Paginacija

Toplinska svojstva PEO/NaAlg/LiBOB kompozita
Toplinska svojstva PEO/NaAlg/LiBOB kompozita
Monika Ivančić
Modifikacija poli(etilen-oksida) (PEO) provedena je dodatkom različitih udjela soli litijevog bis(oksalata)borata (LiBOB) polimernoj mješavini PEO/NaAlg s ciljem poboljšanja vodljivosti pripravljenog krutog polimernog elektrolita (engl. Solid polymer electrolyte (SPE)) uslijed snižavanja udjela kristalne faze. Uspješno su pripravljeni samo neki filmovi kompozita metodom izlijevanja filma iz otopine. Primjenom infracrvene spektroskopije s Fourierovom ...
Toplinska svojstva filmova poli(etilen-oksida)/natrijevog alginata nakon izlaganja Ca2+ ionima
Toplinska svojstva filmova poli(etilen-oksida)/natrijevog alginata nakon izlaganja Ca2+ ionima
Nikolina Pervan
Sažetak: Referentni film poli(etilen oksid)/natrijev alginat mješavine s 80 mas.% poli(etilen oksida) i 20 mas.% natrijevog alginata (80%PEO/20%NaAlg) pripremljen je metodom lijevanja filma iz otopine. Umrežavanje natrijevog alginata u filmu mješavine s Ca 2+ ionima provedeno je s 1, 2,5, 5, 7,5 i 10% w/v metanolne otopine CaCl 2 tijekom 10, 30, 60 i 180 minuta izlaganja, nakon čega su filmovi isprani dva puta. Strukturna promjena NaAlg istražena je primjenom ...
Toplinska svojstva kompozita polilaktidna kiselina/modificirane koštice masline
Toplinska svojstva kompozita polilaktidna kiselina/modificirane koštice masline
Franka Folo
Modifikacija svojstava polilaktidne kiseline (PLA) provedena je dodatkom modificiranih mljevenih koštica masline (mMKM) s ciljem priprave biorazgradljivog kompozita. Uspješno su pripravljeni polimerni kompoziti svih sastava pomoći na ekstruderu s rotirajućim cilindrom. Diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC) je primijenjena u istraživanju utjecaja različitih udjela mMKM na toplinska svojstva i kristalnost PLA. Toplinska svojstva i kristalnost PLA u...
Toplinska svojstva recikliranog poli(etilen-tereftalta)
Toplinska svojstva recikliranog poli(etilen-tereftalta)
Laura Ključe
U ovom radu istraživan je utjecaj mehaničkog recikliranja ekstrudiranjem na strukturu i toplinska svojstva poli(etilen-tereftalata). Ekstrudiranje je provedeno u jednopužnom laboratorijskom ekstruderu. Infracrvena spektroskopija primijenjena je za određivanje utjecaja mehaničkog recikliranja na strukturu poli(etilen-tereftalata). Usporedbom dobivenih spektrograma s podatcima u literaturi utvrđeno je da su prikupljene boce doista izrađene od ...
Trendovi u korištenju biljnih ekstrakata u hrani
Trendovi u korištenju biljnih ekstrakata u hrani
Nina Lucić
Danas se sve više pazi na kvalitetu hrane koju konzumiramo i postalo je važno da dodatci prehrani budu prirodnog podrijetla. Biljni ekstrakti, kao dodatci prehrani, imaju konzervirajuću ulogu kod određenih namirnica kao što su meso, riba i mliječni proizvodi. Zbog svog kemijskog sastava, a najviše zahvaljujući polifenolima, biljni ekstrakti imaju snažno biološko djelovanje. Među njima ističu se antimikrobna aktivnost prema različitim patogenim bakterijama i ...
Tvari boje voćnih vina
Tvari boje voćnih vina
Nikolina Krivić
Voćna vina su prehrambeni proizvodi dobiveni fermentacijom soka ili masulja različitog voća koja odlikuje svojstvena boja, ugodna aroma i okus te izuzetna pitkost. Cilj ovog završnog rada je bio odrediti tvari boje u voćnom vinu kupine, maline, višnje i aronije, odnosno glavne čimbenike boje koje uključuju: intenzitet boje, nijansu boje, sastav boje te udio crvene boje. Osim toga uzorcima je određen i sadržaj ukupnih fenola Folin- Ciocalteu metodom te sadržaj...
UTJECAJ POSTUPAKA SUŠENJA NA MIKROSTRUKTURU PLODA KULTIVIRANE BOROVNICE (VACCINIUM CORYMBOSULUM L.)
UTJECAJ POSTUPAKA SUŠENJA NA MIKROSTRUKTURU PLODA KULTIVIRANE BOROVNICE (VACCINIUM CORYMBOSULUM L.)
