Paginacija

Utjecaj selena na profil glukozinolata u klicama rikule
Utjecaj selena na profil glukozinolata u klicama rikule
Luana Grmuša
Glukozinolati (β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati) su velika grupa sekundarnih metabolita koji daju karakterističan gorki i oštri okus kupusnjačama te su njihovi razgradni produkti biološki aktivni spojevi. Razgradnja može biti termička, enzimska ili kemijska pri čemu nastaju brojni razgradni produkti kao što su tiocijanati i izotiocijanati. Klice rikule su nutritivno bogate, a prednost im je vrlo laki uzgoj. Klijanjem se nutrijenti u sjemenci razgrađuju na ...
Utjecaj selenija na profil glukozinolata u klicama brokule
Utjecaj selenija na profil glukozinolata u klicama brokule
Antonio Ćiril Grubišić
Glukozinolati su produkti sekundarnog metabolizma identificirani u preko 16 različitih biljnih porodica od kojih je najznačajnija porodica Brassicaceae koja uključuje često korišteno povrće u ljudskoj prehrani. U biljkama se nalaze u odvojenim odjeljcima od enzima mirozinaze koja cijepa ove inače kemijski stabilne spojeve na razgradne produkte poput tiocijanata, izotiocijanata, nitrila i indola. Zbog zabilježenog biološkog djelovanja produkata razgradnje, ...
Utjecaj skvalena na oksidacijsku stabilnost ekstra djevičanskog maslinovog ulja i ribljeg ulja
Utjecaj skvalena na oksidacijsku stabilnost ekstra djevičanskog maslinovog ulja i ribljeg ulja
Tanja Zrnić
Maslinovo ulje je jedna od najvažnijih namirnica u čovjekovoj svakodnevnoj prehrani zbog visoko vrijednih sastojaka koji potpomažu u očuvanju ljudskog zdravlja zbog uravnoteženog sastava masnih kiselina. Također, maslinovo ulje ima visok sadržaj vitamina E i polifenola koji imaju zaštitnu i antioksidacijsku ulogu. Riblje ulje je u posljednje vrijeme vrlo korištena namirnica zbog visokog sadržaja nezasićenih masnih kiselina, no ono je ...
Utjecaj soja kvasca na senzorska svojstva i sastav hlapljivih spojeva vina Pošip
Utjecaj soja kvasca na senzorska svojstva i sastav hlapljivih spojeva vina Pošip
Andrea Jurišić
Pošip je bijela sorta grožđa koja se uglavnom uzgaja na južnim dijelovima otoka Korčule, osobito na području Čare i Smokvice gdje daje vino vrhunske kvalitete čemu svjedoče brojne nagrade i priznanja. Vino je osebujnog okusa sa svojstvenim aromama suhih marelica i smokava, blistavo, slamnate- zlatnožute boje. U posljednje vrijeme proizvođači rade brojne eksperimente kako bi utvrdili optimalne uvjete za provedbu fermentacije i odabrali odgovarajući soj kvasaca...
Utjecaj staništa na kemijski sastav i biološka svojstva motra
Utjecaj staništa na kemijski sastav i biološka svojstva motra
Nina Mimica
Motar (Crithmum maritimum L.) je vjerojatno jedan od najpoznatijih halofita na području Mediterana. Ova biljka se od davnina koristi u prehrambene i ljekovite svrhe obzirom da je odlikuje prisutnost visokih koncentracija vitamina C, polifenola, karotenoida te ostalih bioaktivnih spojeva. Cilj ovog rada bio je istražiti razlike u kemijskom sastavu i biološkim svojstvima motra prikupljenog sa tri različite lokacije; na riječnom staništu, staništu na samom ušću ...
Utjecaj taninske kiseline na izražaj koneksina 45 u bubregu štakora oštećenom kroničnom hiperglikemijom
Utjecaj taninske kiseline na izražaj koneksina 45 u bubregu štakora oštećenom kroničnom hiperglikemijom
Mia Šarić
Cilj ovog diplomskog rada je dokazati potencijalni negativan učinak taninske kiseline na izražaj koneksina 45 u bubregu štakora oštećenog kroničnom hiperglikemijom, kako bi se što bolje mogli kritički osloniti na povoljna djelovanja i uporabu taninske kiseline u liječenju mnogobrojnih bolesti. Istraživanje koje je trajalo dvadeset tjedana provedeno je na dvanaest muških štakora soja Wistar. Štakori su podijeljeni u tri skupine po četiri ...
