Pages

Priprava tekućeg organskog gnojiva fermentacijom koprive (Urtica dioica L.) i kamilice (Chamomilla recutita L. Rauschert)
Priprava tekućeg organskog gnojiva fermentacijom koprive (Urtica dioica L.) i kamilice (Chamomilla recutita L. Rauschert)
Zvonimir Jukić
U ovom radu je izvršena priprava tekućeg organskog gnojiva tijekom 17 dana kroz dvije serije uzoraka. Za fermentaciju su korišteni suhi mljeveni korijen koprive i suhi cvjetovi kamilice. Uzorci su pripremljeni otapanjem 20 g suhog bilja u 1 L vode i to u dvije serije: otapanjem u tehnološki pripremljenoj demineraliziranoj vodi s pH = 7 i σ = 0,83 μS cm-1 i u vodi odstajaloj 48 h na sobnoj temperaturi s pH = 7,18 i σ = 374 μS cm-1. Tijekom fermentacije provedene u temperaturnom...
Priprema biougljena iz ljuski pistacia
Priprema biougljena iz ljuski pistacia
Ivan Varenina
Pripremljeni su uzorci biougljena karbonizacijom ljuski pistacija pri tri različite temperature (350°C, 450°C i 550°C). Na pripremljenim uzorcima biougljena provedena je djelomična analiza s ciljem određivanja udjela vlage, pepela te isparljive i stalne tvari te su ispitana njihova adsorpcijska svojstva. Porast temperature je doveo do smanjenja prinosa na uzorcima biougljena te je sukladno tome najmanji prinos na uzorku biougljena pripremljenom pri temperaturi karbonizacije od 550°C....
Priprema i karakterizacija PEO/ES kompozita
Priprema i karakterizacija PEO/ES kompozita
Ivana Lončar
Svrha ovog rada bila je pripremiti uzorke kompozita PEO/ES razliĉitih sastava na laboratorijskom ekstruderu pri ĉemu tijekom ekstrudiranja nije došlo do toplinske razgradnje. Pomoću infracrvene spektroskopije Fourierovom transformacijom istraživan je utjecaj mljevenih ljuskica jaja na strukturu poli(etilen-oksida) i postojanje možebitnih interakcija u kompozitima. Zakljuĉeno je kako dodatak mljevenih ljuskica jaja ne utjeĉe na strukturu PEO-a. ...
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite 15A i PEO10/Cloisite 15A/LiBoB nanokompozita
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite 15A i PEO10/Cloisite 15A/LiBoB nanokompozita
Bruno Jakša Čizmić
U ovom radu se ispitivao utjecaj punila Cloisite15A (15A) na kristalnost, toplinske prijelaze (staklište, talište i kristalište), toplinsku stabilnost, strukturu poli(etilen-oksida) (PEO) molekulske mase ̅̅̅̅ = 1 000 000 (PEO10) i ionsku provodnost. Litijev bis(oksalato)borat (LiBOB) je dodan u omjeru 1:8 (Li : kisik etera) s ciljem ostvarivanja dovoljne koncentracije nositelja naboja. Polimerni nanokompoziti su pripravljeni u dvije serije. Prva serija je dobivena miješanjem...
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite93A i PEO/Cloisite93A/LiBoB nanokompozita
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite93A i PEO/Cloisite93A/LiBoB nanokompozita
Ivana Lešina
U ovom radu ispitivan je utjecaj dodatka organski modificiranog montmorilonita Cloisite 93A na toplinske prijelaze (staklište, talište i kristalište), kristalnost, toplinsku postojanost i strukturu poli(etilen-oksida) prosječne molekulske mase M v ̅̅̅̅ = 1 000 000 (PEO10) u PEO10/Cloisite 93A nanokompozitima te njegov utjecaj na ionsku provodnost PEO10 u PEO10/Cloisite 93A/LiBOB nanokompozitnim polimernim elektrolitima. Polimerni ...
Priprema i karakterizacija kompozita polilaktid/klinoptilolit
Priprema i karakterizacija kompozita polilaktid/klinoptilolit
Anna Pastuović
Svrha ovog rada je pripremiti kompozite polilaktid/klinoptililot metodom izlijevanja filma i istražiti utjecaj klinoptilolita na svojstva polilaktida (ponašanje u vodi i toplinska razgadnja). Pripremljeni su filmovi kompozita PLA/klinoptilolit u kloroformu s 0, 2, 4, 6, 8 i 10 % klinoptilolita. Analizom FT-IR spektara potvrđen je zaostatak otapala u kompozitima. Primjenom neizotermne termogravimetrije istraživan je utjecaj klinoptilolita na toplinsku postojanost...
