Pages

Ispitivanje odzivnih karakteristika FISE s membranom LaF3 dimenzije 8x1,5 mm
Ispitivanje odzivnih karakteristika FISE s membranom LaF3 dimenzije 8x1,5 mm
Karla Vrgoč
U ovom radu ispitivane su odzivne karakteristike fluorid ionsko - selektivne elektrode (FISE)s membranom LaF 3 (Eu 0,3%) 8x1,5mm te unutarnjim elektrolitnim odnosno s unutarnjim čvrstim kontaktom pri pH 4,70. Ispitivan je i utjecaj nanočestica, koje su bile nanesene na površinu membrane, na odzivne karakteristike FISE. Elektroda uglavnom slijedi linearnu promjenu raspona potencijala do koncentracije fluorida niže od 1×10 -5 mol L -1 s...
Ispitivanje odzivnih karakteristika fluorid ionsko-selektivne elektrode (FISE) s membranom LaF3 dimenzija 8x5 mm
Ispitivanje odzivnih karakteristika fluorid ionsko-selektivne elektrode (FISE) s membranom LaF3 dimenzija 8x5 mm
Iv Dumičić
U ovom radu ispitivane su odzivne karakteristike fluorid ionsko-selektivne elektrode (FISE) s membranom LaF 3 (Eu 1%) 8x5mm te unutarnjim elektrolitnim odnosno s unutarnjim čvrstim kontaktom pri pH 4,7. Ispitivan je i utjecaj nanočestica, koje su bile nanesene na površinu membrane, na odzivne karakteristike FISE. Elektroda uglavnom slijedi linearnu promjenu potencijala do koncentracije fluorida niže od 1×10 -5 mol L - 1 s promjenom potencijala po koncentracijskoj od 10 -5 do 10...
Ispitivanje odzivnih karakteristika različitih membrana za pripravu ISFE
Ispitivanje odzivnih karakteristika različitih membrana za pripravu ISFE
Marko Bačić
U ovom radu korištene su LaF 3 membrane kod kojih su ispitivane odzivne karakteristike. Ispitan je odziv fluorid ion-selektivne elektrode pri pH 4,7 za tri različite membrane. Utvrđeno je da elektrode kod svake od ispitivanih membrana slijede linearnu promjenu potencijala do koncentracije fluorida 1×10 -6 mol L -1 , uz promjenu potencijala po koncentracijskim dekadama od:10 mV za LaF 3 (Eu 1%) 8x5, 24 mV za LaF 3 (Eu 0,3%) 8x1,5; 34 mV za LaF 3...
Ispitivanje oksidacijske postojanosti polimernih materijala na osnovi polipropilena
Ispitivanje oksidacijske postojanosti polimernih materijala na osnovi polipropilena
Sanja Ćaleta
Svrha ovoga rada je provesti ispitivanje diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom, odrediti indukcijsko vrijeme i indukcijsku temperaturu oksidacije materijalima na osnovi polipropilena kako bi se definirale njihove toplinske značajke, ukazalo na njihov sastav i utvrdila njihova relativna oksidacijska postojanost. Naime, polipropilenski materijali se često koriste za izradu višeslojne ambalaže. Tijekom proizvodnje višeslojne ambalaže na podlogu (aluminijska...
Ispitivanje ostatka žarenja i gustoće polimernih materijala standardnim i alternativnim metodama
Ispitivanje ostatka žarenja i gustoće polimernih materijala standardnim i alternativnim metodama
Leonora Hibić-Burtina
Polimeri predstavljaju skupinu materijala koji se danas primjenu u praktično svim aspektima ljudskog djelovanja. Rijetko se rabe u izvornom obliku. Primješavaju im se mnogobrojni dodatci–aditivi, kojima se postiže željeno specifično svojstvo materijala. Cilj ovog rada bio je paralelno određivanje sadržaja anorganskih punila i/ili ojačala u polimernim materijalima prema standardnim metodama (HRN EN ISO 3451-1 i HRN EN ISO 1172) i termogravimetrijom te paralelno...
Ispitivanje parametara regeneracije celuloze iz otpadnog materijala pomoću infracrevene spektroskopije
Ispitivanje parametara regeneracije celuloze iz otpadnog materijala pomoću infracrevene spektroskopije
Lucia Vidošević
Uzorci otpadnih celuloznih materijala, vate i staničevine, podvrgnuti su postupku regeneracije celuloze kupramonijevim postupkom pri različitim uvjetima regeneracije. Mijenjala su se vremena i koncentracije sumporne kiseline tijekom regeneracije. Primjenom infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (FTIR) određene su karakteristične apsorpcijske vrpce povezane s fizičkim promjenama uslijed regeneracije celuloze iz vate i staničevine, a sve u svrhu...
