Pages

Glukozinolatni profil hrena (Armoracia rusticana). Konvencionalna vs. mikrovalovima potpomognuta izolacija hlapljivih spojeva
Glukozinolatni profil hrena (Armoracia rusticana). Konvencionalna vs. mikrovalovima potpomognuta izolacija hlapljivih spojeva
Matea Radelj
Glukozinolati su sekundarni metaboliti koji se sintetiziraju iz aminokiselina. Pronađeni su u 16 porodica reda Brassicales, od kojih je najznačajnija porodica Brassicaceae (kupusnjača) u koju se ubrajaju brojne biljke svakodnevno korištene u prehrani, kao što su kupus, brokula, cvjetača i druge. Po kemijskoj strukturi glukozinolati su β- tioglukozidni-N-hidroksisulfatis varijabilnim bočnim lancem. Glukozinolati su kemijski i biološki neaktivni spojevi, a...
Glukozinolatni profil u biljkama Diplotaxis tenuifolia (L.) DC i Matthiola incana (L.) R.BR. te njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima
Glukozinolatni profil u biljkama Diplotaxis tenuifolia (L.) DC i Matthiola incana (L.) R.BR. te njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima
Ana Silić
Glukozinolati, β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim bočnim lancem su sekundarni metaboliti koji se sintetiziraju iz aminokiselina. Pronađeni su u 16 porodica reda Capparales. Ovim spojevima posebno obiluju biljke porodice Brassicaceae kojoj pripada većina biljaka iz svakodnevne prehrane kao što su brokula, kupus, cvjetača, repa, rotkvica i druge. Ovi spojevi su kemijski stabilni i biološki neaktivni. Oštećenjem tkiva dolazi do kontakta između enzima...
Gluten u hrani
Gluten u hrani
Lucia Šarić
Alergeni su antigeni proteinskog sastava, bezopasne tvari koje induciraju alergijsku reakciju kod preosjetljivih osoba. Tijekom kontakta obrambenog sustava i alergena dolazi do burne reakcije između protutijela i alergena. Stvara se ogromna količina protutijela koji pripadaju skupini imunoglobulina E i na taj način dolazi do alergijske reakcije. Za hrvatske proizvođače obvezno je označavanje alergena i tvari koje izazivaju intoleranciju od 1. siječnja 2007.god., a ...
Gorka morska voda kao potencijalni izvor MgO
Gorka morska voda kao potencijalni izvor MgO
Zrinka Klarić
Zbrinjavanje gorke morske vode od velike je važnosti za očuvanje ekosustava stoga se iznalaze razne metode za njeno iskorištavanje. Cilj rada je istražiti do sada primijenjene metode za iskorištavanja gorke morske vode kao potencijalnog izvora magnezijeva oksida visoke čistoće. Gorka morska voda nastaje kao nusproizvod prilikom proizvodnje NaCl iz morske vode djelovanjem sunčeve energije, te predstavlja koncentrirani oblik mnogih soli. Iz gorke morske vode primjenom ...
Gospodarenje građevinskim otpadom u Republici Hrvatskoj
Gospodarenje građevinskim otpadom u Republici Hrvatskoj
Božana Stipić
U ovome radu razrađena je tema građevinskog otpada i gospodarenja takvim otpadom na području Republike Hrvatske. Prvi dio ovoga rada, radi lakšeg razumijevanja, baziran je na sam pojam otpada i njegovu podjelu prema mjestu nastanka, svojstvima te se spominju i posebne kategorije definirane na području RH. Objašnjeno je i gospodarenje svim vrstama otpada na temelju kružnog gospodarstva, kojim se trebaju voditi sve članice Europske Unije. Također, naglašena je i potreba izgradnje...
Gospodarenje polimernim ambalažnim otpadom u Republici Hrvatskoj
Gospodarenje polimernim ambalažnim otpadom u Republici Hrvatskoj
Mia Henjak
Ambalaža predstavlja svaki proizvod koji se upotrebljava za čuvanje i transport sirovina i gotovih proizvoda. Polimeri se zbog svojih povoljnih svojstava, lakog oblikovanja te male gustoće često koriste za izradu ambalaže. Proizvodnja polimerne ambalaže raste, a time i količina polimernog ambalažnog otpada. U 2019. godini u Republici Hrvatskoj više od 50% ambalaže završilo je na odlagalištima od čega je preko 17% plastične ambalaže. Neadekvatno odlaganje...
