Paginacija

Mekšanje prirodne izvorske i vodovodne vode kemijskim taloženjem pomoću vapna, natrijeve lužine i fosfatne soli
Mekšanje prirodne izvorske i vodovodne vode kemijskim taloženjem pomoću vapna, natrijeve lužine i fosfatne soli
Eugen Alviž
Prije i nakon izvođenja procesa mekšanja odrede se osnovni parametri uzorka kao što su provodnost, pH vrijednost te tvrdoće vode (KT, UT, MgT, CaT). U radu je provedeno mekšanje izvorske vode iz rijeke Jadro i splitske vodovodne vode postupcima kemijskog taloženja pomoću vode vapnenice, natrijeva hidroksida i kalijeva dihidrogen fosfata. Mekšanje je provedeno na hladno i pri 80 °C. Primjenom natrijeva hidroksida i kalijeva dihidrogen fosfata mekšanje je provedeno uz...
Metabolizam stanica raka
Metabolizam stanica raka
Josipa Dugeč
Rak se povijesno smatrao kao poremećaj širenja malignih stanica, međutim novija istraživanja i dokazi sugeriraju da ga treba smatrati metaboličkom bolešću. Rastući tumori preusmjeravaju svoje metaboličke programe kako bi zadovoljili i čak premašili bioenergetske i biosintetske potrebe neprekidnog rasta stanica. Invazija tumorskih stanica u okolna tkiva i njihovo širenje (metastaze) na udaljene organe glavni je uzrok smrtnosti većine bolesnika s karcinomom. ...
Metaboličko profiliranje za detekciju bolesti temeljeno na masenoj spektrometriji
Metaboličko profiliranje za detekciju bolesti temeljeno na masenoj spektrometriji
Patricia Živalj
Masena spektrometrija igra važnu ulogu u pronalaženju biomarkera za detekciju bolesti. Visokokvalitetni kvantitativni podaci potrebni su za preciznu analizu metaboličkih smetnji kod pacijenata. Ovaj rad opisuje nedavne napretke u istraživanju metabolizma temeljenom na masenoj spektrometriji s primjenom u detekciji nekoliko najzastupljenijih ljudskih bolesti, s fokusom na istraživanje kohorta, korištene maseno spektrometrijske platforme, statističke ...
Metode dobivanja minerala iz gorke morske vode
Metode dobivanja minerala iz gorke morske vode
Katarina Šaravanja
Završni rad predstavlja literaturni pregled metoda dobivanja minerala iz gorke morske vode. Gorka morska voda nastaje kao nusproizvod pri proizvodnji morske soli te predstavlja koncentrirani oblik mnogih soli. Elementi koji sačinjavaju gorku morsku vodu su: Na, Mg, Ca, K, Li, Rb, Pb, U, Zn, a primjenom inovativnih metoda mogu se dobiti iz gorke morske vode. Metode koje se danas primjenjuju su nanofiltracija, elektrodijaliza, elektroliza, precipitacija, ekstrakcija uz...
Metode odjeljivanja u analitičkoj kemiji
Metode odjeljivanja u analitičkoj kemiji
Tea Dujmović
Cilj ovoga rada je sustavni pregled metoda odjeljivanja koje se koriste u klasičnoj analitičkoj kemiji. Metode se temelje na heterogenim ravnotežama nastajanja slabo topljivog taloga: ekstrakciji, kromatografiji, ionskoj izmjeni te ravnoteži nastajanja slabo topljivog taloga. Potom su eksperimentalno izvedeni svi postupci odjeljivanja te su izloženi i raspravljeni rezultati mjerenja.
Metode određivanja pristupačnog fosfora u tlu:utjecaj tipa tla i gnojidbe
Metode određivanja pristupačnog fosfora u tlu:utjecaj tipa tla i gnojidbe
Ela Šimera
U ovom diplomskom radu određivane su koncentracije fosfora u tlu i biljnom materijalu (pšenici). Fosfor u tlu je određivan trima metodama: metodom po Olsenu, metodom po Trougu te metodom s CaCl 2 . Metode se temelje na spektrofotometrijskom određivanju. Proučavan je i utjecaj dodatka fosfora u tlo na vegetacijske pokazatelje i nakupljanje fosfora u dijelovima pšenice. Različita koncentracija fosfora pokazala je promjene u rastu...
