Pages

Dijamantne elektrode dopirane borom
Dijamantne elektrode dopirane borom
Anamaria Lukaček
Dijamant dopiran borom (BDD) osim svojih vrhunskih svojstava materijala, nudi elektrokemičaru nekoliko značajnih svojstava čineći ga intrigantnim materijalom za elektrokemijska istraživanja. To uključuje najširi raspon potencijala elektrodnih materijala; niske pozadinske i kapacitivne struje; smanjeno nakupljanje naslaga u usporedbi s drugim elektrodama, sposobnost izdržavanja ekstremnih potencijala, korozivnog i visokog temperaturnog i tlačnog...
Dinamika populacije i značaj šimširovog moljca - Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera) na području Splitsko-dalmatinske županije
Dinamika populacije i značaj šimširovog moljca - Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera) na području Splitsko-dalmatinske županije
Marina Cecić
Šimširov moljac, Cydalima perspectalis (Walker, 1859.) invazivan je štetnik sa izrazitim utjecajem na okoliš i ekonomiju. Cilj ovog istraživanja, provedenog tijekom 2022. godine, bio je istražiti pojavu odraslih jedinki, dužinu života, trajanje leta, dinamiku smrtnosti te strukturu populacije šišmirovog moljca na priobalnom području i unutrašnjosti Splitsko-dalmatinske županije. Za potrebe istraživanja, na područjima Kaštela i Sinj-Brnaze, ...
Dinamička termogravimetrijska analiza PEO/f,hib-POSS nanokompozita
Dinamička termogravimetrijska analiza PEO/f,hib-POSS nanokompozita
Karla Jurlina
U ovom radu istraživana je toplinska razgradnja poli(etilen-oksid)/fenil hepta izobutil poliedarski oligomerni silseskvioksan (PEO/f,hib-POSS) nanokompozita, odnosno utjecaj dodatka 5 % nanopunila na toplinsku razgradnju PEO-a, termogravimetrijskom metodom u dinamičkim uvjetima pri četiri različite brzine zagrijavanja. Istražen je utjecaj pet monosupstituiranih fenil hepta izobutil oligomernih poliedarskih silseskvioksana: fenil hib-POSS (POSS 1),...
Dinamička termogravimetrijska razgradnja recikliranog poli(etilen-tereftalata)
Dinamička termogravimetrijska razgradnja recikliranog poli(etilen-tereftalata)
Ivana Bandić
U ovom radu istraživan je utjecaj recikliranja na toplinsku stabilnost poli (etilen-tereftalata). Ekstrudiranje je provedeno u jednopužnom laboratorijskom ekstruderu. Termogravimetrijska analiza primijenjena je za određivanje utjecaja mehaničkog recikliranja na toplinsku stabilnost PET-a. Utvrđeno je da mehaničko recikliranje, odnosno ekstrudiranje nije značajno utjecalo na toplinsku stabilnost istraživanog PET-a. Temeljem dobivenih rezultata kinetičke ...
Disupstituitani fenantridinski derivat kaliks[4]arena za primjenu u teranostici
Disupstituitani fenantridinski derivat kaliks[4]arena za primjenu u teranostici
Jelena Galić
Spektrofotometrijskim titracijama ispitano je kompleksiranje fluorescentnih boja rodamina B, auramina O i fluoresceina, te antitumorskog lijeka timokinona s disupstituiranim fenantridinskim derivatom kaliks[4]arena, 5,11,17,23-tetra-tert-butil-25,27-(bis(6-fenantridinilmetoksi)-26,28- dihidroksikaliks[4]arenom (L), u sustavu otapala acetonitril/diklormetan pri sobnoj temperaturi. Obradom eksperimentalnih podataka određene su konstante stabilnosti kompleksa spoja L s rodaminom ...
Djelovanje oleuropeina iz ekstrakta lista divlje masline na apoptozu različitih staničnih linija humanih karcinoma
Djelovanje oleuropeina iz ekstrakta lista divlje masline na apoptozu različitih staničnih linija humanih karcinoma
Robert Jerinić
Ispitati učinak apoptoze na staničnim linijama karcinoma dojke MDA-MB-231, mokraćnog mjehura T24 i glioblastoma A1235. Pretpostavka je da će se nakon izlaganja karcinomskih staničnih linija oleuropeinom smanjiti stupanj preživljavanja stanica. Učinak oleuropeina na stanične linije karcinoma dojke MDA-MB-231, mokraćnog mjehura T24 i glioblastoma A1235 praćen je protočnom citometrijom. In vitro izlaganje stanica karcinoma dojke MDA-MB-231, mokraćnog mjehura T24 i...
