Paginacija

Utjecaj pripreme uzorka na rezultate termogravimetrijske analize
Utjecaj pripreme uzorka na rezultate termogravimetrijske analize
Anđela Čović
: Kinetiĉka analiza procesa toplinske razgradnje polimernih materijala ima veliko praktiĉno znaĉenje, osobito za odreĊivanje stabilnosti materijala u uvjetima preradbe i primjene, kao i za predviĊanje korisnog vijeka trajanja proizvoda. Postoje razliĉite metode odreĊivanja kinetiĉkih parametara, ali je danas opće prihvaćeno mišljenje da je prvi korak precizno odrediti ovisnost aktivacijske energije o konverziji nekom od izokonverzijskih metoda. Ove metode ...
Utjecaj procesnih parametara fluidiziranog katalitičkog krekiranja (FCC) na kvalitetu osnovnih proizvoda
Utjecaj procesnih parametara fluidiziranog katalitičkog krekiranja (FCC) na kvalitetu osnovnih proizvoda
Matea Juraković
Proces fluidiziranog katalitičkog krekiranja (engl. fluidized catalytic craking (FCC)) jedan je od najvažnijih sekundarnih procesa rafinerijske prerade nafte. U Rafineriji nafte Rijeka INA d.d., FCC postrojenje izgrađeno je 1981. godine prema američkoj tehnologiji UOP, a sastoji se od katalitičke sekcije, sekcije za frakcioniranje, sekcije koncentracije plina te sekcije za merkaptansku oksidaciju (engl. merox) plina i benzina. Osnovna svrha procesa je ...
Utjecaj procesnih parametara hidrokrekiranja na kvalitetu dizelskog goriva
Utjecaj procesnih parametara hidrokrekiranja na kvalitetu dizelskog goriva
Karla Buntić
Hidrokrekiranje je jedan od najznačajnijih sekundarnih procesa prerade nafte. Predstavlja katalitički proces temeljen na krekiranju i hidrogenaciji, a ključan je za pretvaranje teških naftnih frakcija u lakše, ekonomičnije proizvode. Proces donosi brojne prednosti, uključujući povećanje proizvodnje lakših ugljikovodika, poboljšanje kvalitete goriva te smanjenje emisije štetnih plinova. U Rafineriji nafte Rijeka (RNR) nalazi se postrojenje za ...
Utjecaj procesnih uvjeta na sorpciju metala na ljuski kikirikija
Utjecaj procesnih uvjeta na sorpciju metala na ljuski kikirikija
Karla Rudan
Ravnoteža procesa sorpcije bakrovih(II) iona na usitnjenoj ljusci kikirikija veličinske klase čestica promjera od 200 do 250 µm ispitivana je u ovom radu. Eksperimenti su provedeni u šaržnim reaktorima korištenjem suspenzije pripremljene od 1 grama usitnjene ljuske kikirikija i otopina bakrovog(II) klorida različitih početnih koncentracija. Suspenzije su miješane u vodenoj kupelji pri stalnoj temperaturi od 30 °C i brzini od 150 okr./min. Tijekom 72...
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte levantinka
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte levantinka
Sara Barbarić
Kvaliteta plodova masline, postupak prerade, te vrijeme i način skladištenja maslinovog ulja samo su neki od čimbenika koji direktno utječu na njegovu kvalitetu. Svaki korak u preradi plodova masline u ulje izrazito je važan i direktno utječe na samu kvalitetu i svojstva maslinovog ulja, međutim miješanje maslinovog tijesta možemo izdvojiti kao najbitniji korak prerade plodova u ulje. Vrlo je važno da se tijekom procesa prerade očuva kemijski sastav maslinovog ulja....
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte oblica
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte oblica
Lana Kosor
Postupak prerade maslina odvija se u nekoliko brižno provedenih faza: čišćenja i pranja plodova, mljevenja, miješanja tijesta, odvajanja čvrstog od tekućeg dijela te separacije uljne smjese na ulje i vodu. Konačan cilj tog postupka je dobivanje ulja iz ploda masline bez da se izazovu promjene kemijskog sastava značajne za kvalitetu ulja i njegovu biološku i nutritivnu vrijednost. Procesu miješanja tijesta treba dati osobitu pozornost jer je upravo tu moguć značajniji...
