Paginacija

Primjena potenciometrijske i refraktometrijske metode pri mjerenju koncentracije boraksa u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem
Primjena potenciometrijske i refraktometrijske metode pri mjerenju koncentracije boraksa u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem
Antonella Udovičić
U ovom radu izvršena je usporedba koncentracija boraksa izmjerenih potenciometrijskom i refraktometrijskom metodom tijekom provedbe šaržne kristalizacije ove soli postupkom hlaĊenja. Potenciometrijska i refraktometrijska metoda ne prikazuju izravno koncentraciju otopine nego je za njihovu upotrebu potrebno prethodno izraditi baždarne krivulje. Kod potenciometrijskog mjerenja baždarna krivulja predstavlja odnos potencijala ion-selektivne elektrode ...
Primjena prirodnog zeolita u obradi eluata dobivenog ispiranjem živom onečišćenog tla
Primjena prirodnog zeolita u obradi eluata dobivenog ispiranjem živom onečišćenog tla
Blaženka Miličević
Rudnik Idrija u Sloveniji bio je značajan antropogeni izvor žive. Iako je još 1995. godine proizvodnja u rudniku prestala, zbog neučinkovitog pečenja rude tlo u okolici Idrije je vrlo onečišćeno živom čija koncentracija doseže i do 10 000 mg Hg/kg. U tako krškom području živa se površinskim i oborinskim vodama može isprati u dublje slojeve tla te može doći do podzemnih voda. Budući da je živa jedan od najtoksičnijih metala, nužno je pronaći ...
Primjena različitih metala kao anodnog materijala u obradi otpadnih voda
Primjena različitih metala kao anodnog materijala u obradi otpadnih voda
Josipa Šarić
U ovom radu različiti metalni materijali (čelik, aluminijeva legura AA2007 te Zn brodska anoda) ispitani su kao žrtvene anode za obradu procjedne vode komposta. Eksperimenti su provedeni u elektrokemijskom reaktoru šaržnog tipa pod različitim radnim uvjetima planiranim prema Taguchijevom dizajnu L9 ortogonalnog niza. Izvršena je obrada otpadne kompostne vode procesom elektrokoagulacije korištenjem elektroda od različitih materijala pri čemu su se mijenjali brzina vrtnje...
Primjena refraktometrije za određivanje koncentracije kalijevog sulfata tijekom procesa šaržne kristalizacije
Primjena refraktometrije za određivanje koncentracije kalijevog sulfata tijekom procesa šaržne kristalizacije
Ema Milišić
U ovom radu izvršeno je baždarenje refraktometra za potrebe određivanja koncentracije kalijevog sulfata tijekom procesa šaržne kristalizacije. Refraktometrijska metoda ne prikazuje izravno koncentraciju otopine te je potrebno izraditi baždarne krivulje koje predstavljaju odnos indeksa loma i koncentracije tvari pri konstantnim temperaturama. Iz baždarnih krivulja je određena osjetljivost refraktometra. Pripremljenim otopinama kalijevog sulfata poznatih koncentracija mjerio se indeks...
Primjena sustava osiguravanja kvalitete u proizvodnji UHT mlijeka
Primjena sustava osiguravanja kvalitete u proizvodnji UHT mlijeka
Elena Popadić
Odredba Zakona o hrani (NN 46/07) prema kojoj su svi subjekti u poslovanju s hranom, osim na razini primarne proizvodnje, dužni uspostaviti sustav upravljanja sigurnošću hrane koji se temelji na principima HACCP sustava stupila je na snagu 1. siječnja 2009. godine. U skladu s time svi subjekti u poslovanju s hranom do tog datuma bili su dužni uspostaviti i implementirati u svoje proizvodne pogone HACCP sustav. Pritom se javljaju mnoge poteškoće koje rezultiraju ...
Primjena sustava sigurnosti hrane kod proizvodnje polutvrdih sireva
Primjena sustava sigurnosti hrane kod proizvodnje polutvrdih sireva
Matea Šarić
Hrvarski sabor je 29. lipnja 2013. proglasio Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/2013) čime je implementacija HACCP sustava u sve objekte koji posluju s hranom postala zakonska obaveza . Uvođenjem HACCP sustava svi subjekti u poslovanju hranom, osim primarne proizvodnje, su dužni provoditi sve korake HACCP sustava koji spriječavaju moguće opasnosti , odnosno svode ih u zakonske okvire, identificiraju...
