Pages

Krpina, Ana
Elektrokemijska karakterizacija antioksidansa na modificiranim elektrodama - pregled dostignuća
Bandić, Ivana
Elektrokemijska studija galne kiseline na modificiranim elektrodama od staklastog ugljika s ugljikovim nanomaterijalima: doprinos optimizaciji elektroanalitičkih metoda
Čačinović, Nives
Elektrokemijsko dobivanje koloidnog srebra pomoću natrijevog citrata
Dešpoja, Iva
Elektrokemijsko određivanje kapaciteta kompleksiranja bakra u površinskom sloju mora obalnog srednjeg Jadrana
Margeta, Hrvoje
Elektrokemijsko određivanje korozije željeza u kiselin kloridnim otopinama
Radaš, Lucija
Elektrokemijsko određivanje vodikovog peroksida na kompozitnim elektrodama sa kserogel ugljikovim nanočesticama manganovog(IV) oksida kao osjetilnim materijalom
Krstić, Kata
Elektrokemijsko ponašanje L-cisteina na elektrodama od ugljikove paste modificiranim sa bakrovim(I) oksidom
Vuko, Meri
Elektrokemijsko ponašanje L-cisteina na elektrodama od ugljikove paste modificiranim srebro-bakrovim sulfidima
Gabela, Ivana
Elektrokemijsko ponašanje MnO2 modificirane elektrode od ugljikove paste u svrhu određivanja vodikovog peroksida
Sirovina, Antonela
Elektrokemijsko ponašanje bizmuta u boratnom elektrolitu
Jerončić, Ana
Elektrokemijsko ponašanje cisteina na kompozitnim elektrodama s kserogel - ugljikovim nanočesticama-AgCuS kompozitima kao osjetilnim materijalom
Magazin, Ružica
Elektrokemijsko ponašanje katehina na ugljikovim nanomaterijalima : prilog optimizaciji elektrolitičkih metoda određivanja prirodnih reducensa

Pages