Pages

Utjecaj V2O5 na sinteriranje magnezijeva oksida
Utjecaj V2O5 na sinteriranje magnezijeva oksida
Mislav Ćorić
Sinterirani magnezijev oksid zbog svoje velike i raznovrsne primjene kao visoko temperaturni, vatrostalni te izolacijski materijal zauzima značajno mjesto u industrijskoj primjeni. Sinteriranje je završni proces dobivanja vatrostalnih materijala na povišenim temperaturama, pri čemu sustav disperznih čestica postaje cjelina čime se povećava gustoća, čvrstoća i smanjuje poroznost polaznog materijala. U ovom radu na temelju dosadašnjih istraživanja opisan je ...
Utjecaj aditiva za poboljšanje mljevenja cementa i aditiva tipa hidrofoba na hidrataciju cementa
Utjecaj aditiva za poboljšanje mljevenja cementa i aditiva tipa hidrofoba na hidrataciju cementa
Zvonimir Jažo
U radu je istraživan utjecaj aditiva za poboljšanje mljevenja klinkera trgovačkog naziva HEA 213 Grace ili HEA2® kao i aditiva za poboljšanje meljivosti/tečljivosti XS 255 Grace od proizvođača GCP Applied Technologies Inc., na procese hidratacije cementa dobivenog korištenjem poluindustrijskog kugličnog mlina u laboratoriju CEMEX Hrvatska d.d. U fazi priprave cemenata u smjesu klinkera i gipsa dodan je aditiv HEA 213 Grace u iznosima od 0; 0,017; 0,032 i 0,048 mas.% na...
Utjecaj amplitude ultrazvuka na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru pri različitim brzinama hlađenja
Utjecaj amplitude ultrazvuka na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru pri različitim brzinama hlađenja
Mia Ramljak
Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj amplitude ultrazvuka na kinetiku nukleacije dinatrijevog tetraborat dekahidrata (boraksa) tijekom procesa šaržne kristalizacije pri različitim brzinama hlađenja. Kristalizacija boraksa se provodila iz matične otopine zasićene pri 30 °C hlađenjem do temperature od 10 °C u šaržnom kristalizatoru s miješanjem uz primjenu radijalnog turbinskog miješala s četiri ravne lopatice, tzv. SBT miješalo, pri brzini vrtnje potrebnoj za postizanje...
Utjecaj biljnih ekstrakata na parametre kakvoće ribljih burgera
Utjecaj biljnih ekstrakata na parametre kakvoće ribljih burgera
Marijana Grbavac
Riba je izuzetno vrijedan izvor visokokvalitetnih bjelančevina i polinezasićenih masnih kiselina koje imaju blagotvorno djelovanje na ljudsko zdravlje. Upravo zbog svoje građe i kemijskog sastava, riba se ubraja u lako pokvarljive namirnice. Da bi se spriječilo kvarenje i poboljšala kvaliteta ribe i ribljih proizvoda upotrebljavaju se razni dodatci ili aditivi tijekom rukovanja, obrade i skladištenja. Za poboljšanje okusa proizvoda od ribe često se...
Utjecaj brzine hlađenja na rast kristala boraksa tijekom sonokristalizacije
Utjecaj brzine hlađenja na rast kristala boraksa tijekom sonokristalizacije
Ivana Šetka
U ovom radu ispitivano je kako brzina hlađenja matične otopine utječe na rast kristala dinatrijevog tetraborat dekahidrata (boraksa) tijekom sonokristalizacije. Ispitivanja su se provodila u šaržnom kristalizatoru laboratorijskog mjerila s pregradama i radijalnim turbinskim miješalom čija je brzina vrtnje bila jednaka potrebnoj za postizanje stanja potpune suspenzije kristala (N JS = 324 o min -1 ). Ultrazvučno djelovanje na otopinu provodilo se pomoću ...
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na adsorpciju bakra na zeolitu
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na adsorpciju bakra na zeolitu
Ines Štivin
U ovom radu ispitan je utjecaj brzine miješanja na adsorpciju bakra na zeolitu NaX i utrošak snage miješanja. Otopina koja sadrži Cu 2+ ione pripravljena je otapanjem odgovarajuće mase Cu(NO 3 ) 2 ∙ 3H 2 O. Zeolit NaX samljeven je i prosijan na čestice veličine od 0,063 do 0,090 mm. Eksperiment se proveo u kotlastom reaktoru s razbijalima virova uz turbinsko miješalo s 4 lopatice pod kutom od 45° tzv. PBT. Kako bi se sagledao utjecaj brzine miješala na...
