Paginacija

Uklanjanje cinka iz vodenih otopina različitih početnih koncentracija uporabom nusproizvoda/otpada od prerade hrane
Uklanjanje cinka iz vodenih otopina različitih početnih koncentracija uporabom nusproizvoda/otpada od prerade hrane
Anica Skelin
Porastom svjetske populacije raste i potreba za proizvodnjom hrane, ali i materijala, što dovodi do iscrpljivanja prirodnih resursa te sve većeg onečišćenja okoliša. Zbog intenzivne poljoprivredne proizvodnje koja se oslanja na umjetna gnojiva i pesticide te rudarenja i industrijskih djelatnosti, dolazi do onečišćenja vodnih sustava teškim metalima. Cink je jedan od pet najviše eksploatiranih metala na svijetu. Ima važnu ulogu u raznim industrijama zbog čega su...
Uklanjanje fungicida karbendazima iz vodene otopine adsorpcijom na  različitim vrstama zeolita
Uklanjanje fungicida karbendazima iz vodene otopine adsorpcijom na različitim vrstama zeolita
Anica Pavlinović
U ovom radu ispitana je mogućnost primjene različitih vrsta zeolita - prirodnog zeolita klinoptilolita (PZ), njegova homoionskog Na - oblika (NaZ3) te sintetskog Zeolite Socony Mobil-5 zeolita (ZSM-5) za uklanjanje fungicida karbendazima iz vodene otopine početne koncentracije γ o ≈ 5 mg/L. Uklanjanje je provedeno procesom adsorpcije šaržnim postupkom pri sobnoj temperaturi miješanjem zeolita i vodene otopine karbendazima u ...
Uklanjanje mangana iz vodene otopine kombinacijom aeracije,  alkalinizacije, koagulacije/flokulacije i ionske izmjene šaržnim  postupkom
Uklanjanje mangana iz vodene otopine kombinacijom aeracije, alkalinizacije, koagulacije/flokulacije i ionske izmjene šaržnim postupkom
Marko Kosić
Mangan i željezo nužno je ukloniti iz vode za ljudsku potrošnju jer dovode do promjene njenih organoleptičkih svojstava (metalan okus i miris, crvenosmeđa boja) te do pojave mutnoće. Takva voda se ne može upotrijebiti ni u industrijske svrhe jer uzrokuje različite probleme - boji proizvode (papir, tekstil), sužava profil cijevi (uslijed stvaranja želatinoznih taloga i biomase) što smanjuje učinkovitost grijača te koroziju koja može dovesti do...
Uklanjanje olova iz otpadnih voda korištenjem nusproizvoda/otpada iz prehrambene indrustrije
Uklanjanje olova iz otpadnih voda korištenjem nusproizvoda/otpada iz prehrambene indrustrije
Matea Borzić
Sve veći porast gradskog stanovništva, razvoj industrije i energetike, povećanje komunalnog otpada i razvoj masovnog turizma dovode do emisije štetnih metala u okoliš. Navedeni antropogeni izvori znatno onečišćuju vode u prirodi teškim metalima, stoga je neophodno razviti metode uklanjanja teških metala iz vode na siguran i ekološki prihvatljiv način. U ovom radu ispitana je učinkovitost uklanjanja teškog metala olova iz otpadne vode sorpcijom na ...
Uklanjanje olova iz vodene otopine na različitim biosorbensima - utjecaj veličine čestica
Uklanjanje olova iz vodene otopine na različitim biosorbensima - utjecaj veličine čestica
Mia Šapit
Globalnim razvojem i povećanjem broja stanovnika dolazi do onečišćenja voda različitim štetnim tvarima, posebice teškim metalima. Takve vode su neuporabljive za ljudsku potrošnju jer mogu uzrokovati brojne ekološke i zdravstvene probleme. Postoje različite metode obrade voda onečišćenih teškim metalima, a njihov glavni nedostatak je visoka cijena. Iz toga su razloga istraživanja usmjerena na pronalaženje prirodnih, lako dostupnih materijala koji...
Uklanjanje olova iz vodene otopine na različitim bisorbensima - utjecaj omjera kruto/tekuće
Uklanjanje olova iz vodene otopine na različitim bisorbensima - utjecaj omjera kruto/tekuće
Lucija Vrdoljak
Mnogi vodni sustavi su pod stresom uslijed prekomjernog iscrpljivanja, ali i onečišćenja iz antropogenih djelatnosti, posebice toksičnim teškim metalima. U svrhu zaštite i očuvanja voda u prirodi, a time i opstanka ljudi na Zemlji, potrebno je razviti učinkovitu, ali i ekološki i ekonomski prihvatljivu metodu uklanjanja teških metala iz voda. U ovome radu ispitana je učinkovitost čvrstog otpada/nusproizvoda (koštice maslina, pelet od...
