Paginacija

Dinamička termogravimetrijska razgradnja recikliranog poli(etilen-tereftalata)
Dinamička termogravimetrijska razgradnja recikliranog poli(etilen-tereftalata)
Ivana Bandić
U ovom radu istraživan je utjecaj recikliranja na toplinsku stabilnost poli (etilen-tereftalata). Ekstrudiranje je provedeno u jednopužnom laboratorijskom ekstruderu. Termogravimetrijska analiza primijenjena je za određivanje utjecaja mehaničkog recikliranja na toplinsku stabilnost PET-a. Utvrđeno je da mehaničko recikliranje, odnosno ekstrudiranje nije značajno utjecalo na toplinsku stabilnost istraživanog PET-a. Temeljem dobivenih rezultata kinetičke ...
Djelovanje oleuropeina iz ekstrakta lista divlje masline na apoptozu različitih staničnih linija humanih karcinoma
Djelovanje oleuropeina iz ekstrakta lista divlje masline na apoptozu različitih staničnih linija humanih karcinoma
Robert Jerinić
Ispitati učinak apoptoze na staničnim linijama karcinoma dojke MDA-MB-231, mokraćnog mjehura T24 i glioblastoma A1235. Pretpostavka je da će se nakon izlaganja karcinomskih staničnih linija oleuropeinom smanjiti stupanj preživljavanja stanica. Učinak oleuropeina na stanične linije karcinoma dojke MDA-MB-231, mokraćnog mjehura T24 i glioblastoma A1235 praćen je protočnom citometrijom. In vitro izlaganje stanica karcinoma dojke MDA-MB-231, mokraćnog mjehura T24 i...
Dobivanje, svojstva i uporaba čelika
Dobivanje, svojstva i uporaba čelika
Luka Ugrin
Čelik ima iznimnu važnost za svako nacionalno gospodarstvo. Jedno od mjerila industrijskog razvoja države je proizvodnja odnosno potrošnja čelika. 1 Proizvodnja i potrošnja betona i materijala na bazi željeza (čelika i željeznih ljevova) dominiraju u odnosu na druge grupe tehničkih materijala. Smatra se da će materijali na bazi željeza količinski i u bliskoj budućnosti zauzimati najveći udio među metalnim materijalima. 2 Čelici pokrivanju gotovo sva ...
Dodaci prehrani kod sportaša i rekreativaca
Dodaci prehrani kod sportaša i rekreativaca
Ivana Spajić
Danas se sve više istraţuje prehrana sportaša. S obzirom na veću energetsku potrošnju, fizički aktivne osobe imaju i povećane nutritivne zahtjeve. Dobro balansiran odnos makro- i mikronutrijenata i adekvatna hidratacija mogu značajno unaprijediti sportsku izvedbu i odigrati ključnu ulogu u postizanju što boljih rezultata. Sportaši i rekreativci se sve više odlučuju na dodatke prehrani, kako bi organizmu osigurali sve potrebne nutrijente. Dodacima...
Dokazivanje THC-a u medicinskim pripravcima i u biološkim uzorcima
Dokazivanje THC-a u medicinskim pripravcima i u biološkim uzorcima
Hrvoje Vlašić
Ciljevi istraživanja: Kvalitativno dokazati prisutnost THC-a i ostalih kanabinoida u medicinskim pripravcima i u biološkim uzorcima primjenom GC-MS metode, usporediti rezultate analize dobivene nakon pripreme uzoraka različitim ekstrakcijskim metodama (ekstrakcija čvrstom fazom, SPE, i ekstrakcija tekuće-tekuće, LLE) te utvrditi koja je metoda prikladnija za pripremu uzoraka pri analizi kanabinoida. Materijali i metode: Tri medicinska pripravka koji sadrže THC otopljena su i...
Dokazivanje novih psihoaktivnih droga u biološkim uzorcima urina primjenom GC-MS metode
Dokazivanje novih psihoaktivnih droga u biološkim uzorcima urina primjenom GC-MS metode
Antonia Smoljanović
Ciljevi istraživanja: Cilj ovog eksperimentalnog istraživanja bio je kvalitativno dokazati prisutnost novih psihoaktivnih droga (NPD) u biološkim uzorcima osoba suspektnih na konzumaciju NPD GC-MS metodom, te identificirati NPD u istim uzorcima. Materijali i metode: Biološki uzorci urina i/ili krvi 52 ispitanika suspektnih na konzumaciju NPD i 46 kupljenih referentnih standarda NPD ekstrahirani su na različitim nosačima i...
