Pages

Polimorfija i pseudopolimorfija u kompleksnim spojevima metala
Polimorfija i pseudopolimorfija u kompleksnim spojevima metala
Mia Ramljak
Polimorfija je pojavljivanje iste tvari u više različitih kristalnih oblika koji su kemijski identični, ali im se svojstva znatno razlikuju. Polimorfija je jako značajna pojava danas, i jako je istraživana posebno u farmaceutskoj industriji i kristalnom inženjerstvu, a važna je i u proizvodnji novih materijala jer nudi potencijalno bolja svojstva. Ovaj rad se također bavi i razmatranjem gubitka kontrole nad kristalizacijskim procesom, a što dovodi do...
Polimorfizmi gena NR3C1, NR3C2 i FKBP5 u populaciji hrvatskih maturanata
Polimorfizmi gena NR3C1, NR3C2 i FKBP5 u populaciji hrvatskih maturanata
Sara Bebić
U ovom istraživanju analizirana je učestalost alela i genotipova polimorfizma pojedinačnih nukleotida (SNP) i to: rs5522 gena NR3C2, rs6189 i rs6190 gena NR3C1 te rs1360780 gena FKBP5. Iz uzorka sline prikupljenih od 400 maturanata iz 26 gimnazija i strukovnih škola iz 4 najveća hrvatska grada: Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka, izolirana je DNA, i amplificirana metodom PCR u realnom vremenu. Nakon provedene genotipizacije za pojedinačne SNP-ove izračunata su odstupanja od...
Polusuhi postupak priprave portland cementnog klinkera
Polusuhi postupak priprave portland cementnog klinkera
Igor Plavčić
Proizvodnja portland cementnog klinkera predstavlja složen tehnološki proces u kojem se sirovina, vapnenac i glina pomiješani u odgovarajućem omjeru prolaze cijeli niz vrlo složenih i zahtjevnih procesa koji obuhvaćaju sušenje, mljevenje, homogeniziranje u fazi priprave sirovine. U procesu priprave klinkera sirovina prolazi kroz izmjenjivač topline (grijana ispušnim plinovima iz rotacijske peći) pri čemu se odvija dodatno zagrijavanje sirovine na veće...
Ponašanje i stavovi potrošača prema proizvodima ploda masline
Ponašanje i stavovi potrošača prema proizvodima ploda masline
Bruno Ćavar
Maslina (Olea europaea L.) je jedna od najznačajnijih biljnih kultura Mediterana i smatra se najstarijom kultiviranom biljnom vrstom. Uzgoj maslina u Republici Hrvatskoj seže u davnu prošlost i za stanovnike ovih područja maslina predstavlja puno više od samog stabla koje donosi plodove. Ona je simbol mira, opstojnosti, plodnosti i mudrosti, a glavni proizvod masline, maslinovo ulje bilo je i ostalo temelj za život brojnih obitelji. Posljednjih godina maslinarstvo u...
Postupak dobivanja nodularnog lijeva i izrada suhog veza za tankere
Postupak dobivanja nodularnog lijeva i izrada suhog veza za tankere
Ivan Bešić
U ovom završnom radu objašnjen je postupak dobivanja nodularnog lijeva te izrada suhog veza. Rad je sastavljen od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu objašnjena su svojstva nodularnog lijeva, njegove prednosti i nedostaci u odnosu na ostale željezne ljevove kao što su sivi i vermikularni te utjecaj različitih elemenata na mikrostrukturu i svojstva nodularnog lijeva, te su prikazani postupci dobivanja nodularnog lijeva. U praktičnom dijelu prikazan je postupak...
Potencijometrijsko određivanje fluorida u različitim vrstama piva proizvedenim u Hrvatskoj
Potencijometrijsko određivanje fluorida u različitim vrstama piva proizvedenim u Hrvatskoj
Ivana Munitić
Cilj istraživanja bio je odrediti koncentraciju fluorida u pivima različitih vrsta potencijometrijski. Određena je koncentracija fluorida, volumni udio alkohola te pH u 30 uzoraka svijetlih i 19 uzoraka tamnih piva. Koncentracija fluorida sadržanog u analiziranim uzorcima piva određivana je metodom standardnog dodatka pri pH vrijednosti 5,5. Masene koncentracije fluorida u svim uzorcima piva su manje od 149,07 µg/L a veće od 53,02 µg/L. Najveća masena koncentracija fluorida...