Metode sinteze i karakterizacije ZnO nanostruktura za biomedicinsku primjenu
Metode sinteze i karakterizacije ZnO nanostruktura za biomedicinsku primjenu
Ana Midenjak
Nanomaterijali se sve više primjenjuju u biomedicini, a među njima se posebno ističe cinkov oksid, zbog svojih kemijskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava, kao i zbog zanimljivih struktura na mikro- i nanoskali različite funkcionalnosti. One pokazuju terapeutsko djelovanje kod liječenja raka, dijabetesa, mikrobnih infekcija i rana, a primjenjive su i u dijagnostici oslikavanjem te kao senzori. Morfologije i svojstva tih struktura, a time i njihova...
Mikroemulzije bez prisutnosti surfaktanta bazirane na mirisnim tinkturama citrala
Mikroemulzije bez prisutnosti surfaktanta bazirane na mirisnim tinkturama citrala
Matea Dujmović
Tinkture su alkoholne ili hidroalkoholne otopine pripremljene od biljnih ili kemijskih tvari. Tinkture su veoma korisne u industriji parfema , jer sadrže etanol koji je dobro otapalo mirisnih spojeva. U ovom istraživanju titracijskom metodom je određeno monofazno područje u trokomponentnom sustavu citral - etanol-voda . Stabilnost mikroemulzijskih agregata ispitana je mjerenjem zeta - potencijala .
Mikrovalna sinteza čestica aluminijevog oksida uz različite eksperimentalne uvjete
Mikrovalna sinteza čestica aluminijevog oksida uz različite eksperimentalne uvjete
Nikola Štavlić
Aluminijev oksid (Al 2 O 3 ) ima široku primjenu u anorganskoj industriji zbog svojim izrazito povoljnih kemijskih i termičkih svojstava. Najpoznatija uporaba Al 2 O 3 je u procesu proizvodnje keramike (čisti Al 2 O 3 ili smjesa Al 2 O 3 i ZrC, ZnO 2 , SiC i dr.). Zbog svojih dobrih mehaničkih svojstava Al 2 O 3 se upotrebljava i kao abraziv te u staklenoj industriji kao vatrostalni materijal. Cilj ovog diplomskog rada je ispitati eksperimentalne uvjete sinteze...
Mikrovalna sinteza čestica željezovog oksida uz različite eksperimentalne uvjete
Mikrovalna sinteza čestica željezovog oksida uz različite eksperimentalne uvjete
Anđela Mastelić
Zbog široke primjene nanočestica u biologiji, industriji, pedologiji i istraživanju korozije, znanstvenici su razvili razne metode za njihovu sintezu. Mikrovalna sinteza pokazala se kao najbrža, najjednostavnija i najprihvatljivija metoda sintezu nanočestica te je korištena u ovom radu. Mikrovalna sinteza može se provoditi na visokim temperaturama na siguran, jednostavan i ponovljiv način. Dokazano je da se ovom metodom može povećati i prinos...
Mjerenje razine etanola u uzorcima pacijenata sa šećernom bolesti
Mjerenje razine etanola u uzorcima pacijenata sa šećernom bolesti
Ivan Stvorić
Ciljevi istraživanja: Ispitati stabilnost kliničkih bioloških uzoraka krvi pacijenata sa šećernom bolesti i djelovanje antikoagulansa EDTA u epruvetama za pohranu bioloških uzoraka krvi te ispitati metodu za analizu etanola. Materijali i metode: Razrjeđivanjem početne standardne otopine etanola koncentracije 5,0 g/kg pripremljene su vrijednosti koncentracija: γ4=2,5 g/kg, γ3=1,5 g/kg, γ2=1 g/kg, i γ1=0,5 g/kg. Prikupljeno je 27 uzoraka krvi osoba oboljelih od...
Modeliranje aktivnosti katalizatora matričnom algebrom
Modeliranje aktivnosti katalizatora matričnom algebrom
Josip Radić
Za uvid fenomena katalitičkog sustava nužno je istražiti sustav i sve njegove faze. Rezultati provedenih eksperimentalnih istraživanja služe za verifikaciju modela za svaku pojedinu fazu. Nužno je doći do podataka o brzini procesa iz kojih se izračunava trenutna aktivnost katalizatora. Primijenjen je nelinearni regresijski postupak obrade eksperimentalnih podataka za razvoj teorijske funkcije brzine kemijske reakcije u ovisnosti o vremenu. Ovim radom dan je doprinos matematičkom...

Paginacija