Primjena turbidimetrije za određivanje početka nukleacije u procesu šaržne kristalizacije
Primjena turbidimetrije za određivanje početka nukleacije u procesu šaržne kristalizacije
Zrinka Vlahović
U radu je ispitana mogućnost primjene turbidimetrijske metode za određivanje početka nukleacije u procesu šaržne kristalizacije boraksa koja se provodi postupkom kontroliranog hlađenja. Nukleacija uzrokuje promjenu fizikalnih karakteristika sustava, između ostalog i zamućenje matične otopine. Upravo pojava zamućenja upućuje na mogućnost primjene turbidimetrijske metode za određivanje početka nukleacije tj. maksimalnog stupnja ...
Primjena ultrafiltracije u pripremi vode za ljudsku potrošnju dubrovačkog područja
Primjena ultrafiltracije u pripremi vode za ljudsku potrošnju dubrovačkog područja
Iva Radonić
U ovome radu proveden je detaljan prikaz i analiza uređaja za obradu pitke vode na izvorištu rijeke Omble (UPPV Komolac). Primijenjeni postupak uključuje ultrafiltracijsku separacijsku tehniku koja omogućuje stabilnu i sigurnu vodoopskrbu grada Dubrovnika, neovisno o značajnim promjenama u kvaliteti „sirove vode“. U radu su analizirane sve faze postupka obrade „sirove vode“: predobrada, ultrafiltracija, povratno ispiranje, dezinfekcija i distribucija...
Primjena ultrazvuka pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Primjena ultrazvuka pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Matea Herceg
Tehnološki postupak dobivanja magnezijeva hidroksida iz morske vode, koji je razvijen prije 50 godina, zauzima znaĉajno mjesto meĊu kemijskim postupcima dobivanja. Magnezijev hidroksid nalazi široku primjenu u razliĉitim granama kemijske industrije, a u novije vrijeme i u podruĉju nanotehnologije. U ovom radu, uz primjenu ultrazvuka visokog intenziteta, cilj je bio dobiti talog magnezijeva hidroksida veliĉine ĉestica nanometra. Dobiveni talog magnezijeva ...
Primjena ultrazvuka visokog intenziteta pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Primjena ultrazvuka visokog intenziteta pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Šunjić Ana-Maria
Talog magnezijeva hidroksida koji se dobiva iz morske vode uz dodatak 80% od stehiometrijski potrebne količine dolomitnog vapna kao taložnog sredstva je velike čistoće, te se kao takav može koristiti u različiti svrhe. Primjenjuje se u raznim tehnologijama kao i u nanotehnologiji. Svrha rada je dobiti magnezijev hidroksid veličine čestica nanometara uz primjenu ultrazvuka visokog intenziteta. Istaloženi magnezijev hidroksid karakteriziran je s TG/DTG...
Primjena višecijevnih izmjenjivača u hlađenju kliznih ležajeva rotacijskih peći
Primjena višecijevnih izmjenjivača u hlađenju kliznih ležajeva rotacijskih peći
Marko Barbarić
Završni rad predstavlja proraĉun industrijskih višecijevnih izmjenjivaĉa topline(MIT05 i MIT06) u svrhu hlaĊenja kliznih leţajeva rotacijskih peći.U razmatranje su uzete karakteristiĉne veliĉine hladnog (rashladna voda) i toplog (mineralno ulje) fluida na srednjem bloku rotacijske peći za proizvodnju Portland cementa na istoĉnoj strani peći na sjevernom kućištu (pozicija 7) s vanjske i unutarnje strane kućišta. Cilj ovog završnog rada je ispitati ...
Priprava cementa na laboratorijskom kugličnom mlinu s dodatkom aditiva za meljavu
Priprava cementa na laboratorijskom kugličnom mlinu s dodatkom aditiva za meljavu
Matej Ercegović
U radu je istraživan utjecaj aditiva za poboljšanje meljivosti klinkera trgovačkom naziva HEA 213 Grace ili HEA2® proizvođača GCP Applied Technologies Inc., cement je pripravljan korištenjem poluindustrijskog kugličnog mlina kapaciteta 6 kg, u laboratoriju CEMEX Hrvatska d.d. Tijela za mljevenje u kugličnom mlinu su čelične kugle težine 69,48 kg. Proces mljevenja proveden je pri brzini rotacije mlina od 50 min -1 u trajanju od 40-55 minuta. U fazi priprave smjese...

Paginacija