Pages

Kemijski sastav i antikolinesterazna aktivnost eteričnih ulja dalmatinskog buhača
Kemijski sastav i antikolinesterazna aktivnost eteričnih ulja dalmatinskog buhača
Klaudia Tutek
Dalmatinski buhač (lat. Chryanthemum cinerariifolium, Vis., sinonim Tanacetum cinerariifolium) pripada porodici Asteraceae. Biljka raste u suhim i kamenitim područjima i strogo je zaštićena vrsta. Biljka uz farmakološko, antioksidacijsko i inhibicijsko djelovanje pokazuje i insekticidno svojstvo. Piretrini koji se nalaze u sjemenkama buhača djeluju toksično na živčani sustav insekata, riba i zmija, dok je toksičnost puno manja prema sisavcima i pticama. Acetilkolinesteraza je...
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz iglica čempresa, gluhača i alepskog bora
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz iglica čempresa, gluhača i alepskog bora
Ana Vučković
Eteriĉna ulja iz iglica ĉempresa (Cupressus sempervirens L.), gluhaĉa ili primorske somine (Juniperus phoenicea L.) iz porodice ĉempresovki (Cupressaceae) te alepskog bora (Pinus halepensis Miller) iz porodice borovki (Pinaceae) izolirana su metodom vodene destilacije u aparaturi po Clevengeru. Kemijski sastav izoliranih ulja je odreĊen pomoću vezanog sustava plinske kromatografije s masenom spektrometrijom (GC-MS). Najzastupljeniji spoj kod eteriĉnih ulja...
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz sjemenki gorke naranče
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz sjemenki gorke naranče
Ana Vučković
Gorka naranča (Citrus aurantium L.) je biljka iz porodice Rutaceae koja je nastala križanjem pomela (Citrus maxima Merr.) i mandarine (Citrus reticulata Blanco, 1837). Proizvodi eterična ulja u cvijetu, listu, plodu, kori i sjemenkama. Eterično ulje sjemenki gorke naranče izolirano je metodom vodene destilacije u aparaturi po Clevengeru te mu je određen kemijski sastav vezanim sustavom plinska kromatografija – spektrometrija masa (GC-MS). Analizom je dobiveno ...
Kemijski sastav i biološka aktivnost hlapljivih ekstrakata biljaka: puzava dobričica i vazdazelena krkavina
Kemijski sastav i biološka aktivnost hlapljivih ekstrakata biljaka: puzava dobričica i vazdazelena krkavina
Anđelo Alerić
Cilj ovog rada bio je odrediti kemijski sastav i biološki uĉinak hlapljivih ekstrakata biljaka puzava dobriĉica (Glechoma hederacea L.) i vazdazelena krkavina (Rhamnus alaternus L.). MeĊu spojevima koji ulaze u sastav hlapljivog ekstrakta biljke puzava dobriĉica dominira germakren D, dok meĊu hlapljivim spojevima biljke vazdazelena krkavina dominiraju -pinen i linalool. Testiranje antioksidacijskog potencijala hlapljivih ekstrakata ...
Kemijski sastav i biološka aktivnost meda manuke
Kemijski sastav i biološka aktivnost meda manuke
Mirna Pravdić
Prvi registrirani „medicinski med“ i danas jedan od najistraživanijih vrsta meda je manuka med. To je tamni, monoflorni med dobiven iz manuka biljke, Leptospermum scoparium, koja raste kao grm ili stablo na Novom Zelandu i u istočnoj Australiji. Fitokemikalije su tvari koje potječu iz biljaka s kojih pčele skupljaju nektar ili mednu rosu, a mogu povoljno utjecati na zdravlje čovjeka. Uspoređujući s drugim vrstama meda, manuka med sadrži najviše flavonoida i fe- nolnih ...
Kemijski sastav i biološki potencijal lista i cvijeta motra
Kemijski sastav i biološki potencijal lista i cvijeta motra
Ivana Prga
Motar (Crithmum maritimum L.) je višegodišnja halofitna biljka koja u Hrvatskoj raste duž cijele Jadranske obale. Biljka je poznata od davnina, te se listovi konzumiraju kao hrana i začin, dok se u narodnoj medicini koristi kao lijek. Zbog brojnih biološki aktivnih tvari zastupljenih u cijeloj biljci provedena su razna istraživanja u svrhu stjecanja novih znanja i boljeg iskorištenja same biljke. Tako je cilj ovog rada bio ispitati kemijski sastav i...
