Paginacija

Ionski izmjenjivači i njihova primjena u demineralizaciji vode
Ionski izmjenjivači i njihova primjena u demineralizaciji vode
Lucija Baranović
Ionska izmjena je reverzibilan proces koji se odvija između krute faze i otopine elektrolita. Kod navedenog procesa koriste se ionski izmjenjivači koji predstavljaju krute u vodi netopljive, različite kopolimere umrežene u trodimenzionalnu strukturu. Obzirom na vrstu iona kojeg izmjenjuju razlikujemo: jako kiseli kationski izmjenjivač, slabo kiseli kationski izmjenjivač, slabo bazni anionski i jako bazni anionski izmjenjivač. Svoju primjenu nalaze u ...
Isparljivi organski spojevi invanzivne crvene alge Asparagopsis taxiformis (Rhodophyta): halogenirani ugljikovodici
Isparljivi organski spojevi invanzivne crvene alge Asparagopsis taxiformis (Rhodophyta): halogenirani ugljikovodici
Narda Stipanović
Alge su široka skupina fotosintetskih autotrofnih organizama nalik na biljke, ali bez korijena, lišća ili cvjetova. Osim što su najveći proizvoĊaĉi kisika, pokazatelji su stanja okoliša, proĉišćivaĉi voda, ali i predmet razliĉitih istraživanja. Pokazuju širok spektar bioaktivnosti (kao što su anti-age, antimikrobna, protuupalna i antidijabetiĉna aktivnost). S obzirom da alge žive u ekstremnim uvjetima, morale su razvijati mehanizme obrane, a organohalogeni spojevi u ...
Ispiranje tla s podruĉja rudnika Meţica u ultraĉistoj vodi razliĉitih pH vrijednosti
Ispiranje tla s podruĉja rudnika Meţica u ultraĉistoj vodi razliĉitih pH vrijednosti
Ana Mišković
Rad obraĊuje problematiku oneĉišćenja tla iz bivšeg rudnika olova i cinka u Meţanskoj dolini u susjednoj Sloveniji. Tijekom dugogodišnje rudarske i industrijske djelatnosti u dolini rijeke Meţe, tlo je postalo skladište otpadnih tvari rudnika koje sadrţe teške metale. Djelovanjem oborina nastajale su i procjedne vode, pomoću kojih su se štetne tvari širile dalje u podzemne vode i tako zagaĊivale okoliš. U ovom radu je provedeno preliminarno istraţivanje ispiranja ...
Ispiranje ukupne žive iz onečišćenog tla s područja rudnika Idrija
Ispiranje ukupne žive iz onečišćenog tla s područja rudnika Idrija
Mateja Trupina
Rudnik Idrija u Sloveniji bio je drugo najveće nalazište žive u svijetu. Iako je proizvodnja u rudniku prestala 1995. godine, tlo u području rudnika sadrži od 10 do čak 10 000 mg Hg/kg na drevnim mjestima prženja rude. Budući da je područje Idrije krško, oborinske i površinske vode mogu ispirati živu iz onečišćenog tla u dublje slojeve, odakle ona može dospjeti i u podzemne vode. U cilju procjene potencijalnog ispiranja Hg, eksperimenti su provedeni s...
Ispiranje zeolita zasićenog procjednom vodom s odlagališta otpada postupkom u koloni
Ispiranje zeolita zasićenog procjednom vodom s odlagališta otpada postupkom u koloni
Matej Marić
Za primjenu zeolita kao materijala u „in situ“ permeabilnoj reaktivnoj barijeri za obradu procjednih voda s odlagališta otpada, uz dobra svojstva vezanja štetnih tvari, nuţno je da pokazuju i dobra svojstva njihova zadrţavanja, kako bi se izbjeglo sekundarno onečišćenje. Uzorak procjedne vode s RCGO Bikarac uzorkovan 16. i 17. oţujka 2018. god. predobrađen je kemijskim taloţenjem s vapnom uz podešavanje pH i aeraciju, nakon čega je obrađen na zeolitu...
Ispiranje zeolita zasićenog procjednom vodom s odlagališta otpada šaržnim postupkom
Ispiranje zeolita zasićenog procjednom vodom s odlagališta otpada šaržnim postupkom
Melita Petrić
U ovom radu je ispitana mogućnost primjene prirodnog zeolita kao potencijalnog materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje štetnih tvari iz procjedne vode s odlagališta otpada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac. Izvorni uzorak procjedne vode je podvrgnut obradi hibridnim postupkom koji uključuje dodatak hidratiziranog vapna uz namještanje pH vrijednosti na pH = 12,26 i 24 - satnu aeraciju. Šaržnim postupkom je provedena ...
