Paginacija

Slatina, Tina
Priprema i karakterizacija mješavina polilaktidna kiselina/poli(etilen-oksid)
Defterdarović, Haris
Priprema i karakterizacija poli(etilen-oksid)/fenil hepta izobutil polihedralni oligomerni silseskvioksan (PEO/fenil hib-POSS) nanokompozita
Naletilić, Iva
Priprema i karakterizacija polimernog ambalažnog filma s dodatkom ekstrakta ružmarina
Rajić-Mišković, Katarina
Priprema i karakterizacija portland cementnog klinkera na poluindustrijskoj peći
Ćaleta, Katarina
Priprema i karakterizacija prirodnog zeolita klinoptilolita obloženog sulfidnim specijama - određivanje selektivnosti pripravljenog uzorka prema Hg(II) u odnosu na ostale dvovalentne katione teških metala
Barišić, Ivona
Priprema i karakterizacija prirodnog zeolita klinoptilolita obloženog željezo sulfidnim specijama - određivanje selektivnosti pripravljenog uzorka prema Hg(II) u odnosu na ostale dvovalentne katione teških metala
Kelavić, Ana
Priprema membrana Ag2S:AgCl:PTFE =1:1:2 s komponentama Ag ili Cu i potenciometrijsko određivanje pri ph=7
Šestanović, Nives
Priprema membrana AgCl:Ag2S:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica željezovih oksida i njihovo potenciometrijsko testiranje pri pH=0 i pH=1
Trtanj, Mia
Prirodna fluorescencija kod bakterija roda Legionella
Cvjetković, Katarina
Prirodna kozmetika u kućnoj radinosti: macerati, kreme i sapuni od latica divlje ruže (Rosa canina L.)
Stojanac, Andrea
Prisustvo sredstava ovisnosti u uzorcima urina u novorođene djece
Smajić, Dominik
Procesi proizvodnje etilena iz neobnovljivih i obnovljivih izvora

Paginacija