Utjecaj promjena SBT miješala na kinetiku sorpcije bakra
Utjecaj promjena SBT miješala na kinetiku sorpcije bakra
Ivana Roković
U ovom diplomskom radu ispitan je utjecaj promjera radijalnog turbinskog miješala s četiri ravne lopatice (SBT miješalo) na proces sorpcije bakra na sintetskom zeolitu u kotlastom reaktoru, s i bez razbijala. Otopina bakra pripravljena otapanjem odgovarajuće mase Cu(NO 3 ) 2 u destiliranoj vodi. U eksperimentima je korišten sintetski zeolit NaX srednjeg promjera čestica 0,0765 mm. Ispitivanja su provedena pri stalnoj temperaturi (25 °C) suspenzije. Utjecaj promjera...
Utjecaj promjena aksijalnog miješala na suspendiranje zeolita i utrošak snage miješanja
Utjecaj promjena aksijalnog miješala na suspendiranje zeolita i utrošak snage miješanja
Tina Slatina
Pri suspendiranju sedimentirajućih ĉestica u miješalici najĉešće se primjenjuje aksijalno miješalo. Brojna istraţivanja su ukazala kako suspendiranje ĉvrstih ĉestica u znaĉajno ovisi o geometrijskim karakteristikama miješala. U ovom radu sagledan je utjecaj promjera aksijalnog turbinskog miješala s lopaticama nagnutim pod kutom od 45° (tzv. PBT miješalo) na postizanje stanja potpune suspenzije zeolita NaX u bakrovom (II) nitratu. Svi eksperimenti ...
Utjecaj promjera miješala na kinetiku nukleacije pri sonokristalizaciji boraksa
Utjecaj promjera miješala na kinetiku nukleacije pri sonokristalizaciji boraksa
Ana Jozić
Glavni zadatak ovog rada bio je ispitati utjecaj promjera miješala u sustavu bez ultrazvučnog djelovanja (A=0 %) i u sustavu s ultrazvučnim djelovanjem (A=20 %) na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru s kontroliranim hlađenjem. Za provedbu miješanja korištena su SBT miješala (engl. straight blade turbine) triju različitih promjera (D 1 =6,5 cm, D 2 =8,0 cm i D 3 =9,5 cm). Istraživanje je provedeno u kristalizatoru laboratorijskog mjerila volumena...
Utjecaj promjera miješala na širinu metastabilne zone tijekom sonokristalizacije boraksa uz pulsno djelovanje ultrazvuka
Utjecaj promjera miješala na širinu metastabilne zone tijekom sonokristalizacije boraksa uz pulsno djelovanje ultrazvuka
Petra Bikić
Ispitivanjene u ovom radu provedeno je u svrhu sagledavanja utjecaja promjera miješala na širinu metastabilne zone tijekom šaržne sonokristalizacije boraksa. Otopina dinatrijevog tetraborata dekahidrata zasićena na 30 °C kontrolirano se hladila brzinom od 6 °C h -1 do postizanja temperature od 15 °C. Istraživanje je provedeno u kristalizatoru laboratorijskog mjerila volumena 2,65 dm 3 . Tijekom procesnog vremena matična otopina je istodobno izložena djelovanju...
Utjecaj promjera radijalnog SBT miješala na stanje potpune suspenzije zeolita
Utjecaj promjera radijalnog SBT miješala na stanje potpune suspenzije zeolita
Iris Milanović
Postizanje stanja potpune suspenzije čestica zeolita u reaktoru s mehaničkim miješanjem može značajno ovisiti geometrijskim karakteristikama reaktora, posebice miješala. U ovom radu sagledan je utjecaj promjera radijalnog turbinskog miješala s četiri ravne lopatice (tzv. SBT miješalo) na postizanje stanja potpune suspenzije zeolita NaX u otopini bakrovog(II) nitrata. Ispitivanja su provedena u reaktoru promjera d T = 0,014 m u kojem su bila ...
Utjecaj protoka na kompetitivno vezanje kadmija i cinka iz binarne vodene otopine na prirodnom zeolitu postupkom u koloni
Utjecaj protoka na kompetitivno vezanje kadmija i cinka iz binarne vodene otopine na prirodnom zeolitu postupkom u koloni
Matea Šušnjara
Proveden je proces kompetitivnog vezanja Cd i Zn iz ekvimolarne binarne vodene otopine ukupne početne koncentracije c o (Cd+Zn) ≈ 1 mmol/L. Proces se provodio u staklenoj koloni napunjenoj nepomičnim slojem prirodnog zeolita visine 8 cm pri protocima otopine od 1, 2, 3 i 4 mL/min. Tijek radnog ciklusa pratio se određivanjem koncentracije Cd i Zn te pH vrijednosti u efluentu. Rezultati su prikazani krivuljama proboja za svaki ion iz kojih su određene točke proboja i...

Paginacija