Paginacija

Ispitivanje korozije traka CuAlMnTi legure dobivene brzim hlađenjem u 0.9% NaCl otopini
Ispitivanje korozije traka CuAlMnTi legure dobivene brzim hlađenjem u 0.9% NaCl otopini
Radosna Jerčić
Korozijsko ponašanje CuAlMnTi traka dobivenih brzim hlađenjem ispitano je u 0,9% NaCl otopini pri temperaturama10, 24, 37 i 50 o C. Također je ispitan i utjecaj pH vrijednost elektrolita na koroziju traka CuAlMnTi legure u 0,9 % NaCl otopini pH vrijednosti 3,4, 5,4 i 7,4. Mjerenja su provedena elektrokemijskim metodama kao što su praćenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metodama linearne i potenciodinamičke polarizacije. Rezultati ispitivanja su...
Ispitivanje korozije traka CuAlNi legure dobivene brzim hlađenjem u NaCl otopini
Ispitivanje korozije traka CuAlNi legure dobivene brzim hlađenjem u NaCl otopini
Ines Garvanović
Korozijsko ponašanje CuAlNi traka dobivenih naglim hlađenjem ispitano je u 0,9 % NaCl otopini (pH = 7,4) pri temperaturama 24, 37 i 50 o C. Također je ispitan i utjecaj koncentracije kloridnih iona na koroziju traka Cu-Al-Ni u 0,1 % i 1,5 % otopini NaCl. Mjerenja su provedena elektrokemijskim metodama kao što su praćenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metodama linearne i potenciodinamičke polarizacije. Rezultati ispitivanja su pokazali da povećanje ...
Ispitivanje korozijskog ponašanja CuSlMn legure u kloridnim i sulfatnim elektrolitima
Ispitivanje korozijskog ponašanja CuSlMn legure u kloridnim i sulfatnim elektrolitima
Nika Perčić
U radu je provedeno ispitivanje elektrokemijskog ponašanja CuAlMn legure u 0.5 mol dm -3 NaCl otopini bez i u prisustvu 0.1, 0.3 i 0.5 mol dm -3 Na 2 SO 4 pri T = 20 o C i pH = 7. Primijenjene su elektrokemijske tehnike kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metode linearne i potenciodinamičke polarizacije. Rezultati ispitivanja su pokazali da prisustvo sulfata u otopini klorida dovodi do smanjenja gustoće korozijske struje i do povećanja vrijednosti...
Ispitivanje mehanizma prijenosa tvari i utjecaja aksijalne disperzije na vezanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Ispitivanje mehanizma prijenosa tvari i utjecaja aksijalne disperzije na vezanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Kristina Sabljo
Ispitan je proces uklanjanja kadmija i cinka postupkom u koloni iz binarne ekvimolarne vodene otopine ukupne početne koncentracije c o (Cd+Zn) ≈ 1 mmol/L pri protocima od Q = 1, 2 i 3 mL/min. Provedena su tri radna ciklusa i tri ciklusa regeneracije na istom uzorku zeolita visine sloja od 8 cm. Iz eksperimentalnih rezultata nacrtane su krivulje proboja i krivulje regeneracije, izračunati su karakteristični parametri te je utvrđena učinkovitost procesa. ...
Ispitivanje mehaničkih svojstvava brodograđevnog čelika povišene čvrstoće oznake LR-AH 36 pri različitim temperaturama
Ispitivanje mehaničkih svojstvava brodograđevnog čelika povišene čvrstoće oznake LR-AH 36 pri različitim temperaturama
Josipa Šarić
U ovom radu provedeno je ispitivanje mehaničkih svojstava brodograđevnog materijala kvalitete AH36 pri različitim temperaturama. Dio epruveta je podvrgnut pothlađivanju do -30 °C, a dio zagrijavanju do 650 °C. Mjerenje je provedeno u Brodosplitu na kidalici MAN 60 na kojoj se vlačnom silom djeluje na ispitni uzorak sve do pojave loma. Dobiveni dijagrami pothlađenih epruveta jasno prikazuju točku granice razvlačenja dok je kod epruveta povišene ...
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona bakra
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona bakra
Andrea Buzdovačić
U ovom radu je ispitana mogućnost primjene prirodnog zeolita, Fe(III)-modificiranog zeolita, kaolina, bentonita, apatita i koncentriranog apatita kao potencijalnih materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona bakra iz onečišćenih podzemnih voda. Šaržnim postupkom provedeno je zasićivanje sorbenata s ionima bakra te desorpcija iona bakra iz zasićenih sorbenata u otopinama ultračiste vode pH vrijednosti 2,94 i 6,46. Rezultati...