Gospodarenje polimernim otpadom
Gospodarenje polimernim otpadom
Nikolina Miličević
U ovom radu provedena je analiza proizvodnje i oporabe polimernih materijala u svijetu, a napose u Europskoj uniji. Hrvatska kao članica Europske unije dužna je ispunjati njihove zahtjeve i visoke standarde gospodarenja polimerni otpadom te u korisne svrhe trošiti dobiveni novac iz EU fondova. Proizvodnja i potrošnja polimera u svijetu stalno raste, a time i količina polimernog otpada. Polimerni otpad predstavlja jedan od većih ekoloških problema današnjice. ...
Granica stvaranja trostrukih iona u otopinama amonijevog bromida i 90% butan-2-ola
Granica stvaranja trostrukih iona u otopinama amonijevog bromida i 90% butan-2-ola
Ivana Horvat
Konduktometrijskom metodom određena je granica nastajanja trostrukih iona u otopinama amonijevog bromida i 90 %-tnog butan-2-ola pri temperaturi od 25°C. Za obradu podataka korišten je kemijski model provodnosti utemeljen na jednadžbi za provodnost Fuoss-Hsia. Iz koncentracijske ovisnosti elektrolitne vodljivosti razrijeđenih otopina izračunate su granična molarna provodnost i termodinamička konstanta ravnoteže za ionsku asocijaciju te granična molarna provodnost trostrukih...
Gravimetrijske metode analize
Gravimetrijske metode analize
Antoneta Bogdan
Cilj ovog rada je teorijsko razmatranje i eksperimentalna primjena gravimetrijskih metoda analize. Koncentracija nikla je određena gravimetrijskom metodom s taložnim reagensom dimetilglioksimom. Koncentracija kalcija je određena gravimetrijskom metodom taloženja iz homogene otopine uz oksalnu kiselinu kao taložni reagens. Koncentracija bakra određena je elektrogravimetrijski.
Grejpfrut (Citrus paradisi): Izolacija i karakterizacija limonena i naringina
Grejpfrut (Citrus paradisi): Izolacija i karakterizacija limonena i naringina
Josip Tomaš
Grejpfrut (Citrus paradisi) pripada porodici Rutaceae. Ovo istraživanje je usmjereno na identifikaciju hlapljivih i nehlapljivih fitokemikalija izoliranih iz suhe kore grejpa. Hlapljive tvari, izolirane ekstrakcijom s heksanom u Soxhlet aparaturi, analizirane su pomoću GC-MS-a. Hlapljivi ekstrakt sadržavao je više od 80% monoterpena limonena. Također su pronaĊeni i ostali, manje zastupljeni monoterpeni α- i β-pinen i sabinen, te...
HACCP u proizvodnji pršuta
HACCP u proizvodnji pršuta
Sara Pupačić
U ovom radu prikazana je provedba HACCP sustava kod proizvodnje pršuta. Na samom poĉetku opisani su opći propisi i smjernice HACCP sustava kvalitete. Zatim su saţeto i jasno definirani i opisani svi koraci tehnološkog procesa proizvodnje pršuta, konstruirani dijagrami, te je opisan proizvod. Slijedila je analiza rizika svih koraka tehnološkog procesa, identificirane su CCP ocjenjivanjem rizika i primjenom dijagrama odluka. Za identificirane CCP izraĊen je HACCP ...
Hibridni proces obrade procjedne vode s odlagališta otpada korištenjem zeolita
Hibridni proces obrade procjedne vode s odlagališta otpada korištenjem zeolita
Marija Petković
Iako zeoliti pokazuju visoki potencijal uklanjanja različitih onečišćenja iz otpadnih voda, zbog složenosti sastava procjedne vode s odlagališta otpada, prije njihove obrade sa zeolitom sugerira se provesti prethodnu predobradu različitim metodama, kako bi se postigla zadovoljavajuća kvaliteta efluenta. Takva kombinacija metoda obrade sa zeolitom, uz prethodnu predobradu, naziva se hibridnim procesima obrade uz korištenje zeolita. U ovom radu, za pročišćavanje procjedne...

Pages