Pages

Primjena sustava osiguravanja kvalitete u proizvodnji UHT mlijeka
Primjena sustava osiguravanja kvalitete u proizvodnji UHT mlijeka
Elena Popadić
Odredba Zakona o hrani (NN 46/07) prema kojoj su svi subjekti u poslovanju s hranom, osim na razini primarne proizvodnje, dužni uspostaviti sustav upravljanja sigurnošću hrane koji se temelji na principima HACCP sustava stupila je na snagu 1. siječnja 2009. godine. U skladu s time svi subjekti u poslovanju s hranom do tog datuma bili su dužni uspostaviti i implementirati u svoje proizvodne pogone HACCP sustav. Pritom se javljaju mnoge poteškoće koje rezultiraju ...
Primjena sustava sigurnosti hrane kod proizvodnje polutvrdih sireva
Primjena sustava sigurnosti hrane kod proizvodnje polutvrdih sireva
Matea Šarić
Hrvarski sabor je 29. lipnja 2013. proglasio Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/2013) čime je implementacija HACCP sustava u sve objekte koji posluju s hranom postala zakonska obaveza . Uvođenjem HACCP sustava svi subjekti u poslovanju hranom, osim primarne proizvodnje, su dužni provoditi sve korake HACCP sustava koji spriječavaju moguće opasnosti , odnosno svode ih u zakonske okvire, identificiraju...
Primjena turbidimetrije za određivanje početka nukleacije u procesu šaržne kristalizacije
Primjena turbidimetrije za određivanje početka nukleacije u procesu šaržne kristalizacije
Zrinka Vlahović
U radu je ispitana mogućnost primjene turbidimetrijske metode za određivanje početka nukleacije u procesu šaržne kristalizacije boraksa koja se provodi postupkom kontroliranog hlađenja. Nukleacija uzrokuje promjenu fizikalnih karakteristika sustava, između ostalog i zamućenje matične otopine. Upravo pojava zamućenja upućuje na mogućnost primjene turbidimetrijske metode za određivanje početka nukleacije tj. maksimalnog stupnja ...
Primjena ultrafiltracije u pripremi vode za ljudsku potrošnju dubrovačkog područja
Primjena ultrafiltracije u pripremi vode za ljudsku potrošnju dubrovačkog područja
Iva Radonić
U ovome radu proveden je detaljan prikaz i analiza uređaja za obradu pitke vode na izvorištu rijeke Omble (UPPV Komolac). Primijenjeni postupak uključuje ultrafiltracijsku separacijsku tehniku koja omogućuje stabilnu i sigurnu vodoopskrbu grada Dubrovnika, neovisno o značajnim promjenama u kvaliteti „sirove vode“. U radu su analizirane sve faze postupka obrade „sirove vode“: predobrada, ultrafiltracija, povratno ispiranje, dezinfekcija i distribucija...
Primjena ultrazvuka pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Primjena ultrazvuka pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Matea Herceg
Tehnološki postupak dobivanja magnezijeva hidroksida iz morske vode, koji je razvijen prije 50 godina, zauzima znaĉajno mjesto meĊu kemijskim postupcima dobivanja. Magnezijev hidroksid nalazi široku primjenu u razliĉitim granama kemijske industrije, a u novije vrijeme i u podruĉju nanotehnologije. U ovom radu, uz primjenu ultrazvuka visokog intenziteta, cilj je bio dobiti talog magnezijeva hidroksida veliĉine ĉestica nanometra. Dobiveni talog magnezijeva ...
Primjena ultrazvuka visokog intenziteta pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Primjena ultrazvuka visokog intenziteta pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Šunjić Ana-Maria
Talog magnezijeva hidroksida koji se dobiva iz morske vode uz dodatak 80% od stehiometrijski potrebne količine dolomitnog vapna kao taložnog sredstva je velike čistoće, te se kao takav može koristiti u različiti svrhe. Primjenjuje se u raznim tehnologijama kao i u nanotehnologiji. Svrha rada je dobiti magnezijev hidroksid veličine čestica nanometara uz primjenu ultrazvuka visokog intenziteta. Istaloženi magnezijev hidroksid karakteriziran je s TG/DTG...