Potenciometrijski senzori s dodatkom nanočestica magnetita i hematita za određivanje željezovih(III) kationa
Potenciometrijski senzori s dodatkom nanočestica magnetita i hematita za određivanje željezovih(III) kationa
Lara Tomaško
U diplomskom radu ispitivao se odziv potenciometrijskih senzora s dodatkom nanočestica magnetita i hematita za određivanje željezovih(III) kationa pri pH = 1,00 i pH = 5,00 koristeći ionsko-selektivne membrane. Željeni odziv potenciometrijskog senzora treba pratiti nagib pravca prema zahtjevima Nernstove jednadžbe za trovalentne katione. Membrane su ispitivane na odziv prema željezovim(III) kationima u elektrokemijskoj ćeliji koristeći otopinu željezovog(III) sulfata i...
Potenciometrijsko ispitivanje ujtecaja udjela teflona na odziv ionsko-selektivnih membrana prema fosfatnim ionima
Potenciometrijsko ispitivanje ujtecaja udjela teflona na odziv ionsko-selektivnih membrana prema fosfatnim ionima
Kata Krstić
U ovom radu ispitivan je odziv ionsko–selektivnih membrana na fosfatne ione (PO 4 3- ), odnosno utječe li promjena udjela teflona u sastavu, kao neaktivnog nosača, na odziv samih membrana. Elektrokemijsko ponašanje je praćeno potenciometrijom zbog jednostavnosti, praktičnosti i pristupačnosti same metode te su sva mjerenja ponovljena minimalno tri puta pri pH = 13. Ionsko–selektivne membrane su ispitivane u elektrokemijskoj ćeliji uz otopinu dinatrijevog ...
Potenciometrijsko određivanje aktivnih spojeva e elektrodama na bazi ugljikove paste - pregledni rad
Potenciometrijsko određivanje aktivnih spojeva e elektrodama na bazi ugljikove paste - pregledni rad
Teo Krolo
Ionsko-selektivne elektrode pokazuju selektivan odziv na određenu vrstu iona u otopini. Elektrode na bazi ugljikove paste (CPE) su jedan od primjera tih elektroda. Mnogi znanstveni radovi opisuju razne CPE te rezultate njihovih mjerenja. U ovom radu dat je pregled CPE, njihove priprave, osnovnih karakteristika te praktične primjene. Potenciometrija s CPE se pokazala jednako dobra ili bolja od konvencionalnih metoda mjerenja- jeftinija je, jednostavnija, brža i nižeg praga detekcije....
Potenciometrijsko određivanje fluorida u medu i vinu
Potenciometrijsko određivanje fluorida u medu i vinu
Marko Bačić
Cilj istraţivanja bio je odrediti koncentraciju fluorida u razliĉitim vrstama meda i vina. Fluoridi su odreĊeni potenciometrijski korištenjem fluorid-ionsko selektivne elektrode primjenom metode standardnog dodatka. Ispitana je koncentracija fluorida kod 11 vrsta meda, 6 vrsta bijelog i 6 vrsta crnog vina. Masena koncentracija fluorida u medu kretala se od 30,01 do 118,01 µg fluorida/kg uzorka. Prosjeĉna masena koncentracija fluoridnih iona je 59,78 µg fluorida/kg...
Potenciometrijsko određivanje fluorida u vinima
Potenciometrijsko određivanje fluorida u vinima
Ivana Munitić
The aim of the study was to determine the concentration of fluoride in wines of different species. A total of 30 samples of black and white wines were analyzed. Fluoride concentrations in all wine samples are less than 0.4 mg / L and greater than 0.07 mg / L, the recommended fluoride limit in wine is less than 1 mg / L. The highest mass concentration in white wines was recorded in the Kujundžuša wine (0.27mg / L) and the lowest mass concentration was 70% Kujundžuša,...
Potenciometrijsko određivanje fluorida u vinima i voću - pregledni rad
Potenciometrijsko određivanje fluorida u vinima i voću - pregledni rad
Lana Škutin
Fluor je element od velike važnosti za ljudsko zdravlje. U voću i vinu je prisutan u malim količinama. Za njegovo određivanje koriste se različite tehnike i metode, a najjednostavnija je potenciometrijska metoda određivanja fluorid-ion selektivnom elektrodom. Koncentracije fluorida u analiziranim uzorcima vina su u rasponu od 0,2 do 3,0 mg/L dok su u voću od 0,001 do 0,0044 mg/L. U ovom radu dat je pregled potenciometrijskog određivanja fluorida u vinima i voću.

Pages