Paginacija

Primjena ultrazvuka visokog intenziteta pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Primjena ultrazvuka visokog intenziteta pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode
Šunjić Ana-Maria
Talog magnezijeva hidroksida koji se dobiva iz morske vode uz dodatak 80% od stehiometrijski potrebne količine dolomitnog vapna kao taložnog sredstva je velike čistoće, te se kao takav može koristiti u različiti svrhe. Primjenjuje se u raznim tehnologijama kao i u nanotehnologiji. Svrha rada je dobiti magnezijev hidroksid veličine čestica nanometara uz primjenu ultrazvuka visokog intenziteta. Istaloženi magnezijev hidroksid karakteriziran je s TG/DTG...
Primjena višecijevnih izmjenjivača u hlađenju kliznih ležajeva rotacijskih peći
Primjena višecijevnih izmjenjivača u hlađenju kliznih ležajeva rotacijskih peći
Marko Barbarić
Završni rad predstavlja proraĉun industrijskih višecijevnih izmjenjivaĉa topline(MIT05 i MIT06) u svrhu hlaĊenja kliznih leţajeva rotacijskih peći.U razmatranje su uzete karakteristiĉne veliĉine hladnog (rashladna voda) i toplog (mineralno ulje) fluida na srednjem bloku rotacijske peći za proizvodnju Portland cementa na istoĉnoj strani peći na sjevernom kućištu (pozicija 7) s vanjske i unutarnje strane kućišta. Cilj ovog završnog rada je ispitati ...
Priprava cementa na laboratorijskom kugličnom mlinu s dodatkom aditiva za meljavu
Priprava cementa na laboratorijskom kugličnom mlinu s dodatkom aditiva za meljavu
Matej Ercegović
U radu je istraživan utjecaj aditiva za poboljšanje meljivosti klinkera trgovačkom naziva HEA 213 Grace ili HEA2® proizvođača GCP Applied Technologies Inc., cement je pripravljan korištenjem poluindustrijskog kugličnog mlina kapaciteta 6 kg, u laboratoriju CEMEX Hrvatska d.d. Tijela za mljevenje u kugličnom mlinu su čelične kugle težine 69,48 kg. Proces mljevenja proveden je pri brzini rotacije mlina od 50 min -1 u trajanju od 40-55 minuta. U fazi priprave smjese...
Priprava cementnih kompozita uz dodatak aditiva
Priprava cementnih kompozita uz dodatak aditiva
Ana Kuliš
U ovom radu je istraženo djelovanje aditiva na cementne kompozite. Proizvodnju betona i cementnih kompozita prate brojni problemi i zahtjevi vezani za povećanje učinkovitosti, za poboljšanje trajnosti i svojstava. Dodatkom aditiva djelomično se ostvaraju ti ciljevi. Danas skoro pa da ne postoji izvedbe nekog betonskog objekta bez primjene aditiva. Najviše se koriste za betonske kompozite kojima je postavljen visoki kriteriji kakvoće tj. onih za...
Priprava elektrode na bazi ugljikove paste za određivanje maprotilina
Priprava elektrode na bazi ugljikove paste za određivanje maprotilina
Karla Vrgoč
Elektrode na bazi ugljikove paste (CPE) čestose koriste u elektroanalitičkim metodama analize. Navedene elektrode su smjese pripremljene od ugljikovog materijala (grafita), različitih veziva: DPB, NPOE, T(2EH)PH i DEHA; soli Na-TPB.-a te ionsko asocijacijskog kompleksa (IAC) u različitim omjerima. Korištena su tri IAC-sa: MAPREIN, MAP PTA i MAP-MOLIB, pripremljeno je 18 pasta s ciljem pronalaska senzora za određivanje jednokationskog maprotilina u realnim uzorcima u ...
Priprava elektrode s ugljikovom pastom uz DBP kao vezivom i NaTPB-om kao taložnim reagensom, za određivanje farmaceutika maprotilina
Priprava elektrode s ugljikovom pastom uz DBP kao vezivom i NaTPB-om kao taložnim reagensom, za određivanje farmaceutika maprotilina
Ella Danese
Elektrode na bazi ugljikove paste su uvelike korištene u elektroanalizi zbog mnogih prednosti poput širokog raspona električnog potencijala, mogućnosti izrade i uporabe elektroda s mnoštvom različitih kombinacija sastavnih elemenata, svoje kemijske inertnosti i prihvatljive cijene. U ovom radu pripremljen je niz elektroda s ugljikovom pastom uz dibutilftalat kao tekućinu za lijepljenje te ionsko-asocijacijskim kompleksom – maprotilinov tetrafenilboratom prethodno istaloženim u...