Primjena višecijevnih izmjenjivača u hlađenju kliznih ležajeva rotacijskih peći
Primjena višecijevnih izmjenjivača u hlađenju kliznih ležajeva rotacijskih peći
Marko Barbarić
Završni rad predstavlja proraĉun industrijskih višecijevnih izmjenjivaĉa topline(MIT05 i MIT06) u svrhu hlaĊenja kliznih leţajeva rotacijskih peći.U razmatranje su uzete karakteristiĉne veliĉine hladnog (rashladna voda) i toplog (mineralno ulje) fluida na srednjem bloku rotacijske peći za proizvodnju Portland cementa na istoĉnoj strani peći na sjevernom kućištu (pozicija 7) s vanjske i unutarnje strane kućišta. Cilj ovog završnog rada je ispitati ...
Priprava cementa na laboratorijskom kugličnom mlinu s dodatkom aditiva za meljavu
Priprava cementa na laboratorijskom kugličnom mlinu s dodatkom aditiva za meljavu
Matej Ercegović
U radu je istraživan utjecaj aditiva za poboljšanje meljivosti klinkera trgovačkom naziva HEA 213 Grace ili HEA2® proizvođača GCP Applied Technologies Inc., cement je pripravljan korištenjem poluindustrijskog kugličnog mlina kapaciteta 6 kg, u laboratoriju CEMEX Hrvatska d.d. Tijela za mljevenje u kugličnom mlinu su čelične kugle težine 69,48 kg. Proces mljevenja proveden je pri brzini rotacije mlina od 50 min -1 u trajanju od 40-55 minuta. U fazi priprave smjese...
Priprava cementnih kompozita uz dodatak aditiva
Priprava cementnih kompozita uz dodatak aditiva
Ana Kuliš
U ovom radu je istraženo djelovanje aditiva na cementne kompozite. Proizvodnju betona i cementnih kompozita prate brojni problemi i zahtjevi vezani za povećanje učinkovitosti, za poboljšanje trajnosti i svojstava. Dodatkom aditiva djelomično se ostvaraju ti ciljevi. Danas skoro pa da ne postoji izvedbe nekog betonskog objekta bez primjene aditiva. Najviše se koriste za betonske kompozite kojima je postavljen visoki kriteriji kakvoće tj. onih za...
Priprava elektrode na bazi ugljikove paste za određivanje maprotilina
Priprava elektrode na bazi ugljikove paste za određivanje maprotilina
Karla Vrgoč
Elektrode na bazi ugljikove paste (CPE) čestose koriste u elektroanalitičkim metodama analize. Navedene elektrode su smjese pripremljene od ugljikovog materijala (grafita), različitih veziva: DPB, NPOE, T(2EH)PH i DEHA; soli Na-TPB.-a te ionsko asocijacijskog kompleksa (IAC) u različitim omjerima. Korištena su tri IAC-sa: MAPREIN, MAP PTA i MAP-MOLIB, pripremljeno je 18 pasta s ciljem pronalaska senzora za određivanje jednokationskog maprotilina u realnim uzorcima u ...
Priprava elektrode s ugljikovom pastom uz DBP kao vezivom i NaTPB-om kao taložnim reagensom, za određivanje farmaceutika maprotilina
Priprava elektrode s ugljikovom pastom uz DBP kao vezivom i NaTPB-om kao taložnim reagensom, za određivanje farmaceutika maprotilina
Ella Danese
Elektrode na bazi ugljikove paste su uvelike korištene u elektroanalizi zbog mnogih prednosti poput širokog raspona električnog potencijala, mogućnosti izrade i uporabe elektroda s mnoštvom različitih kombinacija sastavnih elemenata, svoje kemijske inertnosti i prihvatljive cijene. U ovom radu pripremljen je niz elektroda s ugljikovom pastom uz dibutilftalat kao tekućinu za lijepljenje te ionsko-asocijacijskim kompleksom – maprotilinov tetrafenilboratom prethodno istaloženim u...
Priprava i analiza toplinskih svojstava kompozita polilaktidna kiselina/magnezijev hidroksid
Priprava i analiza toplinskih svojstava kompozita polilaktidna kiselina/magnezijev hidroksid
Anamarija Stoilova
Modifikacija svojstava biorazgradljive polilaktidne kiseline (PLA) provedena je dodatkom magnezijevog hidroksida (Mg(OH)2). Prije priprave kompozita samljevene granule PLA su se morale očistiti jer ih je dostavljač dostavio s vidim onečišćenjima. Primjenom diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC) utvrđeno je da se radi o nečistoćama polietilena visoke gustoće (PE-HD). Primjenjeni postupci čišćenja samljevenih granula PLA nisu bili ...

Pages