Ekološka proizvodnja hrane
Ekološka proizvodnja hrane
Tea Ramljak
Ekološka proizvodnja temelji se na primjeni prirodnih tvari i postupaka. Odnosno, to je proizvodnja bez primjene mineralnih gnojiva, pesticida, hormona i ostalih agrokemikalija. Glavni cilj ekološke proizvodnje je proizvodnja hrane primjenom postupaka koji ne djeluju štetno na okoliš, niti na zdravlje životinja i ljudi. Koncept ekološke proizvodnje razvio se početkom dvadesetog stoljeća. Najveću ulogu u razvoju koncepta imali su znanstvenici. Oni ...
Ekološka proizvodnja i koraci do eko znaka za maslinovo ulje
Ekološka proizvodnja i koraci do eko znaka za maslinovo ulje
Klara Pavić
: Ekološka poljoprivreda podrazumijeva specifični sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi s ciljem proizvodnje zdrave hrane, odnosno zadovoljavanja odgovarajućih društvenih i gospodarskih potreba za očuvanje prirodnog ekosustava i okoliša. Konvencionalna poljoprivreda je, nakon prometa, drugi najveći uzročnik zagađenja tla, vode i zraka u Hrvatskoj. Europska unija zakonski je regulirala ekološku poljoprivredu Uredbom EU br. 2092/91. U...
Ekstrakcija uranija(VI) i plutonija (IV) it otpadnog nuklearnog goriva
Ekstrakcija uranija(VI) i plutonija (IV) it otpadnog nuklearnog goriva
Lidija Zenunović
Ekstrakcija uranija i plutonija se izvodi primjenom PUREX procesa (engl. Plutonium Uranium Reduction Extraction). U radu su objašnjene današnje metode i varijacije PUREX procesa koje su najviše zastupljene. UtvrĎene su značajke PUREX procesa i optimalni načini provoĎenja istog, te istaknuta važnost oporabe otpadnog nuklearnog goriva. Plutonij(IV) i uranij(VI) tvore stabilne komplekse s nitratima i organskim ekstraktantom tri-n-butil fosfatom ...
Ekstrakti začinskog i ljekovitog bilja kao prirodni inhibitori polifenol oksidaza
Ekstrakti začinskog i ljekovitog bilja kao prirodni inhibitori polifenol oksidaza
Natalija Bulaš
Hrana je izrazito kvarljiv medij, a jedno od najvažnijih vrsta kvarenja je ono uzrokovano enzimima, osobito polifenol oksidazama. Voće i povrće obiluje ovim enzimima i fenolnim spojevima, a oštećenjem biljnog tkiva dolazi do pucanja stanica pri čemu se oslobađaju polifenol oksidaze koje potom dolaze u doticaj sa supstratom-fenolima što se očituje pojavom posmeđivanja. U svrhu sprječavanja posmeđivanja primjenjuju se brojne tehnike konzerviranja, a posebno ...
Električni potencijal i teorije električnog dvosloja
Električni potencijal i teorije električnog dvosloja
Ana Lončar
U ovom teorijskom radu razmatrani su fizikalni procesi koji su odgovorni za nastajanje električnog potencijala na dodirnim površinama faza, njegovom mijenjanju i profilu udaljenosti od krutih elektroda (čestica). Nadalje, analogijom sa gravitacijom objašnjeni su pojmovi električnog potencijala i električnog polja na jednostavan i lako shvatljiv način. Na osnovu ovog razmatranja, reakcije prijenosa elektrona između dodirne površine elektroda/elektrolit su razmatrane u...
Elektroanalitičke metode u karakterizaciji sumpornih vrsta u prirodnim vodama
Elektroanalitičke metode u karakterizaciji sumpornih vrsta u prirodnim vodama
Sanja Mladinić
U radu su provedena elektrokemijska ispitivanja 3-merkaptopropionata (3-MPA) kao predstavnika organosumpornih spojeva i anorganskog sulfida u sustavu elektrolita čistog mora, te u prirodnim uzorcima Rogozničkog jezera. Korištene su dvije voltametrijske tehnike: pravokutnovalna voltametrija i ciklička voltametrija. Snažna interakcija između žive i sumpornih spojeva je osnova za njihovo određivanje. Sulfid na živinoj elektrodi stvara sloj HgS koji...

Paginacija