Marita Hvizdak
Kultivirana borovnica (Vaccinium corymbosum L.) je najvažnija komercijalna borovnica koja se konzumira u ljudskoj prehrani. Rod Vaccinium iz porodice Ericaceae obuhvaća velik broj vrsta koje za rast zahtijevaju dovoljnu količinu svjetlosti i kiselu sredinu pa se pronalaze u sredinama koje zadovoljavaju takvim uvjetima. Borovnice sadrže bogatstvo fitokemikalija koje pridonose zaštiti i očuvanju zdravlja ljudskog organizma. Različiti čimbenici...
UTJECAJ PROMJERA SBT MIJEŠALA NA GRANULOMETRIJSKA SVOJSTVA FINALNOG PRODUKTA ŠARŽNE SONOKRISTALIZACIJE BORAKSA
UTJECAJ PROMJERA SBT MIJEŠALA NA GRANULOMETRIJSKA SVOJSTVA FINALNOG PRODUKTA ŠARŽNE SONOKRISTALIZACIJE BORAKSA
Tamara Đolonga
U radu je ispitan utjecaj promjera SBT miješala na granulometrijska svojstva kristala boraksa dobivenih šaržnom kristalizacijom s ultrazvučnim djelovanjem i istovremenim mehaničkim miješanjem. Kristalizacija se provodila postupkom kontroliranog hlađenja matične otopine brzinom od 6 °C h -1 pri amplitudi i pulsu ultrazvučnog djelovanja od 20%. Kako bi se sagledao utjecaj promjera SBT miješala na granulometrijska svojstva dobivenih kristala, ispitivanja su se ...
UTJECAJ ZrO2 NA PROCES SINTERIRANJA MAGNEZIJEVA OKSIDA
UTJECAJ ZrO2 NA PROCES SINTERIRANJA MAGNEZIJEVA OKSIDA
Viktoria Oroz
Zahvaljujući visokom stupnju vatrostalnosti (temperatura taljenja ~2800 o C), magnezijev oksid ima znaĉajnu ulogu u proizvodnji vatrostalnih materijala. Vatrostalni materijali na bazi magnezijeva oksida kemijski su inertni na djelovanje mnogih kiselina, kiselih plinova, baznih troski i neutralnih soli, a s ugljikom reagiraju tek iznad 1800 o C. Magnezijev oksid moţe se dobiti iz razliĉitih sirovina koje se nalaze na kopnu, na primjer ...
Uklanjanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine koncentracijskog omjera Cd/Zn=1,93 na nepomičnom sloju prirodnog zeolita visine H=8 cm
Uklanjanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine koncentracijskog omjera Cd/Zn=1,93 na nepomičnom sloju prirodnog zeolita visine H=8 cm
Marin Nikolić
Ispitano je uklanjanje Cd i Zn iona postupkom u koloni iz binarne vodene otopine ukupne početne koncentracije c o (Cd+Zn) ≈ 1 mmol/L, a koncentracijskog omjera kadmija i cinka Cd/Zn = 1,93. Radni ciklus proveden je propuštanjem otopine s vrha prema dnu kolone kroz nepomičan sloj zeolita visine H = 8 cm pri stalnom protoku od Q = 1 mL/min. Tijek radnog ciklusa pratio se određivanjem koncentracije Cd i Zn iona te pH vrijednosti u...
Uklanjanje boje Sunset Yelow iz vodene otopine elektrokoagulacijom
Uklanjanje boje Sunset Yelow iz vodene otopine elektrokoagulacijom
Nikolina Krišto
Promatrana je učinkovitost uklanjanja boje Sunset Yellow (SY) iz vodene otopine procesom elektrokoagulacije (EK) pri različitim gustoćama struje (0.004, 0.008, 0.016 i 0.024 A/cm 2 ), početnim pH (3.2, 5.5, 7.0) te brzinama vrtnje miješala (100, 200 i 300 okr/min). Tijekom EK procesa, uočene su promjene pH, temperature, električne provodnosti te koncentracije SY boje. Općenito gledajući, učinkovitost uklanjanja SY boje je izuzetno dobra te kod svih...
Uklanjanje boje crystal violet iz vodene otopine elektrokoagulacijom
Uklanjanje boje crystal violet iz vodene otopine elektrokoagulacijom
Silvia Ivančić
Uklanjanje boje Crystal Violet (CV) iz vodene otopine (4 ± 0.23 mg/L CV + 2 mg/L NaCl) procesom elektrokoagulacije (EK) provedeno je u dva smjera. U prvom slučaju promatran je utjecaj gustoće struje (0.016, 0.024 i 0.032 A/cm 2 ; pH = 3.2), dok je u drugom slučaju razmatran utjecaj početne pH vrijednosti (3.2, 5.5 i 7.0; i = 0.024 A/cm 2 ) na uklanjanje CV boje. Tijekom EK procesa, koji je trajao 50 minuta, promatrana je promjena pH, temperature, električne...

Paginacija