Utjecaj tehnološkog postupka produžene maceracije na antimikrobni učinak bijelog vina
Utjecaj tehnološkog postupka produžene maceracije na antimikrobni učinak bijelog vina
Ante Begonja
Ciljevi ovog istraživanja su: ispitati antimikrobni učinak maceriranog bijelog vina protiv bakterije E. coli i S. enterica, serovar Enteritidis; usporediti antimikrobni učinak maceriranog i standardnog bijelog vina te utvrditi utječe li tehnološki postupak produljene maceracije na antimikrobni učinak bijelog vina; utvrditi povezanost sadržaja ukupnih fenola i fenolnog sastava s antimikrobnim učincima vina. Materijali i metode: Sadržaj i sastav ukupnih fenola ...
Utjecaj temperature i vremena miješanja te vremena skladištenja na oksidacijsku stabilnost maslinova ulja dobivenog iz plodova masline sorte oblica
Utjecaj temperature i vremena miješanja te vremena skladištenja na oksidacijsku stabilnost maslinova ulja dobivenog iz plodova masline sorte oblica
Matea Šušnjara
Maslinova ulja se kategoriziraju ovisno o njihovoj kvaliteti. Na konačnu kvalitetu maslinovog ulja utječe više faktora kao što su kvaliteta plodova masline, postupak prerade i način čuvanja dobivenog ulja. U procesu prerade posebnu pozornost treba obratiti na postupak miješanja maslinova tijesta. Tijekom miješanja moguć je gubitak polifenola, što će u konačnici utjecati na kvalitetu maslinovog ulja i njegovu daljnju zaštitu od oksidacije. Nakon prerade dobiveno...
Utjecaj temperature na depasivaciju kositra u NaCl otopini
Utjecaj temperature na depasivaciju kositra u NaCl otopini
Petra Rogić
U radu je ispitivano korozijsko ponašanje uz naglasak na pojavu depasivacije (pitting korozije) kositra u NaCl otopini različitih temperatura (od 10 do 40 o C). Anodnom polarizacijom dolazi do razaranja oksidnog filma i lokalnog otapanja kositra. Oštećenja na površini metala imaju oblik sitnih rupica ili pitova, čiji se broj i gustoća uglavnom povećavaju s porastom temperature otopine. Najveću otpornost na koroziju kositar ima pri 20 o C. Naime pri tim...
Utjecaj temperature na inhibiciju korozije bakra pomoću propolisa
Utjecaj temperature na inhibiciju korozije bakra pomoću propolisa
Teo Ugrina
U radu je ispitan utjecaj temperature na inhibiciju korozije bakra (99,9%) u 0,5 mol dm-3 NaCl otopini pomoću propolisa dodanog u elektrolit ili nanesenog na elektrodu kao prevlaka. Ispitivanja su provedena elektrokemijskim metodama: mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne polarizacije i potenciodinamičkom polarizacijskom metodom. Nakon polarizacijskih ispitivanja površine elektroda snimljene su optičkim mikroskopom. Ispitivanja su pokazala da povećanjem...
Utjecaj temperature na korozijsko ponašanje kositra u NaCl otopini
Utjecaj temperature na korozijsko ponašanje kositra u NaCl otopini
Ana Odžak
Praćenjem vremenske promjene potencijala otvorenog strujnog kruga, primjenom polarizacijskih metoda te elektrokemijske impedancijske spektroskopije proučavano je korozijsko ponašanje kositra u 0.5 M NaCl otopini kod različitih temperatura (10, 20, 30 i 40 o C) i pH vrijednosti otopine (3.0, 5.5 i 8.5). Oštećenja na površini metala određena su optičkim mikroskopom. Najveću otpornost prema koroziji kositar pokazuje u NaCl otopini pri 20 o C i pH = 8.5. Pri ...
Utjecaj temperature na pasivaciju aluminija
Utjecaj temperature na pasivaciju aluminija
Melinda Horozović
Primjenom galvanostatske pulsne metode ispitani su mehanizam i kinetika rasta oksidnih filmova na aluminiju u otopini boratnog pufera (pH 7.8) različitih temperatura (10, 20 i 30 o C). Ustanovljeno je da se rast oksidnog filma na aluminiju odvija ionskom vodljivošću pod utjecajem jakog električnog polja kroz oksidni film, prema eksponencijalnom zakonu za ventilne metale (mehanizam “aproksimacije visokog polja”). Određeni su elektrokinetički parametri ...

Paginacija