Pages

Izrada solarnih ćelija na osnovi nanokristaličnog ZnO
Izrada solarnih ćelija na osnovi nanokristaličnog ZnO
Petra Ćerdić
U radu su pripravljene DSSC solarne ćelije na bazi nanokristaličnog cink(II) oksida te je kroz četrnaest dana mjeren fotoinducirani napon pod umjetnim osvjetljenjem. Pasta nanokristaličnog ZnO pripremljena je na dva načina, jedan s kiselinom, a drugi s alkoholom te se na taj način promatrao utjecaj tih otapala na kvalitetu poroznog sloja. U obje paste dodan je neionski dispergent Triton-X 100, koji služi kao sredstvo za kvašenje te pomaže dobivanju kompaktnog ...
Jedinične operacije u proizvodnji maslinovog ulja
Jedinične operacije u proizvodnji maslinovog ulja
Antonija Marić
Maslinovo ulje odavno je cijenjeno zbog svoje biološke i nutritivne vrijednosti. Proces proizvodnje maslinovog ulja sastoji se od: ĉišćenja i pranja plodova masline, mljevenja, miješanja tijesta, odvajanja ĉvrstog od tekućeg dijela te odjeljivanja uljnog mošta na ulje i vodu. U ovom radu opisane su sve faze procesa proizvodnje maslinovog ulja. Isto tako, dana je i usporedba postupka dobivanja maslinovog ulja upotrebom mlina ĉekićara kao primjera modernog ...
Jestivi ambalažni materijali
Jestivi ambalažni materijali
Monika Gujinović
Sama ideja o upotrebi jestivih zaštitnih filmova već duže vrijeme zaokuplja pažnju znanstvenika. Postupak prevlačenja hrane bilo voskovima ili želatinom patentiran je daleke 1800. godine. Jestivi filmovi nalaze se u upotrebi već niz godina (želatina, kapsule, ovitci za kobasice, prevlake od čokolade, šećera i od voska). Funkcija jestive ambalaže je ponuditi selektivnu prepreku za usporavanje migracije vlage, transporta plina, migracije ulja i ...
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE          
N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
Ana Bitanga
Cilj istraživanja koje je prikazano u ovom radu je razvoj i vrednovanje kinetičke metode analize N-acetil-L-cistein-etil estera (NACET) uz spektrofotometrijski detektor. Opisana kinetička metoda temelji se na redoks reakciji u kojoj NACET reducira [Cu(BCA)₂]²⁺ kompleks zelene boje u [Cu(BCA)₂]⁺ ljubičasto obojan kompleks čiji se apsorpcijski maksimum bilježi na 562 nm. Optimizirani su parametri kemijske reakcije te je temeljem toga konstruirana krivulja umjeravanja čijom je...
KOROZIJSKO PONAŠANJE LEGURE CuAlMnZn U NaCl OTOPINI
KOROZIJSKO PONAŠANJE LEGURE CuAlMnZn U NaCl OTOPINI
Radosna Jerčić
U radu je provedeno ispitivanje elektrokemijskog ponašanja CuAlMnZn legure u 0.5 mol dm -3 NaCl otopini različitih koncentracija (0,1, 0,5, 0,9 i 1,5 %) pri T = 20 o C i pH = 7.4, uz miješanje magnetskom miješalicom s brzinom vrtnje miješala od 150 o/min. Primijenjene su elektrokemijske tehnike kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metode linearne i potenciodinamičke polarizacije. Također je provedeno i mjerenje metodom cikličke...
