Paginacija

Pregled metoda u staničnoj genetici
Pregled metoda u staničnoj genetici
Marina Velić
Genetika je mlada znanost koja se bavi proučavanjem zakonitosti nasljeđivanja, sličnosti i različitosti živih organizama. Genetika proučava strukturu i funkciju gena, nasljeđivanje gena, promjene koje se događaju u organizmima i mnoge uzročnike bolesti. Citogenetika je grana genetike koja proučava stanične strukture koje su odgovorne za nasljeđivanje. Tako ona istražuje građu i broj kromosoma, smještaj gena i mutacije. Cilj ovog rada bio je opisati...
Pregled odabranih  metoda za određivanje klozapina u farmakološkim pripravcima i biološkim uzorcima
Pregled odabranih metoda za određivanje klozapina u farmakološkim pripravcima i biološkim uzorcima
Glorija Golubić
Klozapin je lijek koji spada u skupinu atipičnih antipsihotika. Koristi se kao terapija za shizofreniju rezistentnu na liječenje. Kako bi se poboljšao klinički ishod liječenja i smanjila mogućnost nuspojava, u novije vrijeme se primjenjuje terapijsko praćenje koncentracije lijeka u krvi. Iz navedenih razloga, razvoj preciznih i osjetljivih analitičkih metoda za određivanje klozapina u različitim uzorcima popularna je tema brojnih istraživačkih radova. Rad...
Pregled tehnika priprave i primjene magnetne koloidne suspenzije željezova oksida - ferrofluida
Pregled tehnika priprave i primjene magnetne koloidne suspenzije željezova oksida - ferrofluida
Sara Plavčić
Ferrofluidi su koloidne suspenzije magnetnih nanočestica u tekućem mediju koje reagiraju na primijenjeno vanjsko magnetsko polje. Magnetne čestice se lako mogu slijepiti jedna s drugom što se sprječava korištenjem surfaktanata koji oko čestica stvaraju nabijene slojeve koji se onda međusobno odbijaju, tj. kada čestice dođu vrlo blizu jedna drugoj, neće doći do njihove aglomeracije nego će se istovrsni naboji odbiti. Korištenjem...
Preliminarna obrada procjedne vode tla rudnika mežica prirodnim zeolitom
Preliminarna obrada procjedne vode tla rudnika mežica prirodnim zeolitom
Antonia Bukvić
Rudnik Mežica u Sloveniji je značajan antropogeni izvor onečišćenja teškim metalima poput olova i cinka. U povijesti je rudnik bio važan u pogledu ekonomskog razvoja toga kraja zapošljavajući većinu lokalnog stanovništva u eksploataciji i preradi rude za dobivanje olova i cinka. Samo područje rudnika se nalazi u krajoliku bogatom prirodnim dobrima, s obiljem podzemnih i površinskih voda. Geološke karakteristike područja na kojem se rudnik nalazio...
Primjena Frattini testa i testa zasićenosti vapnom u procjeni pucolanske aktivnosti različitih alumosilikatnih materijala
Primjena Frattini testa i testa zasićenosti vapnom u procjeni pucolanske aktivnosti različitih alumosilikatnih materijala
Ljubica Tunjić
U ovom radu provedeno je ispitivanje pucolanske aktivnosti alumosilikatnih materijala (otpadno ambalažno staklo, prirodni zeolit i otpadna građevinska opeka) veličine čestica <125 µm pomoću Frattini testa i testa zasićenosti vapnom. Za Frattini test pripremljeno je tri uzorka. Omjer cementa, CEM I 42,5 R i pucolana u uzorku je bio 80:20. Uzorci su se termostatirali 8 dana pri 40 ºC. Za test zasićenosti vapnom pripremljeno je 12 uzoraka. Uzorci su sadržavali 1 g pucolana...
Primjena GC-MS u istraživanju raka
Primjena GC-MS u istraživanju raka
Jozo Pranjić
Rak je novotvorina za koju je karakteristična nekontrolirana dioba stanica. Može biti zloćudni ili dobroćudni. Zbog brzog širenja jako je teško na vrijeme otkriti i liječiti ljude oboljele od ove bolesti. Tijekom povijesti su razvijene različite kliničke metode za istraživanje i detektiranje tumorskih bolesti, no ni jedna od razvijenih metoda se ne može iskoristiti za dugoročno liječenje i zaustavljanje bolesti. U svrhu ranijeg otkrivanja i sprječavanja bolest razvija se...
