disertacija
Utjecaj miješanja na kinetiku nukleacije i rasta kristala boraksa u šaržnom kristalizatoru s dvama miješalima

Antonija Kaćunić (2016)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica