Paginacija

Određivanje početka i kraja vezivanja portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla elektrokemijskom metodom
Određivanje početka i kraja vezivanja portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla elektrokemijskom metodom
Sara Stanković
U radu je ispitivan utjecaj dodatka otpadnog ambalažnog stakla različitih frakcija na vrijeme vezivanja cementnih kompozita primjenom elektrokemijske metode s Pb-Cu elektrodnim parom. Ispitivanja su provedena na portland cementnim pastama uz dodatak stakla s udjelom 20 mas.%. različitih frakcija (<45m, 125-250 m i 250-500 m) pri normalnoj konzistenciji i pri V/C=0,5 odnosno V/K=0,5. Uvođenjem otpadnog ambalažnog stakla u sustav ...
Određivanje početka vezanja cementnih pasti CEM i uz dodatak 0-30 mas.% zeolita zasićenog Zn2+ ionima mjerenjem specifične električne provodnosti i elektrodnog potencijala Pb-Cu elektrode
Određivanje početka vezanja cementnih pasti CEM i uz dodatak 0-30 mas.% zeolita zasićenog Zn2+ ionima mjerenjem specifične električne provodnosti i elektrodnog potencijala Pb-Cu elektrode
Josipa Lovrić
U radu je ispitivan utjecaj dodatka različitih udjela zeolita zasićenog Zn 2+ ionima na hidrataciju portland cementa, CEM I, određivanjem specifične električne provodnosti cementnih pasti te početka i kraja vezanja. Mjerenja su provedena pri 20 °C, s omjerom voda/kruto, V/K = 0,5 pri određivanju specifične električne provodnosti, odnosno V/K = 0,3 pri određivanju početka i kraja vezanja i 0,3 mas. % aditiva tipa melmenta. Maseni udjeli zasićenog prirodnog zeolita bili su: w...
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranih kobaltovih iona na ljuskama jaja (T=28 oC)
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranih kobaltovih iona na ljuskama jaja (T=28 oC)
Magdalena Milinović
U ovom je diplomskom radu ispitana adsorpcija kobaltovih iona na ljuskama jaja u ovisnosti o različitim početnim koncentracijama otopina kobaltovih iona (4,488 mmol dm-3, 8,365 mmol dm-3, 11,427 mmol dm-3, 20,814 mmol dm-3 te 31,223 mmol dm-3) pri stalnoj temperaturi od 28°C, brzini miješanja od 200 okr min-1, u trajanju od 96 h. Kao adsorbens korištene su ljuske jaja promjera d < 125 µm dok su koncentracije kobaltovih iona u ravnotežnim otopinama određene spektrofotometrijski. Na...
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranog bakra iz bakrovog(II) klorida dihidrata na ljuskama jaja (T=308 K)
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranog bakra iz bakrovog(II) klorida dihidrata na ljuskama jaja (T=308 K)
Katarina Dostal
U ovom je diplomskom radu ispitana adsorpcija bakrovih iona na ljuskama jaja u ovisnosti o različitim početnim koncentracijama otopina bakrovih iona (2,876 mmol dm-3, 5,415 mmol dm-3, 8,200 mmol dm-3, 11,091 mmol dm-3 te 14,524 mmol dm-3) pri stalnoj temperaturi od 308 K, brzini miješanja od 200 okr min-1, u trajanju od 7 dana na ljuskama jaja promjera d < 0,250 µm. Količina adsorbiranih bakrovih iona (qe) na ljuskama jaja raste s porastom početne koncentracije bakrovih iona te...
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranog kobalta na ljuskama jaja (T=308 K)
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranog kobalta na ljuskama jaja (T=308 K)
Ivana Gostović
U ovom je diplomskom radu ispitana adsorpcija kobaltovih iona na ljuskama jaja u ovisnosti o različitim početnim koncentracijama otopina kobaltovih iona (4,284 mmol dm-3, 8,161 mmol dm-3, 11,223 mmol dm-3, 20,406 mmol dm-3, 30,610 mmol dm-3 te 40,202 mmol dm-3). Eksperiment je proveden pri stalnoj temperaturi od 308 K, brzini miješanja od 200 okr min-1, u trajanju od 96 h (kako bi se odredilo vrijeme uspostave ravnoteže), na ljuskama jaja promjera d < 0,250 µm. Koncentracije kobaltovih...