Ukljanjanje cinka iz vodene otopine na različitim bisorbensima - utjecaj omjera kruto/tekuće
Ukljanjanje cinka iz vodene otopine na različitim bisorbensima - utjecaj omjera kruto/tekuće
Nina Jolić
Svakodnevna emisija teških metala u okoliš rezultat je čovjekovog djelovanja, najčešće industrije, rudarenja, neadekvatnog zbrinjavanja i spaljivanja otpada te primjene pesticida i umjetnih gnojiva. Takvi antropogeni izvori značajno onečišćuju vode u prirodi te je nužno pronaći ekološki i ekonomski prikladnu metodu uklanjanja teških metala iz voda. U ovome diplomskom radu ispitana je mogućnost korištenja čvrstog otpada/nusproizvoda (koštice maslina, pelet od komine...
Ukljanjanje vode iz biodizela prirodnim zeolitom
Ukljanjanje vode iz biodizela prirodnim zeolitom
Ljubica Puljiz
Otpadno jestivo ulje iz domaćinstva podvrgnuto je procesu transesterifikacije metanolom, uz KOH kao katalizator, u svrhu dobivanja biodizela. Cilj rada je provjeriti mogućnost uklanjanja vode iz biodizela, zaostale nakon ispiranja, pomoću zeolita klinoptilolita. Upotrijebljen je klinoptilolit različite veličine čestica (10 i 50 mikrona) i mase u rasponu od 0,5 do 2 grama. Određene su fizikalno – kemijske karakteristike otpadnog jestivog...
Uloga HACCP sustava u proizvodnji tradicionalnog Slavonskog kulena
Uloga HACCP sustava u proizvodnji tradicionalnog Slavonskog kulena
Martina Kukoleča
1.siječnja 2009. Godine na snagu je stupila Odredba Zakona o hrani (NN 46/07) prema kojoj su svi subjeki u poslovanju s hranom dužni uspostaviti sustav upravljanja sigurnošću hrane koji će se temeljiti na principima HACCP sustava. Sukladno s navedenim svi subjekti u poslovanju s hranom do tog datuma bili su dužni uspostaviti i implementirati HACCP sustav u svoje proizvodne pogone. Prilikom uspostave ove odredbe javljale su se mnoge poteškoće koje su rezultirale odugovlačenjem...
Uloga kalcija u prijenosu signala
Uloga kalcija u prijenosu signala
Narda Stipanović
Ljudski organizam je izgrađen od velikog broja minerala, a jedan od najzastupljenijih je kalcij. Većina tog minerala se nalazi u kostima gdje ima funkciju održavanja gustoće i čvrstoće. Kalcij se ne može proizvesti u tijelu pa ga moramo uzimati hranom. Za njegovu apsorpciju osobito je važan vitamin D. Pronađeno je da Ca 2+ nije raspoređen u cijeloj stanici, a tehnologija protočne citometrije nudi brojne prednosti u odnosu na tradicionalne tehnike za mjerenje ...
Uloga katalize u stanici
Uloga katalize u stanici
Franka Delonga
Reaktivne kisikove vrste sadrže reaktivan kisik koji proizvode živi organizmi kao rezultat staničnog metabolizma. Obrambeni mehanizam koji sprječava oštećenja uzrokovana reaktivnim kisikovim vrstama predstavljaju antioksidansi koji mogu biti enzimski i neenzimski. Enzimi su proteinske molekule tercijarne ili kvarterne strukture koje imaju katalitičku sposobnost i specifičnost za određene kemijske reakcije. Katalaza je enzim iz skupine oksidoreduktaza, ...
Uporaba biljnih ekstrakata u svrhu poboljšanja oksidacijske stabilnosti odabranih proizvoda ribarstva
Uporaba biljnih ekstrakata u svrhu poboljšanja oksidacijske stabilnosti odabranih proizvoda ribarstva
Glorija Granić
U ovom radu istraživana je uporaba biljnih ekstrakata (ružmarina, mravinca, lavande, matičnjaka i vriska te njihovih mješavina) u svrhu poboljšanja oksidacijske stabilnosti mariniranih kozica i ribljeg ulja. Tiobarbiturni test (TBARS) se koristio u analizi sekundarnih produkata oksidacije u mariniranim kozicama, a rancimat metoda u ispitivanju oksidacijske stabilnosti ulja. Kod TBARS metode najbolji učinak pokazao je ekstrakt mravinca, dok je od mješavina se ...

Paginacija