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona cinka iz onečišćenih podzemnih voda
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona cinka iz onečišćenih podzemnih voda
Melita Petrić
U ovom radu je ispitana mogućnost primjene prirodnog zeolita, Fe(III)-modificiranog zeolita, kaolina, bentonita, apatita i koncentriranog apatita kao potencijalnih materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona cinka iz onečišćenih podzemnih voda. Šaržnim postupkom je provedeno zasićivanje sorbenata s ionima cinka te desorpcija iona cinka iz zasićenih sorbenata u ultračistoj vode pH vrijednosti 2,94 i 6,46. Rezultati ukazuju na sljedeći red...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 pri pH vrijednostima 1 i 1,5 u otopinama FeCl3 i Fe(NO3)3
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 pri pH vrijednostima 1 i 1,5 u otopinama FeCl3 i Fe(NO3)3
Klara Bokšić
Osnovni cilj ovoga rada je testiranje ionsko selektivnih membranskih elektroda kako bi pronašli membranu koja je selektivna na željezove (III) katione (Fe 3+ ) te da se s odgovarajućom membranom može odrediti kolika je koncentracija Fe 3+ kationa u nekoj otopini. Prethodno je obavljena priprava i dobivanje membrana a svaka od njih razlikuje se u svom sastavu odnosno u omjerima pripadajućih komponenata. Dakle, potrebno je ispitati učinkovitost membrane ...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1
Petra Brajković
Provedeno je testiranje membranskih elektroda napravljenih od mješavine željezovog(III) fosfata i srebrovog sulfida uz dodatak teflona koji je odgovoran za kompaktnost. Opisano je testiranje dvije prethodno napravljene membrane u otopini željezovog(III) klorida, te ispitivanje odziva na željezove(III) katione potenciometrijskom metodom, kojoj je prednost jednostavnost i niska cijena. Testiranje se provodi u kiselom području pri pH=1. Osnovni cilj bio je...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1,5
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1,5
Ivana Brkan
Osnovni cilj ovog završnog rada je ispitivanje membranskih ion-selektivnih elektroda čiji je glavni sastojak FePO 4 u kiselom mediju (pH=1,5). U radu je opisana priprava i dobivanje membrana te njihovo ispitivanje u otopinama željezovog(III) nitrata i željezovog(III) klorida za odziv na željezove(III) katione. Odziv na željezove(III) ione ispituje se kod sljedećih membrana: • Membrana 2, M2: FePO 4 : Ag 2 S: PTFE u omjeru 1: 1: 2 • Membrana 3, M3: FePO 4 : Ag...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE u omjerima 1:4:5 i 1.5:6 pri pH vrijednostima 1 i 1,5
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE u omjerima 1:4:5 i 1.5:6 pri pH vrijednostima 1 i 1,5
Danijela Dragićević
Cilj ovog završnog rada je ispitivanje odziva ionsko-selektivnih membrana na Fe 3+ ione pri pH=1 i pH=1,5. Postupak pripreme i ispitivanje ovih elektroda je jednostavan, relativno jeftin, praktičan i brz te se danas vrlo često koriste. Selektivnost metode je povećana promjenom pH otopine uzorka. Membrane koje su se koristile tijekom rada slijedećeg su sastava:  MEMBRANA 4 : FePO 4 :Ag 2 S:PTFE= 1:4:5  MEMBRANA 5 : FePO 4 :Ag 2 S:PTFE= 1:5:6 Membrane su ispitivane ...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS: Ag2S: PTFE
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS: Ag2S: PTFE
Monika Ivančić
U radu su pripremljene heterogene membranske elektrode i potenciometrijsko određivanje željezovih(II) kationa pri pH=4,00 te pH=4,75. Mjerenja su rađena za svaku membranu kako bi se dobile granice dokazivanja i granica određivanja Fe 2+ iona. Membrane koje su se koristile za testiranje metodom slijednog razrjeđivanja tijekom završnog rada sljedećeg su sastava:  Membrana 1: FeS:Ag 2 S:PTFE=1:1:2, veličina 100-125 µm  Membrana 2: FeS:Ag 2...

Paginacija