničkim miješanjem. Kristalizacija se provodila postupkom kontroliranog hlađenja matične otopine brzinom od 6 °C h -1 pri amplitudi i pulsu ultrazvučnog djelovanja od 20%. Kako bi se sagledao utjecaj promjera SBT miješala na granulometrijska svojstva dobivenih kristala, ispitivanja su se ...
UTJECAJ ZrO2 NA PROCES SINTERIRANJA MAGNEZIJEVA OKSIDA
UTJECAJ ZrO2 NA PROCES SINTERIRANJA MAGNEZIJEVA OKSIDA
Viktoria Oroz
Zahvaljujući visokom stupnju vatrostalnosti (temperatura taljenja ~2800 o C), magnezijev oksid ima znaĉajnu ulogu u proizvodnji vatrostalnih materijala. Vatrostalni materijali na bazi magnezijeva oksida kemijski su inertni na djelovanje mnogih kiselina, kiselih plinova, baznih troski i neutralnih soli, a s ugljikom reagiraju tek iznad 1800 o C. Magnezijev oksid moţe se dobiti iz razliĉitih sirovina koje se nalaze na kopnu, na primjer ...
Uklanjanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine koncentracijskog omjera Cd/Zn=1,93 na nepomičnom sloju prirodnog zeolita visine H=8 cm
Uklanjanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine koncentracijskog omjera Cd/Zn=1,93 na nepomičnom sloju prirodnog zeolita visine H=8 cm
Marin Nikolić
Ispitano je uklanjanje Cd i Zn iona postupkom u koloni iz binarne vodene otopine ukupne početne koncentracije c o (Cd+Zn) ≈ 1 mmol/L, a koncentracijskog omjera kadmija i cinka Cd/Zn = 1,93. Radni ciklus proveden je propuštanjem otopine s vrha prema dnu kolone kroz nepomičan sloj zeolita visine H = 8 cm pri stalnom protoku od Q = 1 mL/min. Tijek radnog ciklusa pratio se određivanjem koncentracije Cd i Zn iona te pH vrijednosti u...
Uklanjanje boje Sunset Yelow iz vodene otopine elektrokoagulacijom
Uklanjanje boje Sunset Yelow iz vodene otopine elektrokoagulacijom
Nikolina Krišto
Promatrana je učinkovitost uklanjanja boje Sunset Yellow (SY) iz vodene otopine procesom elektrokoagulacije (EK) pri različitim gustoćama struje (0.004, 0.008, 0.016 i 0.024 A/cm 2 ), početnim pH (3.2, 5.5, 7.0) te brzinama vrtnje miješala (100, 200 i 300 okr/min). Tijekom EK procesa, uočene su promjene pH, temperature, električne provodnosti te koncentracije SY boje. Općenito gledajući, učinkovitost uklanjanja SY boje je izuzetno dobra te kod svih...
Uklanjanje cinka iz vodene otopine na različitim bisorbensima  - utjecaj veličine čestica
Uklanjanje cinka iz vodene otopine na različitim bisorbensima - utjecaj veličine čestica
Matea Penić
Porastom ljudske populacije potrošnja vode raste, a time se smanjuje njena raspoloživost po stanovniku. Također, zbog industrijskog razvoja voda postaje sve više onečišćena, posebice teškim metalima. Tako onečišćene vode predstavljaju opasnost za okoliš i za ljudsko zdravlje. Stoga je potrebno prirodne vode zaštititi od onečišćenja odgovarajućom obradom otpadnih voda prije ispuštanja u prirodne recipijente ili u sustav javne odvodnje. Budući da je...
Uklanjanje cinka iz vodenih otopina različitih početnih koncentracija uporabom nusproizvoda/otpada od prerade hrane
Uklanjanje cinka iz vodenih otopina različitih početnih koncentracija uporabom nusproizvoda/otpada od prerade hrane
Anica Skelin
Porastom svjetske populacije raste i potreba za proizvodnjom hrane, ali i materijala, što dovodi do iscrpljivanja prirodnih resursa te sve većeg onečišćenja okoliša. Zbog intenzivne poljoprivredne proizvodnje koja se oslanja na umjetna gnojiva i pesticide te rudarenja i industrijskih djelatnosti, dolazi do onečišćenja vodnih sustava teškim metalima. Cink je jedan od pet najviše eksploatiranih metala na svijetu. Ima važnu ulogu u raznim industrijama zbog čega su...
