Paginacija

Utjecaj primijenjene metode ekstrakcije na izolaciju bioaktivnih komponenti iz jadranskih algi Ulva lactuca, Dictyota dichotoma i Padina pavonica
Utjecaj primijenjene metode ekstrakcije na izolaciju bioaktivnih komponenti iz jadranskih algi Ulva lactuca, Dictyota dichotoma i Padina pavonica
Viktorija Botić
Cilj ovog istraživanja bio je odrediti optimalne uvjete ekstrakcije ukupnih fenola, flavonoida i tanina iz jadranskih algi Ulva lactuca, Dictyota dichotoma i Padina pavonica. U postupku ekstrakcije korištena su tri otapala: destilirana voda, etanol i aceton te različite temperature: 20°C, 40°C i 60°C. Pripravljenim ekstraktima određen je sadržaj ukupnih fenola, flavonoida i tanina. Najveći ekstrakcijski prinos ukupnih fenola dokazan je u acetonskim ekstraktima. Za izolaciju...
Utjecaj primijenjene metode ekstrakcije na izolaciju bioaktivnih komponenti iz lavande
Utjecaj primijenjene metode ekstrakcije na izolaciju bioaktivnih komponenti iz lavande
Valentina Butorac
Lavanda je mediteranska aromatična biljka koja se zbog atraktivnog izgleda i ugodnog, intenzivnog mirisa najčešće koristi u dekoracijske svrhe ili u pripravi kozmetičkih preparata. Cilj ovog istraživanja je bio istražiti najpogodniju metodu i uvjete ekstrakcije fenolnih spojeva iz lavande te odrediti antioksidacijski potencijal pripravljenih ekstrakata. U istraživanju su korištena dva ekstrakcijska otapala, voda i 80%-tni etanol, a varijacije ekstrakcija su uključivale...
Utjecaj primjene emulzijskih sustava na učinak fenolnih ekstrakata borovnice u produljenju oksidacijske stabilnosti ulja
Utjecaj primjene emulzijskih sustava na učinak fenolnih ekstrakata borovnice u produljenju oksidacijske stabilnosti ulja
Ana Marija Dropulić
Kultivirana borovnica (Vaccinium corymbosum L.) predstavlja jedan od najbogatijih prirodnih izvora polifenola u prehrani čovjeka. Raznolikost biološkog potencijala polifenolnih spojeva potvrđena je rezultatima brojnih znanstvenih studija. U ovom je istraživanju ispitan utjecaj fenolnih ekstrakata dobivenih iz svježih plodova te nakon različitih načina obrade plodova borovnice (liofilizacija, pasterizacija, obrada ultrazvukom visokog intenziteta) na povećanje oksidacijske ...
Utjecaj primjene pektolitičkih enzima na sadržaj antocijana tijekom vinifikacije crnog grožđa
Utjecaj primjene pektolitičkih enzima na sadržaj antocijana tijekom vinifikacije crnog grožđa
Luka Ivandić
Posljednjih godina je sve više u porastu interes znanstvenika i stručnjaka za antocijanima, bilo zbog njihove upotrebe kao prirodna bojila ili dokazanom pozitivnom učinku na zdravlje. Pektolitički enzimi koji se učestalo koriste tijekom procesa prerade grožđa u vino imaju izravan utjecaj na ekstrakciju antocijana iz pokožice grožđa u mošt, a samim time i na koncentraciju antocijana u vinu. Njihovom primjenom povećava se randman mošta i vina, stabiliziraju ...
Utjecaj pripreme uzorka na rezultate termogravimetrijske analize
Utjecaj pripreme uzorka na rezultate termogravimetrijske analize
Anđela Čović
: Kinetiĉka analiza procesa toplinske razgradnje polimernih materijala ima veliko praktiĉno znaĉenje, osobito za odreĊivanje stabilnosti materijala u uvjetima preradbe i primjene, kao i za predviĊanje korisnog vijeka trajanja proizvoda. Postoje razliĉite metode odreĊivanja kinetiĉkih parametara, ali je danas opće prihvaćeno mišljenje da je prvi korak precizno odrediti ovisnost aktivacijske energije o konverziji nekom od izokonverzijskih metoda. Ove metode ...
Utjecaj procesnih parametara fluidiziranog katalitičkog krekiranja (FCC) na kvalitetu osnovnih proizvoda
Utjecaj procesnih parametara fluidiziranog katalitičkog krekiranja (FCC) na kvalitetu osnovnih proizvoda
Matea Juraković
Proces fluidiziranog katalitičkog krekiranja (engl. fluidized catalytic craking (FCC)) jedan je od najvažnijih sekundarnih procesa rafinerijske prerade nafte. U Rafineriji nafte Rijeka INA d.d., FCC postrojenje izgrađeno je 1981. godine prema američkoj tehnologiji UOP, a sastoji se od katalitičke sekcije, sekcije za frakcioniranje, sekcije koncentracije plina te sekcije za merkaptansku oksidaciju (engl. merox) plina i benzina. Osnovna svrha procesa je ...