Ispitivanje "low cost" sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje kadmija
Ispitivanje "low cost" sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje kadmija
Nika Perčić
U ovom radu je analizirana primjena „low cost“ sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru (PRB) za uklanjanje kadmija iz oneĉišćene vode primjenom šarţnog postupka. Analiziran je proces zasićivanja prirodnog zeolita, kemijski modificiranog zeolita, apatita, koncentriranog apatita, kaolina i bentonita sa kadmijevim ionima kao i proces desorpcije zasićenih uzoraka u otopinama ultraĉiste vode razliĉitih poĉetnih pH ...
Ispitivanje ionsko-selektivnih membrana na bazi FeS, Ag2S i PTFE na odziv prema željezovim(II) i željezovim(III) kationima
Ispitivanje ionsko-selektivnih membrana na bazi FeS, Ag2S i PTFE na odziv prema željezovim(II) i željezovim(III) kationima
Klaudija Budimir
Provedeno je testiranje odziva ion-selektivnih membrana na željezove(III) i željezove(II) katione pri pH=1, pH=1,5 i pH=4. U radu je opisana priprava otopina korištenih u radu te samo ispitivanje membrana u određenim otopinama. Izvedba samog eksperimenta odvijala se pomoću potenciometrijske metode koju odlikuju visoka isplativost i jednostavnost. Relativno dobre rezultate elektrode su pokazale na željezove(III) katione, dok za željezove(II) katione mjerenje nije bilo ...
Ispitivanje ionsko-selektivnih membrana na bazi željezovog(II) sulfida uz dodatak nanočestica magnetita na odziv prema kationima željeza
Ispitivanje ionsko-selektivnih membrana na bazi željezovog(II) sulfida uz dodatak nanočestica magnetita na odziv prema kationima željeza
Matea Živalj
Provedeno je ispitivanje odziva ionsko-selektivnih membrana na željezove(II) i željezove(III) ione u otopinama željezovih soli pripravljenih u acetatnom ili dušičnom puferu u svrhu namještanja pH vrijednosti otopine. Osnovni cilj bilo je testirati membranske elektrode te ispitati mogućnost praktične primjene istih. S obzirom da su ionsko-selektivne membrane predstavljene u ovom radu modificirane nanočesticama magnetita, ispitan je i njihov utjecaj na...
Ispitivanje kakvoće zraka mjerenjem imisijskih koncentracija SO2, NO2 i CO na području grada Splita
Ispitivanje kakvoće zraka mjerenjem imisijskih koncentracija SO2, NO2 i CO na području grada Splita
Mihaela Čelan
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati kakvoću zraka na tri odabrane mikrolokacije na području grada Splita mjerenjem imisijskih koncentracija SO 2 , NO 2 i CO u periodu od šest mjeseci. Odabrana je lokacija u neposrednoj blizini prometnice te u gradskom i prigradskom području. Izmjerene imisijske koncentracije na lokacijama 2 i 3 (gradsko i prigradsko područje) su ispod graničnih i tolerantnih vrijednosti, dok su na lokaciji 1 (prometnica) ...
Ispitivanje korozije legure Cu13Al2,5Ni2,5Mn u NaCl otopini
Ispitivanje korozije legure Cu13Al2,5Ni2,5Mn u NaCl otopini
Ivan Gotovac
U radu je detaljno analizirano korozijsko ponašanje legure u deaeriranoj 0,9 % NaCl otopini pri pH 3,4, 5,4 i 7,4 te pri temperaturama elektrolita 25, 37 i 50 o C, u mirujućoj otopini i uz miješanje otopine magnetskom miješalicom. Ispitivanje utjecaja pH na koroziju legure provedena je mjerenjem pri pH vrijednostima od 3,4, 5,4 i 7,4 i temperaturi elektrolita od 37 o C. Ispitivanja su provedena elektrokemijskim metodama kao što su...
Ispitivanje korozije legure CuAlNi u 0,5 mol dm-3 H2SO4 otopini
Ispitivanje korozije legure CuAlNi u 0,5 mol dm-3 H2SO4 otopini
Lana Terzić
Korozijsko ponašanje legure CuAlNi u 0,5 mol dm-3 H2SO4 otopini otopini ispitano je elektrokemijskim metodama kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, linearna i potenciodinamička polarizacija i ciklička voltametrija. Ispitivanja su provedena u deaeriranoj 0,5 mol dm-3 H2SO4 pri temperaturama elektrolita od 20 i 40 stupnjeva C. Nakon polarizacijskih ispitivanja površine elektroda ispitane su svjetlosnim i elektronskim mikroskopom dok ...

Paginacija