disertacija
Termodinamika, struktura i stabilnost simetričnih elektrolita u dvokomponentnim i trokomponentnim miješanim otapalima
doktorska disertacija

Perica Bošković (2015)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica