Paginacija

Vukadin, Jela
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2S:PTFE=(2:1:2),(1:1:2) za određivanje barijevih i sulfatnih iona
Jurišić, Andrea
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSo4:Ag2S:PTFE=(1:1:2) s komponentama Ag i lu za određivanje barijevih iona pri pH=4
Mihajlovski, Marija
Primjena mikrovalne ekstrakcije za izolaciju bioaktivnih spojeva iz smeđe alge Dictyota dichotoma var. Intricate
Bosnić, Ljubica
Primjena modificirane ugljikove elektrode za voltametrijsko određivanje teških metala u prehrambenim proizvodima
Boban, Ana
Primjena modificirane ugljikove elektrode za voltametrijsko određivanje teških metala u zaslađivačima
Grubišić Čabo, Helena Josipa
Primjena modificiranog prirodnog zeolita kao materijala za in situ remedijaciju podzemnih voda onečišćenih bakrom i kadmijem
Gavrić, Kristina
Primjena modificiranog prirodnog zeolita kao materijala za in situ remedijaciju podzemnih voda onečišćenih olovom i cinkom
Udovičić, Antonella
Primjena potenciometrijske i refraktometrijske metode pri mjerenju koncentracije boraksa u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem
Miličević, Blaženka
Primjena prirodnog zeolita u obradi eluata dobivenog ispiranjem živom onečišćenog tla
Šarić, Josipa
Primjena različitih metala kao anodnog materijala u obradi otpadnih voda
Milišić, Ema
Primjena refraktometrije za određivanje koncentracije kalijevog sulfata tijekom procesa šaržne kristalizacije
Popadić, Elena
Primjena sustava osiguravanja kvalitete u proizvodnji UHT mlijeka

Paginacija