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na kinetiku ionske izmjene
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na kinetiku ionske izmjene
Vlatka Marić
U ovom radu ispitan je utjecaj brzine vrtnje i pozicije PBT miješala na ionsku izmjenu bakra iz vodene otopine bakrovog(II) nitrata na sintetskom zeolitu NaX. Eksperiment se proveo u neprotočnom kotlastom reaktoru uz miješanje pri temperaturi od 27 °C. Ispitivan je utjecaj tri različite pozicije miješala pri čemu je omjer udaljenosti miješala od dna posude (C) i visine stupca kapljevine (H) u različitim eksperimentima iznosio 0,10; 0,33; 0,50....
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Karla Buntić
U radu je praćena i ispitana kinetika sorpcije bakra na NaX zeolitu te utrošak snage miješanja za ispitivani proces. Eksperimenti su provedeni u staklenom kotlastom reaktoru opremljenom s razbijalima virova. Miješanje je provedeno uz korištenje turbinskog miješala s ravnim lopaticama nagnutim pod kutom od 45° (PBT) pri četiri različite brzine vrtnje u izotermnim uvjetima. Kinetička analiza eksperimentalnih podataka Weber-Morrisovim i Blanchardovim kinetičkim...
Utjecaj brzine vrtnje SBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Utjecaj brzine vrtnje SBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu
Lucija Mabić
U ovom radu ispitivan je utjecaj brzine vrtnje turbinskog miješala s ravnim lopaticama tzv. SBT miješalo na sorpciju bakra na zeolitu NaX i utrošak snage miješanja pri konstantnoj temperaturi. Eksperiment je proveden u kotlastom reaktoru s razbijalima virova pri četiri različite brzine vrtnje miješala. Korištenjem Ritchievog modela i Weber-Morrisovog modela izvršena je kinetička analiza dobivenih kinetičkih eksperimentalnih podataka. Vrlo dobro slaganje dobivenih...
Utjecaj brzine vrtnje SBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu u šaržnom reaktoru
Utjecaj brzine vrtnje SBT miješala na sorpciju bakra na zeolitu u šaržnom reaktoru
Ana Herceg
Ovim je radom ispitana kinetika sorpcije iona bakra na zeolitu NaX i utrošak snage miješanja pri četiri različite brzine vrtnje SBT miješala pri konstantnoj temperaturi suspenzije. Izvor iona bakra bila je otopina pripremljena otapanjem odgovarajuće mase Cu(NO 3 ) 2 ∙ 3H 2 O. Korištene su čestice zeolita NaX srednjeg promjera 0,0565 mm. Eksperimenti su provedeni u šaržnom reaktoru izrađenom od stakla opremljenome s razbijalima virova i SBT miješalom. Dobiveno vrlo dobro...
Utjecaj brzine vrtnje miješala na rast kristala boraksa u kristalizatoru s dvama aksijalnim turbinskim miješalima
Utjecaj brzine vrtnje miješala na rast kristala boraksa u kristalizatoru s dvama aksijalnim turbinskim miješalima
Dina Crnjak
U ovom radu ispitan je utjecaj brzine vrtnje dvaju aksijalnih turbinskih miješala koja su se nalazila na zajedničkoj osovini na kinetiku rasta kristala dinatrijevog tetraborata dekahidrata (boraksa) tijekom njegove šaržne prekristalizacije postupkom kontroliranog hlađenja. Eksperimenti u radu izvodili su se u kristalizatoru ravnog dna volumena 15 dm 3 s omjerom visine stupca matične otopine i promjera kristalizatora, H/d T , od 1.3. Ovako...
Utjecaj crijevne mikroflore na zdravlje organizma
Utjecaj crijevne mikroflore na zdravlje organizma
Kristijan Čalić
Pretpostavlja se da je ljudski gastrointestinalni trakt koloniziran od strane više od 10 14 bakterija. Mnoge bakterijske vrste prilagodile su se uvjetima crijevne mikroflore čovjeka koja predstavlja bogat izvor nutrijenata. Uvjeti prisutni u crijevima izravno se odražavaju na pojavu i razvoj pojedinih mikrobnih vrsta. Ljudi i njihova crijevna mikroflora zajedno su se razvili tijekom vremena i stoga ne čudi njihov simbiotski odnos koji pruža obostrane...

Pages