Priprava i analiza toplinskih svojstava kompozita polilaktidna kiselina/magnezijev hidroksid
Priprava i analiza toplinskih svojstava kompozita polilaktidna kiselina/magnezijev hidroksid
Anamarija Stoilova
Modifikacija svojstava biorazgradljive polilaktidne kiseline (PLA) provedena je dodatkom magnezijevog hidroksida (Mg(OH)2). Prije priprave kompozita samljevene granule PLA su se morale očistiti jer ih je dostavljač dostavio s vidim onečišćenjima. Primjenom diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC) utvrđeno je da se radi o nečistoćama polietilena visoke gustoće (PE-HD). Primjenjeni postupci čišćenja samljevenih granula PLA nisu bili ...
Priprava i elektrokemijska karakterizacija kompleksa kobalta, nikla i bakra s 2 i 6 hidroksinikotinskom kiselinom
Priprava i elektrokemijska karakterizacija kompleksa kobalta, nikla i bakra s 2 i 6 hidroksinikotinskom kiselinom
Luka Ramljak
Metalno–organski koordinacijski spojevi privlače sve veći interes zbog svojih intrigantnih strukturnih karakteristika kao i željenih performansi, uključujući senzorsku tehnologiju, luminescenciju, ionsku izmjenu, katalitička svojstva itd. Pažljivo odabrani organski ligandi s određenim značajkama, kao što su multidentatni i kruti ligandi s multiprotonskim akceptorskim ili donorskim mjestima, mogu se koristiti kao premošćujući ligandi, korisni u konstrukciji i krojenju...
Priprava i karakterizacija Fe(III)-modificiranog zeolita-sorbensa za uklanjanje Hg(II) iz vodenih otopina
Priprava i karakterizacija Fe(III)-modificiranog zeolita-sorbensa za uklanjanje Hg(II) iz vodenih otopina
Petra Prnjak
Provedena je kemijska modifikacija prirodnog zeolita porijeklom iz Vranjske Banje, Srbija s vodenom otopinom Fe(NO 3 ) 3 u acetatnom puferu pri pH = 3,6 te s otopinama NaOH i NaNO 3 . Za detaljnu komparativnu mineralošku i fizikalno-kemijsku karakterizaciju prirodnog i Fe(III)-modificiranog zeolita korišteni su klasična kemijska analiza, kisela i bazična svojstva određena Bohemovom metodom, kemijsko ponašanje pri različitim pH o vrijednostima, zeta potencijal ...
Priprava i karakterizacija PEO/APHIB-POSS/LiBOB čvrstih polimernih elektrolita
Priprava i karakterizacija PEO/APHIB-POSS/LiBOB čvrstih polimernih elektrolita
Mia Galić
Cilj ovog rada bila je priprava i karakterizacija čvrstih nanokompozitnih polimernih elektrolita koji se sastoje od polimerne matrice (poli(etilen-oksida) (PEO)), nanopunila (aminopropil hepta-izobutil poliedarskog oligomernog silseskvioksana (APHIB-POSS)) i soli (litij bis(oksalato)borata (LiBOB)). Nanokompozitni polimerni elektroliti pripremljeni su statičkom metodom interkalacije iz taljevine s različitim molarnim omjerima kisikovih atoma i litijevih iona (EO/Li)...
Priprava i karakterizacija PEO/PEG-POSS/LiBOB  nanokompozita
Priprava i karakterizacija PEO/PEG-POSS/LiBOB nanokompozita
Rubina Kapić
U ovom radu istraţivana je mogućnost modifikacije poli(etilen-oksida) (PEO) s poli(etilen-glikol) poliedarskim oligomernim silseskvioksanom (PEG-POSS) u svrhu smanjenja kristalne faze polimera, odnosno poboljšanja njegove ionske provodnosti. U tu svrhu pripravljeni su uzorci u kojima je PEO modificiran s 5 %, 10 % i 15 % PEG-POSS-a te uzorci u koje je još dodana i sol litijev bis(oksalat) borat (LiBOB) u omjeru kisika iz PEO-a i litija iz soli 8:1. Uzorci su...
Priprava ionsko selektivnog senzora na bazi grafita za određivanje 3-heksifenidil hidroklorida
Priprava ionsko selektivnog senzora na bazi grafita za određivanje 3-heksifenidil hidroklorida
Matea Baturina
Pripravljena je ion selektivna elektroda na bazi grafita uz dodatak ionsko asocijacijskog kompleksa (IAC) u određenim omjerima te je primijenjena na potenciometrijsko određivanje 3-heksifenidil hidroklorida (THPHCl) u koncentracijskom području od 3,16 ∙ 10 -6 do 3,16 ∙ 10 -3 M pri pH = 4,5. Pripravljeno je i testirano 11 membrana s različitim udjelima IAC i grafita. Najbolje odzivne karakteristike pokazale su membrane s udjelom od 20 odnosno 25 % ...

Paginacija