Pages

Utjecaj primjene pektolitičkih enzima na sadržaj antocijana tijekom vinifikacije crnog grožđa
Utjecaj primjene pektolitičkih enzima na sadržaj antocijana tijekom vinifikacije crnog grožđa
Luka Ivandić
Posljednjih godina je sve više u porastu interes znanstvenika i stručnjaka za antocijanima, bilo zbog njihove upotrebe kao prirodna bojila ili dokazanom pozitivnom učinku na zdravlje. Pektolitički enzimi koji se učestalo koriste tijekom procesa prerade grožđa u vino imaju izravan utjecaj na ekstrakciju antocijana iz pokožice grožđa u mošt, a samim time i na koncentraciju antocijana u vinu. Njihovom primjenom povećava se randman mošta i vina, stabiliziraju ...
Utjecaj pripreme uzorka na rezultate termogravimetrijske analize
Utjecaj pripreme uzorka na rezultate termogravimetrijske analize
Anđela Čović
: Kinetiĉka analiza procesa toplinske razgradnje polimernih materijala ima veliko praktiĉno znaĉenje, osobito za odreĊivanje stabilnosti materijala u uvjetima preradbe i primjene, kao i za predviĊanje korisnog vijeka trajanja proizvoda. Postoje razliĉite metode odreĊivanja kinetiĉkih parametara, ali je danas opće prihvaćeno mišljenje da je prvi korak precizno odrediti ovisnost aktivacijske energije o konverziji nekom od izokonverzijskih metoda. Ove metode ...
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte levantinka
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte levantinka
Sara Barbarić
Kvaliteta plodova masline, postupak prerade, te vrijeme i način skladištenja maslinovog ulja samo su neki od čimbenika koji direktno utječu na njegovu kvalitetu. Svaki korak u preradi plodova masline u ulje izrazito je važan i direktno utječe na samu kvalitetu i svojstva maslinovog ulja, međutim miješanje maslinovog tijesta možemo izdvojiti kao najbitniji korak prerade plodova u ulje. Vrlo je važno da se tijekom procesa prerade očuva kemijski sastav maslinovog ulja....
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte oblica
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte oblica
Lana Kosor
Postupak prerade maslina odvija se u nekoliko brižno provedenih faza: čišćenja i pranja plodova, mljevenja, miješanja tijesta, odvajanja čvrstog od tekućeg dijela te separacije uljne smjese na ulje i vodu. Konačan cilj tog postupka je dobivanje ulja iz ploda masline bez da se izazovu promjene kemijskog sastava značajne za kvalitetu ulja i njegovu biološku i nutritivnu vrijednost. Procesu miješanja tijesta treba dati osobitu pozornost jer je upravo tu moguć značajniji...
Utjecaj promjena aksijalnog miješala na suspendiranje zeolita i utrošak snage miješanja
Utjecaj promjena aksijalnog miješala na suspendiranje zeolita i utrošak snage miješanja
Tina Slatina
Pri suspendiranju sedimentirajućih ĉestica u miješalici najĉešće se primjenjuje aksijalno miješalo. Brojna istraţivanja su ukazala kako suspendiranje ĉvrstih ĉestica u znaĉajno ovisi o geometrijskim karakteristikama miješala. U ovom radu sagledan je utjecaj promjera aksijalnog turbinskog miješala s lopaticama nagnutim pod kutom od 45° (tzv. PBT miješalo) na postizanje stanja potpune suspenzije zeolita NaX u bakrovom (II) nitratu. Svi eksperimenti ...
Utjecaj promjera radijalnog SBT miješala na stanje potpune suspenzije zeolita
Utjecaj promjera radijalnog SBT miješala na stanje potpune suspenzije zeolita
Iris Milanović
Postizanje stanja potpune suspenzije čestica zeolita u reaktoru s mehaničkim miješanjem može značajno ovisiti geometrijskim karakteristikama reaktora, posebice miješala. U ovom radu sagledan je utjecaj promjera radijalnog turbinskog miješala s četiri ravne lopatice (tzv. SBT miješalo) na postizanje stanja potpune suspenzije zeolita NaX u otopini bakrovog(II) nitrata. Ispitivanja su provedena u reaktoru promjera d T = 0,014 m u kojem su bila ...