Primjena Taguchijevog L9 dizajna eksperimenta na optimizaciju sorpcije bakra
Primjena Taguchijevog L9 dizajna eksperimenta na optimizaciju sorpcije bakra
Ivana Babić
U ovom radu je ispitivan utjecaj tipa aniona, utjecaj udaljenosti miješala od dna posude (ili pozicija miješala), koncentracije otopine i vremena trajanja eksperimenta na izmjenu bakra na sintetskom zeolitu. Eksperiment je planiran pomoću Taguchijevog L9 dizajna eksperimenta. Pomoću ove metode dobije se plan od devet eksperimenata, s različitim kombinacijama navedenim parametrima. Anioni koji su korišteni u ovom radu su: sulfat, klorid, nitrat. Postupak...
Primjena hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita u obradi kompositne procjedne vode
Primjena hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita u obradi kompositne procjedne vode
Amalija Kulić
U ovom radu provedena su ispitivanja hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita za obradu kompostne procjedne vode. Ispitivan je utjecaj početne koncentracije kompostne procjedne vode na efikasnost uklanjanja štetnih tvari praćenih preko kemijske potrošnje kisika (KPK) i mutnoće. Eksperimenti su provedeni u elektrokemijskoj ćeliji, uz korištenje aluminijevih elektroda, pri konstantnoj udaljenosti elektroda od 3 cm i brzine vrtnje miješala od 70 okr/min....
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2PTFE=(1:1:2), (1:1:2) za određivanje barijevih iona
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2PTFE=(1:1:2), (1:1:2) za određivanje barijevih iona
Anđela Mastelić
Prethodno su izraĎene ionsko-selektivne membrane od barijevog sulfata dopirane elementarnim bakrom na kojima je izvršeno testiranje na barijeve ione .Potenciometrijska metoda se pokazala najučinkovitijom zbog jednostavnosti, praktičnosti i niske cijene. Selektivnost same metode je ispitana promjenom reakcijskih uvjeta kao što je pH otopine uzorka. Prvo se ispituje odziv sulfatne ionsko-selektivne elektrode na Ba 2+ katione pri pH = 0, pH = 1 i pH = 2. Rezultati...
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2S:PTFE=(2:1:2),(1:1:2) za određivanje barijevih i sulfatnih iona
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2S:PTFE=(2:1:2),(1:1:2) za određivanje barijevih i sulfatnih iona
Jela Vukadin
Napravljeno je testiranje sulfatne ionsko-selektivne elektrode na sulfatne i barijeve ione. Potenciometrijska metoda je korištena u ovom radu zbog svoje jednostavnosti i niske cijene. Selektivnost metode je povećana promjenom reakcijskih uvjeta kao što je pH otopine uzorka. Najprije se ispituje odziv sulfatne ionsko-selektivne elektrode na Ba2+ katione pri pH 7,00 a potom i SO42- ione. Nakon dobivenih rezultata izracunate su srednje vrijednosti izmjerenih potencijala kako bi se...
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSo4:Ag2S:PTFE=(1:1:2) s komponentama Ag i lu za određivanje barijevih iona pri pH=4
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSo4:Ag2S:PTFE=(1:1:2) s komponentama Ag i lu za određivanje barijevih iona pri pH=4
Andrea Jurišić
U cilju ovog rada ispituje se odziv sulfatne ionsko-selektivne membrane na Ba 2+ ione pri pH = 4. Mjerenja su ponovljena tri puta kako bi se dobile granice dokazivanja i granica odreĎivanja Ba 2+ iona. Prethodno su izraĎene ionsko-selektivne membrane od barijevog sulfata, dopirane elementarnim bakrom i srebrom u neutralnom mediju te je potom izvršeno testiranje na barijeve ione. Za ispitivanje odziva i odreĎene osjetljivosti na barijeve ione ...
Primjena mikrovalne ekstrakcije za izolaciju bioaktivnih spojeva iz smeđe alge Dictyota dichotoma var. Intricate
Primjena mikrovalne ekstrakcije za izolaciju bioaktivnih spojeva iz smeđe alge Dictyota dichotoma var. Intricate
Marija Mihajlovski
U ovom radu ispitan je utjecaj primjene različite snage mikrovalova (150, 250, 500 i 1000 W) kod mikrovalne ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz smeđe alge Dictyota dichotoma var. Intricate. Pripravljenim ekstraktima određen je sadržaj ukupnih fenola, flavonoida i tanina te antioksidacijska svojstva metodom FRAP, Briggs- Rauscher oscilacijskom metodom i DPPH metodom. Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da primjena različite snage mikrovalova kod mikrovalne ekstrakcije...

Paginacija