Pages

Kemijski sastav i biološka aktivnost hlapljivih ekstrakata biljaka: puzava dobričica i vazdazelena krkavina
Kemijski sastav i biološka aktivnost hlapljivih ekstrakata biljaka: puzava dobričica i vazdazelena krkavina
Anđelo Alerić
Cilj ovog rada bio je odrediti kemijski sastav i biološki uĉinak hlapljivih ekstrakata biljaka puzava dobriĉica (Glechoma hederacea L.) i vazdazelena krkavina (Rhamnus alaternus L.). MeĊu spojevima koji ulaze u sastav hlapljivog ekstrakta biljke puzava dobriĉica dominira germakren D, dok meĊu hlapljivim spojevima biljke vazdazelena krkavina dominiraju -pinen i linalool. Testiranje antioksidacijskog potencijala hlapljivih ekstrakata ...
Kemijski sastav i biološka aktivnost meda manuke
Kemijski sastav i biološka aktivnost meda manuke
Mirna Pravdić
Prvi registrirani „medicinski med“ i danas jedan od najistraživanijih vrsta meda je manuka med. To je tamni, monoflorni med dobiven iz manuka biljke, Leptospermum scoparium, koja raste kao grm ili stablo na Novom Zelandu i u istočnoj Australiji. Fitokemikalije su tvari koje potječu iz biljaka s kojih pčele skupljaju nektar ili mednu rosu, a mogu povoljno utjecati na zdravlje čovjeka. Uspoređujući s drugim vrstama meda, manuka med sadrži najviše flavonoida i fe- nolnih ...
Kemijski sastav i biološki potencijal lista i cvijeta motra
Kemijski sastav i biološki potencijal lista i cvijeta motra
Ivana Prga
Motar (Crithmum maritimum L.) je višegodišnja halofitna biljka koja u Hrvatskoj raste duž cijele Jadranske obale. Biljka je poznata od davnina, te se listovi konzumiraju kao hrana i začin, dok se u narodnoj medicini koristi kao lijek. Zbog brojnih biološki aktivnih tvari zastupljenih u cijeloj biljci provedena su razna istraživanja u svrhu stjecanja novih znanja i boljeg iskorištenja same biljke. Tako je cilj ovog rada bio ispitati kemijski sastav i...
Kemijski sastav i biološki potencijal motra
Kemijski sastav i biološki potencijal motra
Roko Podrug
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj okolišnih faktora na kemijski sastav i biološki potencijal samonikle biljke motar (Crithmum maritimum L.) te mogućnosti njene primjene u prehrambenoj industriji. Analizirani su metanolni ekstrakti lista motra prikupljeni duž Jadranske obale na 7 različitih lokacija. U eksperimentalnom dijelu rada spektrofotometrijski je u uzorcima određen udio ukupnih fenola i flavonoida, te je korištenjem tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC;...
Kemijski sastav i citotoksična aktivnost eteričnog ulja smilja (Helichrisyum italicum): istraživanje čistih spojeva i sinergijskih kombinacija
Kemijski sastav i citotoksična aktivnost eteričnog ulja smilja (Helichrisyum italicum): istraživanje čistih spojeva i sinergijskih kombinacija
Marijana Jažić
Eterična ulja su smjese velikog broja različitih kemijskih spojeva, koja nastaju kao sekundarni metaboliti aromatičnih biljaka. Helichrysum italicum (Roth) G. Don., smilje, višegodišnja je biljna vrsta koja se koristi u etnomedicini i prehrambenoj industriji kao dodatak hrani, pićima i pekarskim proizvodima. Poznata su njegova različita biološka djelovanja, poput antioksidativne i antibakterijske aktivnosti. U ovom radu izvršena je izolacija eteričnog ulja smilja pomoću...
Kinetička analiza rane hidratacije portland cementa uz dodatak aditiva i zasićenog zeolita
Kinetička analiza rane hidratacije portland cementa uz dodatak aditiva i zasićenog zeolita
Hrvoje Jajetić
U radu je ispitivan utjecaj dodatka aditiva i zeolita zasićenog cinkom na ranu hidrataciju portland cementa pri 20 ℃ i vodocementnom omjeru, V/C=0,5 i voda/kruto omjeru, V/K=0,5. Pomoću računalnog programa određena je toplina hidratacije, brzina oslobađanja topline i stupanj proreagiranosti za uzorke bez i uz dodatak superplastifikatora te uz dodatak 0, 5, 10, 15, 20, 25 i 30 mas. % zasićenog zeolita. Također je provedena kinetička analiza...