Utjecaj protoka na kompetitivno vezanje kadmija i cinka iz binarne vodene otopine na prirodnom zeolitu postupkom u koloni
Utjecaj protoka na kompetitivno vezanje kadmija i cinka iz binarne vodene otopine na prirodnom zeolitu postupkom u koloni
Matea Šušnjara
Proveden je proces kompetitivnog vezanja Cd i Zn iz ekvimolarne binarne vodene otopine ukupne početne koncentracije c o (Cd+Zn) ≈ 1 mmol/L. Proces se provodio u staklenoj koloni napunjenoj nepomičnim slojem prirodnog zeolita visine 8 cm pri protocima otopine od 1, 2, 3 i 4 mL/min. Tijek radnog ciklusa pratio se određivanjem koncentracije Cd i Zn te pH vrijednosti u efluentu. Rezultati su prikazani krivuljama proboja za svaki ion iz kojih su određene točke proboja i...
Utjecaj pulsnog ultrazvučnog djelovanja na kinetiku nukleacije kod šaržne kristalizacije boraksa
Utjecaj pulsnog ultrazvučnog djelovanja na kinetiku nukleacije kod šaržne kristalizacije boraksa
Karmen Mateljak
U radu je ispitan utjecaj pulsnog ultrazvučnog djelovanja na kinetiku nukleacije kod šaržne kristalizacije boraksa u kristalizatoru s kontroliranim hlađenjem. Sva ispitivanja provodila su se u kristalizatoru laboratorijskog mjerila volumena 2,67 dm 3 . Matična otopina zasićena pri temperaturi od 30 °C hladila se brzinom od 6 °C h −1 . Prvi dio eksperimenta odnosio se na provedbu kristalizacije bez primjene ultrazvuka. Zatim se na matičnu otopinu...
Utjecaj različitih dodataka humusu na pH vrijednost humusa
Utjecaj različitih dodataka humusu na pH vrijednost humusa
Tea Guberović
U ovom završnom radu određivane su pH vrijednosti humusa u kojemu je rasla biljka rukola. Humusi su pripremljeni na šest različitih načina: čisti humus bez dodataka, humus s dodatkom letećeg pepela na koji je adsorbiran bakar, humus u koji je dodan humus na koji je adsorbiran bakar, humus s dodatkom ljuski jaja na koje je adsorbiran bakar, humus s dodatkom zeolita na koji je vezan bakar te humus koji je zalijevan samo s vodenom otopinom bakra. Na osnovu izmjerenih...
Utjecaj različitih metoda i parametara ekstrakcije na fenolni profil i antioksidacijsku aktivnost borovice (Juniperus communic L.)
Utjecaj različitih metoda i parametara ekstrakcije na fenolni profil i antioksidacijsku aktivnost borovice (Juniperus communic L.)
Viktorija Botić
Borovica (Juniperus communis L.) je zimzeleni, bodljikavi grm iz porodice čempresovki (Cupressaceae) koja raste na području Europe, Azije, Sjeverne Afrike i Sjeverne Amerike. Od davnina se koristi u tradicionalnoj medicini, a u zadnje vrijeme je sve češće predmet brojnih istraživanja zbog dobrog kemijskog sastava i biološke aktivnosti. U ovom radu ispitana je primjena različitih metoda ekstrakcije (ultrazvučna-UZV i mikrovalna-MAE), kao i otapala...
Utjecaj selena na profil glukozinolata u klicama rikule
Utjecaj selena na profil glukozinolata u klicama rikule
Luana Grmuša
Glukozinolati (β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati) su velika grupa sekundarnih metabolita koji daju karakterističan gorki i oštri okus kupusnjačama te su njihovi razgradni produkti biološki aktivni spojevi. Razgradnja može biti termička, enzimska ili kemijska pri čemu nastaju brojni razgradni produkti kao što su tiocijanati i izotiocijanati. Klice rikule su nutritivno bogate, a prednost im je vrlo laki uzgoj. Klijanjem se nutrijenti u sjemenci razgrađuju na ...
Utjecaj skvalena na oksidacijsku stabilnost ekstra djevičanskog maslinovog ulja i ribljeg ulja
Utjecaj skvalena na oksidacijsku stabilnost ekstra djevičanskog maslinovog ulja i ribljeg ulja
Tanja Zrnić
Maslinovo ulje je jedna od najvažnijih namirnica u čovjekovoj svakodnevnoj prehrani zbog visoko vrijednih sastojaka koji potpomažu u očuvanju ljudskog zdravlja zbog uravnoteženog sastava masnih kiselina. Također, maslinovo ulje ima visok sadržaj vitamina E i polifenola koji imaju zaštitnu i antioksidacijsku ulogu. Riblje ulje je u posljednje vrijeme vrlo korištena namirnica zbog visokog sadržaja nezasićenih masnih kiselina, no ono je ...

Pages