Određivanje sposobnosti hvatanja superoksid anion radikala hidrolata odabranih biljaka pomoću ksantin/ksantin-oksidaza metode
Određivanje sposobnosti hvatanja superoksid anion radikala hidrolata odabranih biljaka pomoću ksantin/ksantin-oksidaza metode
Antonija Parčina
Slobodni radikal je bilo koja vrsta koja može samostalno postojati, a sadrži jedan ili više nesparenih elektrona. Reaktivne kisikove vrste nastaju iz molekulskog kisika kao rezultat normalnog staničnog metabolizma. Superoksidni anion radikal, hidroksil radikal i vodikov peroksid su vrste od fiziološkog značaja. Superoksidni anion se formira adicijom jednog elektrona molekulskom kisiku, a proces može biti popraćen ksantin-oksidazom. Antioksidans...
Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i batokuproin disulfonske kiseline korištenjem slijedne analize injektiranjem uz spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije
Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i batokuproin disulfonske kiseline korištenjem slijedne analize injektiranjem uz spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije
Nikolina Anđelković
Cilj istraživanja koje je prikazano u ovom radu je spektrofotometrijsko određivanje bakra(I) u obliku kompleksnog spoja s batokuproin disulfonskom kiselinom (BCS) primjenom klasične spektrofotometrije i slijedne analize injektiranjem. Opisane metode temelje se na redoks reakciji i reakciji nastajanja kompleksa. U prvom stupnju L-askorbinska kiselina reducira bakrov(II) ion do bakrovog(I) iona, koji u drugom stupnju formira narančasti kompleks [Cu(BCS) 2 ] 3‒ čiji se...
Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i neokuproina korištenjem slijedne analize injektiranjem spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije
Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i neokuproina korištenjem slijedne analize injektiranjem spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije
Marijan Božinović Karauz
Cilj ovog završnog rada bio je određivanje stehiometrije kompleksnog spoja bakra(I) s neokuproinom primjenom klasične spektrofotometrije i slijedne analize injektiranjem. Određivanje se temelji na složenoj reakciji koja uključuje redoks reakciju i reakciju formiranja kompleksa. Prvi korak je redukcija bakra(II) u bakar(I) pomoću L-askorbinske kiseline, a u drugom koraku nastali bakar(I) s neokuproinom tvori žuto obojeni kompleks [Cu(Nc) 2 ] + čiji se...
Određivanje sterola dubrovačkih maslinovih ulja
Određivanje sterola dubrovačkih maslinovih ulja
Ana Bezić
Maslinovo ulje danas je postalo sinonim zdravog načina prehrane i modernog življenja. Sve je više znanstvenih istraživanja i spoznaja o kvalitetnom ekstra djevičanskom maslinovom ulju. Danas se provode brojna istraživanja u cilju dobivanja što većih prinosa, ali i što kvalitetnijih i prepoznatljivih proizvoda. Jedan od važnih parametara kvalitete maslinovih ulja je određivanje količine ukupnih sterola i njihovog sastava. U ovom radu su za ispitivanje korišteni...
Određivanje stupnja raspada polilaktida simulacijom kompostnih uvjeta u laboratorijskom mjerilu
Određivanje stupnja raspada polilaktida simulacijom kompostnih uvjeta u laboratorijskom mjerilu
Marija Duktaj
U ovom radu istraživana je biorazgradnja polilaktida (PLA) u uvjetima kompostiranja. Kao kompost je korišten simulirani kruti otpad koji se sastoji od piljevine, zečje hrane, vrtnog komposta, kukuruznog škroba, saharoze, ulja kukuruznih klica i uree prema međunarodnoj normi ISO 20200:2004(E). U svrhu postizanja potrebnog stupnja vlage dodana je i destilirana voda. Komadići PLA su stavljeni u tako pripremljen kompost u sušionik na 60 dana pri temperaturi...
Određivanje svojstva hidratiziranih cementnih kompozita uz dodatak otpadnog ambalažnog stakla pomoću toplinske analize (TG/DTG)
Određivanje svojstva hidratiziranih cementnih kompozita uz dodatak otpadnog ambalažnog stakla pomoću toplinske analize (TG/DTG)
Šime Buterin
U ovom radu provedeno je određivanje svojstava hidratiziranih cementnih kompozita u vodocementnom omjeru (V/C) 0,5 bez dodatka i uz dodatak otpadnog ambalažnog stakla u masenom udjelu od 30%. Ukupno je analizirano 6 uzoraka. Dva uzoraka su sadržavala čisti portland cement (CEM I 42,5R.), te su hidratizirani 7 i 90 dana pri temperaturi od 20 °C. Od preostala četiri uzorka, dva su sadržavala čestice stakla veličine do 45 µm, a dva čestice stakla veličine ...

Paginacija