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte levantinka
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte levantinka
Sara Barbarić
Kvaliteta plodova masline, postupak prerade, te vrijeme i način skladištenja maslinovog ulja samo su neki od čimbenika koji direktno utječu na njegovu kvalitetu. Svaki korak u preradi plodova masline u ulje izrazito je važan i direktno utječe na samu kvalitetu i svojstva maslinovog ulja, međutim miješanje maslinovog tijesta možemo izdvojiti kao najbitniji korak prerade plodova u ulje. Vrlo je važno da se tijekom procesa prerade očuva kemijski sastav maslinovog ulja....
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte oblica
Utjecaj proizvodnih uvjeta i vremena skladištenja na kvalitetu ulja dobivenog iz plodova masline sorte oblica
Lana Kosor
Postupak prerade maslina odvija se u nekoliko brižno provedenih faza: čišćenja i pranja plodova, mljevenja, miješanja tijesta, odvajanja čvrstog od tekućeg dijela te separacije uljne smjese na ulje i vodu. Konačan cilj tog postupka je dobivanje ulja iz ploda masline bez da se izazovu promjene kemijskog sastava značajne za kvalitetu ulja i njegovu biološku i nutritivnu vrijednost. Procesu miješanja tijesta treba dati osobitu pozornost jer je upravo tu moguć značajniji...
Utjecaj promjena aksijalnog miješala na suspendiranje zeolita i utrošak snage miješanja
Utjecaj promjena aksijalnog miješala na suspendiranje zeolita i utrošak snage miješanja
Tina Slatina
Pri suspendiranju sedimentirajućih ĉestica u miješalici najĉešće se primjenjuje aksijalno miješalo. Brojna istraţivanja su ukazala kako suspendiranje ĉvrstih ĉestica u znaĉajno ovisi o geometrijskim karakteristikama miješala. U ovom radu sagledan je utjecaj promjera aksijalnog turbinskog miješala s lopaticama nagnutim pod kutom od 45° (tzv. PBT miješalo) na postizanje stanja potpune suspenzije zeolita NaX u bakrovom (II) nitratu. Svi eksperimenti ...
Utjecaj promjera miješala na kinetiku nukleacije pri sonokristalizaciji boraksa
Utjecaj promjera miješala na kinetiku nukleacije pri sonokristalizaciji boraksa
Ana Jozić
Glavni zadatak ovog rada bio je ispitati utjecaj promjera miješala u sustavu bez ultrazvučnog djelovanja (A=0 %) i u sustavu s ultrazvučnim djelovanjem (A=20 %) na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru s kontroliranim hlađenjem. Za provedbu miješanja korištena su SBT miješala (engl. straight blade turbine) triju različitih promjera (D 1 =6,5 cm, D 2 =8,0 cm i D 3 =9,5 cm). Istraživanje je provedeno u kristalizatoru laboratorijskog mjerila volumena...
Utjecaj promjera radijalnog SBT miješala na stanje potpune suspenzije zeolita
Utjecaj promjera radijalnog SBT miješala na stanje potpune suspenzije zeolita
Iris Milanović
Postizanje stanja potpune suspenzije čestica zeolita u reaktoru s mehaničkim miješanjem može značajno ovisiti geometrijskim karakteristikama reaktora, posebice miješala. U ovom radu sagledan je utjecaj promjera radijalnog turbinskog miješala s četiri ravne lopatice (tzv. SBT miješalo) na postizanje stanja potpune suspenzije zeolita NaX u otopini bakrovog(II) nitrata. Ispitivanja su provedena u reaktoru promjera d T = 0,014 m u kojem su bila ...
Utjecaj protoka na kompetitivno vezanje kadmija i cinka iz binarne vodene otopine na prirodnom zeolitu postupkom u koloni
Utjecaj protoka na kompetitivno vezanje kadmija i cinka iz binarne vodene otopine na prirodnom zeolitu postupkom u koloni
Matea Šušnjara
Proveden je proces kompetitivnog vezanja Cd i Zn iz ekvimolarne binarne vodene otopine ukupne početne koncentracije c o (Cd+Zn) ≈ 1 mmol/L. Proces se provodio u staklenoj koloni napunjenoj nepomičnim slojem prirodnog zeolita visine 8 cm pri protocima otopine od 1, 2, 3 i 4 mL/min. Tijek radnog ciklusa pratio se određivanjem koncentracije Cd i Zn te pH vrijednosti u efluentu. Rezultati su prikazani krivuljama proboja za svaki ion iz kojih su određene točke proboja i...

Paginacija