Dobivanje, svojstva i uporaba čelika
Dobivanje, svojstva i uporaba čelika
Luka Ugrin
Čelik ima iznimnu važnost za svako nacionalno gospodarstvo. Jedno od mjerila industrijskog razvoja države je proizvodnja odnosno potrošnja čelika. 1 Proizvodnja i potrošnja betona i materijala na bazi željeza (čelika i željeznih ljevova) dominiraju u odnosu na druge grupe tehničkih materijala. Smatra se da će materijali na bazi željeza količinski i u bliskoj budućnosti zauzimati najveći udio među metalnim materijalima. 2 Čelici pokrivanju gotovo sva ...
Dodaci prehrani kod sportaša i rekreativaca
Dodaci prehrani kod sportaša i rekreativaca
Ivana Spajić
Danas se sve više istraţuje prehrana sportaša. S obzirom na veću energetsku potrošnju, fizički aktivne osobe imaju i povećane nutritivne zahtjeve. Dobro balansiran odnos makro- i mikronutrijenata i adekvatna hidratacija mogu značajno unaprijediti sportsku izvedbu i odigrati ključnu ulogu u postizanju što boljih rezultata. Sportaši i rekreativci se sve više odlučuju na dodatke prehrani, kako bi organizmu osigurali sve potrebne nutrijente. Dodacima...
Dokazivanje THC-a u medicinskim pripravcima i u biološkim uzorcima
Dokazivanje THC-a u medicinskim pripravcima i u biološkim uzorcima
Hrvoje Vlašić
Ciljevi istraživanja: Kvalitativno dokazati prisutnost THC-a i ostalih kanabinoida u medicinskim pripravcima i u biološkim uzorcima primjenom GC-MS metode, usporediti rezultate analize dobivene nakon pripreme uzoraka različitim ekstrakcijskim metodama (ekstrakcija čvrstom fazom, SPE, i ekstrakcija tekuće-tekuće, LLE) te utvrditi koja je metoda prikladnija za pripremu uzoraka pri analizi kanabinoida. Materijali i metode: Tri medicinska pripravka koji sadrže THC otopljena su i...
Dokazivanje novih psihoaktivnih droga u biološkim uzorcima urina primjenom GC-MS metode
Dokazivanje novih psihoaktivnih droga u biološkim uzorcima urina primjenom GC-MS metode
Antonia Smoljanović
Ciljevi istraživanja: Cilj ovog eksperimentalnog istraživanja bio je kvalitativno dokazati prisutnost novih psihoaktivnih droga (NPD) u biološkim uzorcima osoba suspektnih na konzumaciju NPD GC-MS metodom, te identificirati NPD u istim uzorcima. Materijali i metode: Biološki uzorci urina i/ili krvi 52 ispitanika suspektnih na konzumaciju NPD i 46 kupljenih referentnih standarda NPD ekstrahirani su na različitim nosačima i...
Dvostupanjsko uklanjanje cinka iz vodene otopine koncentracije 100 mg Zn/L kemijskim taloženjem i sorpcijom na biosorbensima
Dvostupanjsko uklanjanje cinka iz vodene otopine koncentracije 100 mg Zn/L kemijskim taloženjem i sorpcijom na biosorbensima
Sara Jurkić
Važnost vode za život na Zemlji dobro je poznata, međutim unatoč tome vode u prirodi se svakodnevno onečišćuju različitim štetnim tvarima porijeklom iz antropogenih izvora. Najveća prijetnja dolazi iz industrije gdje industrijske otpadne vode, ukoliko se prije ispuštanja ne obrade, ozbiljno narušavaju kakvoću vodnih ekosustava. Otpadne vode iz industrije te rudarenja visoko su opterećene teškim metalima koji ugrožavaju sve žive organizme....
Dvostupanjsko uklanjanje cinka iz vodene otopine koncentracije 500 mg/L kemijskim taloženjem i sorpcijom na biosorbensima
Dvostupanjsko uklanjanje cinka iz vodene otopine koncentracije 500 mg/L kemijskim taloženjem i sorpcijom na biosorbensima
Ivana Zelić
U proteklih nekoliko desetljeća glavni izvor onečišćenja vodnih, ali i kopnenih ekosustava teškim metalima su industrija, rudarenje i poljoprivreda te sve više stanovnika ima problem s nedostatkom vode i njenom kakvoćom. Ispuštanje neobrađenih industrijskih te sanitarnih voda uzrokuje dugoročne posljedice na okoliš i sva živa bića te je pročišćavanje otpadnih voda ključno za očuvanje okoliša i zdravlja ljudi. Uklanjanje teških metala iz otpadnih voda provodi se...

Pages