Kinetička analiza toplinske razgradnje PEO/ES kompozita
Kinetička analiza toplinske razgradnje PEO/ES kompozita
Klara Bokšić
U ovom diplomskom radu istraživana je termogravimetrijska razgradnja kompozita PEO/ES različitih sastava pri tri različite brzine zagrijavanja u struji dušika. Temeljem vrijednosti karakterističnih temperatura kompozita PEO/ES dodatak mljevenih ljuskica jaja neznatno utječe na toplinsku stabilnost PEO-a. Primjenom izokonverzijskih Flyn- Wall-Ozawa i Friedman metoda izračunate su prosječne energije aktivacije (E a ) toplinske razgradnje navedenih kompozita. Na osnovu...
Kinetičke značajke α-terpinolena kao inhibitora acetilkolinesteraze
Kinetičke značajke α-terpinolena kao inhibitora acetilkolinesteraze
Dina Vlajčević
Enzimi su biokatalizatori. Oni kataliziraju reakcije tako što stabiliziraju prijelazno stanje. Visoko su specifični po reakcijama koje kataliziraju kao i po supstratima, najčešće kataliziraju samo jednu reakciju ili nekoliko srodnih reakcija. Najvažniji dio enzima je aktivno mjesto u kojem se odvija specifična reakcija. Acetilkolinesteraza (AChE) je enzim iz skupine hidrolaza. Katalizira reakciju hidrolize neuroprijenosnika acetilkolina na acetat i kolin. Kao izvor enzima korištena...
Kinetičke značajke α-terpinolena kao inhibitora butirilkolinesteraze
Kinetičke značajke α-terpinolena kao inhibitora butirilkolinesteraze
Kristina Strunje
Enzimi su katalizatori u biološkim sustavima. Ubrzavaju reakcije snižavanjem energije aktivacije. Gotovo svi poznati enzimi su proteini. Najvažniji dio enzima je aktivno mjesto u kojem se odvija specifiĉna reakcija. Butirilkolinesteraza (BuChE) pripada skupini kolinesteraza odnosno estereaza. Esteraze spadaju u grupu hidrolaza. BuChE inaktivira neurotransmiter acetilkolin (ACh) i kao takva je postala terapeutski cilj u poodmaklim fazama Alzheimerove bolesti. Kao izvor enzima korištena...
Kinetičko spektrofotometrijsko određivanje N-acetil-L-cistein-etil estera: razvoj i vrednovanje metode
Kinetičko spektrofotometrijsko određivanje N-acetil-L-cistein-etil estera: razvoj i vrednovanje metode
Ana Bitanga
Cilj istraživanja koje je prikazano u ovom radu je razvoj i vrednovanje kinetičke metode analize N-acetil-L-cistein-etil estera (NACET) uz spektrofotometrijski detektor. Opisana kinetička metoda temelji se na redoks reakciji u kojoj NACET reducira [Cu(BCA)₂]²⁺ kompleks zelene boje u [Cu(BCA)₂]⁺ ljubičasto obojan kompleks čiji se apsorpcijski maksimum bilježi na 562 nm. Optimizirani su parametri kemijske reakcije te je temeljem toga konstruirana krivulja umjeravanja čijom je...
Klasična i mikrovalovima potpomognuta sinteza 4-nitrfenil-izotiocijanata
Klasična i mikrovalovima potpomognuta sinteza 4-nitrfenil-izotiocijanata
Antonija Bodač
Izotiocijanati (ITC) se klasificiraju kao posebna skupina hlapljivih sumporovih spojeva koji prirodno nastaju enzimskom hidrolizom glukozinolata djelovanjem enzima mirozinaze pri neutralnoj pH vrijednosti kada dolazi do Lossenove pregradnje nestabilnog meĊuprodukta. Istraživanja su pokazala da ova grupa spojeva posjeduje izražena antikancerogena, antibakterijska i antimikrobna svojstva. Zbog svoje biološke aktivnosti, izotiocijanati su postali interes ...

Pages