KVALITATIVNA STUDIJA PERCEPCIJE ISTRAŽIVAČA, FINANCIJERA, UREDNIKA 
ZNANSTVENOG ČASOPISA, TE PREDSTAVNIKA ZNANSTVENIH USTANOVA, 
FARMACEUTSKE INDUSTRIJE I PACIJENATA O OTVARANJU PRISTUPA PODATCIMA 
KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA NOVIH LIJEKOVA
KVALITATIVNA STUDIJA PERCEPCIJE ISTRAŽIVAČA, FINANCIJERA, UREDNIKA ZNANSTVENOG ČASOPISA, TE PREDSTAVNIKA ZNANSTVENIH USTANOVA, FARMACEUTSKE INDUSTRIJE I PACIJENATA O OTVARANJU PRISTUPA PODATCIMA KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA NOVIH LIJEKOVA
Irena Hrgović
Cilj rada je prepoznati kulturu, percepcije i praksu značajnih skupina u pogledu dijeljenja podataka te uporabe postojećih podataka kliničkih ispitivanja. Identificirane su značajne skupine: istraživači, financijeri, urednici časopisa, znanstvene ustanove, farmaceutska industrija i korisnici. Analiziraju se prepreke i rješenja kako ih vide ispitanici. Metoda istraživanja je dubinski intervju. Ispitanici su odabrani kriterijem dostupnosti iz definiranih ...
Kapljevita alternativna goriva
Kapljevita alternativna goriva
Dražen Čalić
Kapljevita alternativna goriva (metanol, etanol, biodizel) mogu biti rješenje za sve veće energetske zahtjeve rastuće svjetske populacije kao i način smanjenja zagađenja okoliša. Metanol je bezbojna i lako hlapljiva tekućina te najjednostavniji alkohol. Sintezni plin predstavlja glavnu sirovinu za proizvodnju metanola adijabatskim i izotermnim postupkom. Katalitičko hidrogeniranje atmosferskog CO 2 je obećavajući način proizvodnje metanola. Metanol se lako...
Karakterizacija PEO/POSS kompozita
Karakterizacija PEO/POSS kompozita
Rubina Kapić
U ovom radu istraživan je utjecaj poli(etilen-glikol) poliedarskog oligomernog silseskvioksana (PEG POSS) i aminopropil hepta izobutil poliedarskog oligomernog silseskvioksana (APHIB POSS) na temperature faznih prijalaza, udio kristalne faze i toplinsku stabilnost poli(etilen-oksida). U tu svrhu pripravljene su pastile PEO-a modificirane dodatkom 5 % i 10 % PEG POSS-a, odnosno APHIB POSS-a metodom taljenja u statičkim uvjetima. Nađeno je da se dodatkom ...
Karakterizacija aromatičnih spojeva rakije biske
Karakterizacija aromatičnih spojeva rakije biske
Dora Kovačić
Biska je tradicionalna istarska rakija koja se proizvodi aromatiziranjem rakije lozovače ili komovice prirodnim ekstraktom žute imele (Loranthus europaeus) ili bijele imele (Viscum album). Tijekom njene proizvodnje nastaju brojne aromatične hlapljive tvari čiji udjel i sastav određuje kvalitetu gotovog proizvoda. Cilj ovog rada je utvrditi i usporediti profil hlapljivih sastojaka 6 uzoraka rakije biske. Hlapljivi spojevi izolirani su...
Karakterizacija disperznog sustava metodom laserske difrakcije
Karakterizacija disperznog sustava metodom laserske difrakcije
Ana Jozić
Definiranje stanja grubodisperznog sustava zahtjeva prikaz sastava tog sustava, homogenost mješavine, kao i granulometrijsko stanje disperzne faze. Određivanje veličine i raspodjele veličina čestica često je ključno pri utvrđivanju ishoda proizvodnog procesa, ali i same kvalitete proizvoda. Različite veličine čestica, kao i različite raspodjele veličina tih čestica mogu značajno utjecati na odvijanje određenog procesa tj. na brzinu kemijske ...
Karakterizacija hlapljivih spojeva iz trajne kobasice Bosanski sudžuk
Karakterizacija hlapljivih spojeva iz trajne kobasice Bosanski sudžuk
Josipa Pupačić
Bosanski sudžuk,suha fermentirana kobasica,proizvodi se u većini dijelova Bosne i Hercegovine, i jedna je od tradicionalnihh kobasica na tom području. Tijekom procesiranja fermentiranih proizvoda odvijaju se brojne enzimatske i neenzimatske reakcije koje dovode do povećanja koncentracije hlapljivih komponenata aroma. Te komponente su odgovorne za specifične okusne i mirisne osobine ovog proizvoda. Za ekstrakciju hlapljivih spojeva iz uzoraka korištena ...

Pages