Ispitivanje potencijala hiperakumulacije Lunaria annua L. na metale bakra i olova
Ispitivanje potencijala hiperakumulacije Lunaria annua L. na metale bakra i olova
Ana Marijanović
Poznato je da mnoge biljke iz obitelji Brassicaceae hiperakumuliraju metale. Budući da su mnogi metali koji mogu biti hiperakumulirani takoĊer bitni hranjivi sastojci, utvrĊivanje hrane i fitoremedijacija mogu se smatrati dvjema stranama iste kovanice. Dakle, analiza kapaciteta akumulacije biljaka prema metalima predstavlja obećavajući aspekt korištenja tih biljaka. Lunaria annua L. (jednogodišnja mjeseĉnica), biljka iz obitelji Brassicaceae, uljarica je poznata po...
Ispitivanje prirodnih sapuna iz kućne radinosti
Ispitivanje prirodnih sapuna iz kućne radinosti
Neda Begović
Sapuni su organski kemijski spojevi dobiveni procesom saponifikacije tj. bazične hidrolize masnih kiselina. Od davnina koriste se kao sredstva za čišćenje i pri svakodnevnom održavanju higijene, nezamjenjivi su i u raznim industrijama poput tekstilne. Povećanjem svijesti ljudi o proizvodima koje koriste i o njihovom utjecaju na okoliš sve veća je potražnja za sapunima kućne izrade koji ne sadrže sintetske dodatke. Pripravljena su i analizirana...
Ispitivanje prirodnog zeolita različitih veličina čestica za sanaciju živom onečišćenih voda
Ispitivanje prirodnog zeolita različitih veličina čestica za sanaciju živom onečišćenih voda
Ivona Milićević
Rudnik Idrija u Sloveniji, kao drugi najveći rudnik žive u svijetu, bio je značajan antropogeni izvor žive. Zbog primitivne metode prerade živine rude, pečenja najprije u hrpama, a kasnije u glinenim posudama, vrlo velike količine žive izgubljene su u okoliš emisijom u atmosferu kao i odlaganjem ostataka od pečenja u korito rijeke Idrijce. Tlo na području Idrije, na drevnim mjestima pečenja rude, sadrži od 10 do čak 10000 mg...
Ispitivanje remedijacije živom onečišćenog okoliša primjenom prirodnog zeolita klinoptilolita
Ispitivanje remedijacije živom onečišćenog okoliša primjenom prirodnog zeolita klinoptilolita
Ivona Jukić
U ovom radu ispitana je mogućnost primjene prirodnog zeolita klinoptilolita veličine čestica 0,09 - 0,56 mm kao punila u propusnim reaktivnim barijerama za sanaciju živom onečišćenog okoliša. Eksperimenti su provedeni na uzorku onečišćenog tla veličine čestica 0,075 mm sa sadržajem žive od 1347 mg/kg, iz okolice rudnika Idrija u Sloveniji, drugog najvećeg nalazišta žive u svijetu. Ispiranje žive iz tla provedeno je u ultračistoj vodi početnih pHo ...
Ispitivanje sorpcije bakra na prirodnom zeolitu (T=298; d=71-90 mikrometara)
Ispitivanje sorpcije bakra na prirodnom zeolitu (T=298; d=71-90 mikrometara)
Magdalena Milinović
U ovom završnom radu je ispitivana sorpcija bakrovih iona u šaržnom reaktoru primjenom prirodnog zeolita klinoptilolita. Pripremljene su otopine bakrovog(II) nitrata trihidrata različitih koncentracija. Koncentracije otopina su: 3,627 mmol dm-3, 8,203 mmol dm-3, 11,763 mmol dm-3, 20,661 mmol dm-3, 32,186 mmol dm-3, 40,746 mmol dm-3. Eksperiment je proveden miješanjem 0,5 g klinoptilolita i 0,1 dm3 otopine bakrovih iona različitih koncentracija uz trešnju pri brzini okretaja 200 okr...
Ispitivanje utjecaja kadmija na profil glukozinolata u klicama Lepidium sativum L.
Ispitivanje utjecaja kadmija na profil glukozinolata u klicama Lepidium sativum L.
Matea Radelj
Glukozinolati su sekundarni metaboliti koji se sintetiziraju iz aminokiselina. Identificirani su u preko 16 biljnih porodica, a najznačajnija je porodica Brassicaceae u koju se ubraja biljka Lepidium sativum L. Glukozinolati su kemijski i biološki neaktivni spojevi te im je zajedničko da su po kemijskoj strukturi β- tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim bočnim lancem. Kres salata (Lepidium sativum L.) je jednogodišnja kultura koja sadrži mnoge ljekovite tvari,...

Pages