Kemijski sastav i biološki potencijal motra
Kemijski sastav i biološki potencijal motra
Roko Podrug
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj okolišnih faktora na kemijski sastav i biološki potencijal samonikle biljke motar (Crithmum maritimum L.) te mogućnosti njene primjene u prehrambenoj industriji. Analizirani su metanolni ekstrakti lista motra prikupljeni duž Jadranske obale na 7 različitih lokacija. U eksperimentalnom dijelu rada spektrofotometrijski je u uzorcima određen udio ukupnih fenola i flavonoida, te je korištenjem tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC;...
Kemijski sastav i citotoksična aktivnost eteričnog ulja smilja (Helichrisyum italicum): istraživanje čistih spojeva i sinergijskih kombinacija
Kemijski sastav i citotoksična aktivnost eteričnog ulja smilja (Helichrisyum italicum): istraživanje čistih spojeva i sinergijskih kombinacija
Marijana Jažić
Eterična ulja su smjese velikog broja različitih kemijskih spojeva, koja nastaju kao sekundarni metaboliti aromatičnih biljaka. Helichrysum italicum (Roth) G. Don., smilje, višegodišnja je biljna vrsta koja se koristi u etnomedicini i prehrambenoj industriji kao dodatak hrani, pićima i pekarskim proizvodima. Poznata su njegova različita biološka djelovanja, poput antioksidativne i antibakterijske aktivnosti. U ovom radu izvršena je izolacija eteričnog ulja smilja pomoću...
Kinetička analiza rane hidratacije portland cementa uz dodatak aditiva i zasićenog zeolita
Kinetička analiza rane hidratacije portland cementa uz dodatak aditiva i zasićenog zeolita
Hrvoje Jajetić
U radu je ispitivan utjecaj dodatka aditiva i zeolita zasićenog cinkom na ranu hidrataciju portland cementa pri 20 ℃ i vodocementnom omjeru, V/C=0,5 i voda/kruto omjeru, V/K=0,5. Pomoću računalnog programa određena je toplina hidratacije, brzina oslobađanja topline i stupanj proreagiranosti za uzorke bez i uz dodatak superplastifikatora te uz dodatak 0, 5, 10, 15, 20, 25 i 30 mas. % zasićenog zeolita. Također je provedena kinetička analiza...
Kinetička analiza toplinske razgradnje PEO/ES kompozita
Kinetička analiza toplinske razgradnje PEO/ES kompozita
Klara Bokšić
U ovom diplomskom radu istraživana je termogravimetrijska razgradnja kompozita PEO/ES različitih sastava pri tri različite brzine zagrijavanja u struji dušika. Temeljem vrijednosti karakterističnih temperatura kompozita PEO/ES dodatak mljevenih ljuskica jaja neznatno utječe na toplinsku stabilnost PEO-a. Primjenom izokonverzijskih Flyn- Wall-Ozawa i Friedman metoda izračunate su prosječne energije aktivacije (E a ) toplinske razgradnje navedenih kompozita. Na osnovu...
Kinetičke značajke α-terpinolena kao inhibitora acetilkolinesteraze
Kinetičke značajke α-terpinolena kao inhibitora acetilkolinesteraze
Dina Vlajčević
Enzimi su biokatalizatori. Oni kataliziraju reakcije tako što stabiliziraju prijelazno stanje. Visoko su specifični po reakcijama koje kataliziraju kao i po supstratima, najčešće kataliziraju samo jednu reakciju ili nekoliko srodnih reakcija. Najvažniji dio enzima je aktivno mjesto u kojem se odvija specifična reakcija. Acetilkolinesteraza (AChE) je enzim iz skupine hidrolaza. Katalizira reakciju hidrolize neuroprijenosnika acetilkolina na acetat i kolin. Kao izvor enzima korištena...

Pages