Priprema i karakterizacija mješavina poliaktidna kiselina/poli(etilen-oksid): termogravimetrijska analiza
Priprema i karakterizacija mješavina poliaktidna kiselina/poli(etilen-oksid): termogravimetrijska analiza
Mihaela Storić
U ovom radu istraživan je utjecaj dodatka poli(etilen-oksida) (PEO) na toplinska svojstva polilaktidne kiseline (PLA) primjenom dinamiĉke termogravimetrijske analize (TG) pri razliĉitim brzinama zagrijavanja u inertu. Istraživane PLA/PEO mješavine razliĉitih sastava pripremljene su ekstrudiranjem na laboratorijskom ekstruderu. Temeljem dobivenih rezultata može se zakljuĉiti kako se ĉisti PLA i PEO razgraĊuju u jednom stupnju razgradnje, ...
Priprema i karakterizacija mješavina polilaktidna kiselina/poli(etilen-oksid)
Priprema i karakterizacija mješavina polilaktidna kiselina/poli(etilen-oksid)
Tina Slatina
Svrha ovog rada bila je pripremiti uzorke mješavina PLA/PEO te utvrditi mješljivost temeljem istraživanja interakcija PLA-a s PEO-om u mješavinama različitih sastava. Mješavine PLA/PEO različitih sastava pripremljene su na laboratorijskom ekstruderu pri čemu tijekom ekstrudiranja nije došlo do toplinske razgradnje. Diferencijalna pretražna kalorimetrija, DSC, primijenjena je za određivanje karakterističnih prijelaza čistih polimera i ...
Priprema i karakterizacija poli(etilen-oksid)/fenil hepta izobutil polihedralni oligomerni silseskvioksan (PEO/fenil hib-POSS) nanokompozita
Priprema i karakterizacija poli(etilen-oksid)/fenil hepta izobutil polihedralni oligomerni silseskvioksan (PEO/fenil hib-POSS) nanokompozita
Haris Defterdarović
Nanokompoziti su novi materijali u kojima punilo nanometarskih dimenzija pridonosi novim, poboljšanim svojstvima polimerne matrice. U ovome radu ispitana je priprava nanokompozita poli(etilen- oksid)/fenil hepta izobutil polihedralni oligomerni silseskvioksan (PEO/fenil hib-POSS) miješanjem polimerne matrice poli(etilen-oksida) (PEO) i nanopunila fenil hepta izobutil polihedralni oligomerni silseskvioksan (fenil hib-POSS) u otopini (voda/etanol i kloroform) i u...
Priprema i karakterizacija polimernog ambalažnog filma s dodatkom ekstrakta ružmarina
Priprema i karakterizacija polimernog ambalažnog filma s dodatkom ekstrakta ružmarina
Iva Naletilić
Glavni cilj ovog rada bio je pripremiti kompozitne filmove od polietilena (PE) i polipropilena (PP) s ekstraktom ružmarina (ER) ekstruzijom kojom su dobiveni filmovi (PE/ER i PP/ER). Za određivanje interakcija polimera i ekstrakta u kompozitu korištena je infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom (FT-IR). Za otkrivanje utjecaja ekstrakta ružmarina na toplinske karakteristike polimerne matrice korištena je diferencijalna ...
Priprema i karakterizacija portland cementnog klinkera na poluindustrijskoj peći
Priprema i karakterizacija portland cementnog klinkera na poluindustrijskoj peći
Katarina Rajić-Mišković
Proizvodnja portland cementa predstavlja složen tehnološki proces u kojem se sirovina, vapnenac i glina, bitno mijenjaju i transformiraju termičkom obradom stvarajući cementni klinker koji nakon mljevenja s gipsom predstavlja konačni proizvod - portland cement. Klinker kao osnovni sastojak portland cementa dobiva se pečenjem sirovine koja sadrži okside kalcija, silicija, aluminija i željeza. Sinteriranjem pri temperaturi od oko 1450 °C nastaju minerali klinkera o kojima ...
Priprema i karakterizacija prirodnog zeolita klinoptilolita obloženog sulfidnim specijama - određivanje selektivnosti pripravljenog uzorka prema Hg(II) u odnosu na ostale dvovalentne katione teških metala
Priprema i karakterizacija prirodnog zeolita klinoptilolita obloženog sulfidnim specijama - određivanje selektivnosti pripravljenog uzorka prema Hg(II) u odnosu na ostale dvovalentne katione teških metala
Katarina Ćaleta
Prirodni zeolit klinoptilolit obložen sulfidnim specijama (SZ-25) dobiven je kemijskom modifikacijom prirodnog zeolita (PZ) klinoptilolita s Na 2 S pri 25 °C. Svrha modifikacije zeolita bila je poboljšati sorpciju Hg(II). Klasična kemijska analiza, kisela i bazična svojstva određena Bohemovom metodom, kemijsko ponašanje pri različitim pH o vrijednostima, zeta potencijal pri različitim pH o vrijednostima, specifična površina, rendgenska...

Pages