Uklanjanje fungicida karbendazima iz vodene otopine adsorpcijom na  različitim vrstama zeolita
Uklanjanje fungicida karbendazima iz vodene otopine adsorpcijom na različitim vrstama zeolita
Anica Pavlinović
U ovom radu ispitana je mogućnost primjene različitih vrsta zeolita - prirodnog zeolita klinoptilolita (PZ), njegova homoionskog Na - oblika (NaZ3) te sintetskog Zeolite Socony Mobil-5 zeolita (ZSM-5) za uklanjanje fungicida karbendazima iz vodene otopine početne koncentracije γ o ≈ 5 mg/L. Uklanjanje je provedeno procesom adsorpcije šaržnim postupkom pri sobnoj temperaturi miješanjem zeolita i vodene otopine karbendazima u ...
Uklanjanje mangana iz vodene otopine kombinacijom aeracije,  alkalinizacije, koagulacije/flokulacije i ionske izmjene šaržnim  postupkom
Uklanjanje mangana iz vodene otopine kombinacijom aeracije, alkalinizacije, koagulacije/flokulacije i ionske izmjene šaržnim postupkom
Marko Kosić
Mangan i željezo nužno je ukloniti iz vode za ljudsku potrošnju jer dovode do promjene njenih organoleptičkih svojstava (metalan okus i miris, crvenosmeđa boja) te do pojave mutnoće. Takva voda se ne može upotrijebiti ni u industrijske svrhe jer uzrokuje različite probleme - boji proizvode (papir, tekstil), sužava profil cijevi (uslijed stvaranja želatinoznih taloga i biomase) što smanjuje učinkovitost grijača te koroziju koja može dovesti do...
Uklanjanje olova iz otpadnih voda korištenjem nusproizvoda/otpada iz prehrambene indrustrije
Uklanjanje olova iz otpadnih voda korištenjem nusproizvoda/otpada iz prehrambene indrustrije
Matea Borzić
Sve veći porast gradskog stanovništva, razvoj industrije i energetike, povećanje komunalnog otpada i razvoj masovnog turizma dovode do emisije štetnih metala u okoliš. Navedeni antropogeni izvori znatno onečišćuju vode u prirodi teškim metalima, stoga je neophodno razviti metode uklanjanja teških metala iz vode na siguran i ekološki prihvatljiv način. U ovom radu ispitana je učinkovitost uklanjanja teškog metala olova iz otpadne vode sorpcijom na ...
Uklanjanje olova iz vodene otopine na različitim biosorbensima - utjecaj veličine čestica
Uklanjanje olova iz vodene otopine na različitim biosorbensima - utjecaj veličine čestica
Mia Šapit
Globalnim razvojem i povećanjem broja stanovnika dolazi do onečišćenja voda različitim štetnim tvarima, posebice teškim metalima. Takve vode su neuporabljive za ljudsku potrošnju jer mogu uzrokovati brojne ekološke i zdravstvene probleme. Postoje različite metode obrade voda onečišćenih teškim metalima, a njihov glavni nedostatak je visoka cijena. Iz toga su razloga istraživanja usmjerena na pronalaženje prirodnih, lako dostupnih materijala koji...
Uklanjanje olova iz vodene otopine na različitim bisorbensima - utjecaj omjera kruto/tekuće
Uklanjanje olova iz vodene otopine na različitim bisorbensima - utjecaj omjera kruto/tekuće
Lucija Vrdoljak
Mnogi vodni sustavi su pod stresom uslijed prekomjernog iscrpljivanja, ali i onečišćenja iz antropogenih djelatnosti, posebice toksičnim teškim metalima. U svrhu zaštite i očuvanja voda u prirodi, a time i opstanka ljudi na Zemlji, potrebno je razviti učinkovitu, ali i ekološki i ekonomski prihvatljivu metodu uklanjanja teških metala iz voda. U ovome radu ispitana je učinkovitost čvrstog otpada/nusproizvoda (koštice maslina, pelet od...

Pages