Paginacija

Oporaba duromernih i elastomernih materijala
Oporaba duromernih i elastomernih materijala
Nikolina Prlić
Duromeri su sintetski polimerni materijali koji nastaju tako da se polimerizat u obliku viskozne kapljevine (smole) umreži i oblikuju u kalupima. Širokog su raspona primjene zbog svojih dobrih fizikalnih, kemijskih i mehaničkih svojstava. Elastomeri su niskoumreženi polimerni materijali na bazi prirodnog ili sintetskog kaučuka i drugih polimera. Procesom vulkanizacije ili drugim načinom umreživanja polimerne molekule kaučuka se poprečno...
Oporaba poli(etilen-teraftalata)
Oporaba poli(etilen-teraftalata)
Karla Lončar
Poli(etilen–tereftalat) (PET) polimer je širokog područja primjene. Njegova fizikalna i kemijska svojstva čine ga pogodnim za različite primjene, posebice kao ambalažnog materijala. Međutim, otpadni polimerni materijali, pa tako i PET predstavljaju veliki problem ukoliko se odbacuju u okoliš. Stoga je učinkovit sustav oporabe vrlo važan. PET ambalažu moguće je oporabiti na više načina, i to: mehanički, kemijski i energijski. Najzastupljeniji način oporabe ...
Optimizacija procesnih parametara katalitičkog reformiranja benzina
Optimizacija procesnih parametara katalitičkog reformiranja benzina
Nikolina Miličević
Proces katalitičkog reformiranja jedan je od najvažnijih procesa u naftnoj industriji. On omogućuje proizvodnju motornog benzina u većim količinama s obzirom na velike zahtjeve tržišta. U Rafineriji nafte Rijeka 1984. godine izvršena je modifikacija postrojenja Platforming 2, čime je omogućen rad pri znatno nižem tlaku (do 17 bara u visokotlačnom separatoru). Niži tlak za posljedicu ima veće iscrpke vodika i reformata, ali i pojačano koksiranje...
Optimizacija razgradnje fenola na aktivnom ugljenu šaržnim postupkom
Optimizacija razgradnje fenola na aktivnom ugljenu šaržnim postupkom
Helena Josipa Grubišić Čabo
U ovom radu je provedena optimizacija vezivanja fenola na aktivnom ugljenu. Određen je utjecaj pH, S/L omjera, vremena kontakta i početne koncentracije fenola na učinkovitost vezivanja fenola na aktivnom ugljenu. Rezultati su pokazali najveću učinkovitost uklanjanja fenola na aktivnom ugljenu pri pH o =5,01-9,01, S/L=4 te vrijeme kontakta od 300 minuta za početnu koncentraciju fenola od 990,933 mg/L. Temeljem ravnotežnih rezultata izvršena je optimizacija mase ...
Optimizacija razgradnje fenola primjenom fenton sličnog procesa
Optimizacija razgradnje fenola primjenom fenton sličnog procesa
Matea Šošić
U ovom radu je provedena optimizacija razgradnje fenola primjenom Fenton sličnog procesa. Utjecaj pH, koncentracije Fe 3+ iona i H 2 O 2 , molarnog koncentracijskog omjera Fe 3+ :H 2 O 2 te vremena kontakta na stupanj razgradnje fenola je praćen preko smanjenja kemijske potrošnje kisika, KPK. Rezultati su pokazali najveći stupanj razgradnje fenola pri pH o =4,08; masenoj koncentraciji Fe 3+ od 9 mg/L; molarnom omjeru Fe 3+ :H 2 O 2 =1:10 i...
Optimizacija veličine i brzine okretaja SBT miješala za uklanjanje bakra iz otopine
Optimizacija veličine i brzine okretaja SBT miješala za uklanjanje bakra iz otopine
Vlatka Marić
U ovom radu je ispitan utjecaj četiri parametra na ionsku izmjenu bakra iz vodene otopine bakrova(II) sulfata na sintetskom zeolitu NaX u neprotočnom kotlastom reaktoru. Eksperimenti su planirani prema Taguchijevoj L9 ortogonalnoj matrici. Ispitivan je utjecaj veličine SBT miješala, brzine miješanja, vremena trajanja eksperimenta te veličine čestica zeolita NaX. Kako bi se pronašli optimalni uvjeti za vezanje maksimalne količine bakra na zeolitu NaX...
Organometalni spojevi prijelaznih metala d-bloka
Organometalni spojevi prijelaznih metala d-bloka
Damjan Medaković
Kemija organometalnih spojeva smatra se u isto vrijeme starim i novim dijelom znanosti. Spojevi koji posjeduju najmanje jednu kovalentnu vezu između atoma ugljika i atoma metala nazivaju se organometalni spojevi. Metal u metalnim karbonilima istog koordinacijskog broja poput oksidacijskog stanja podliježe 18–elektronskom pravilu. Mingosovo pravilo nalazi primjenu pri brojanju ukupnog broja valentnih elektrona organometalnih spojeva d-bloka. Tim pravilima ...
Osiguranje i implementacija sustava kvalitete u proizvodnji vina
Osiguranje i implementacija sustava kvalitete u proizvodnji vina
Petar Rančev
U ovom završnom radu cilj je bio opisati uspostavu sustava sigurnosti i kvalitete te implementacija HACCP sustava u proizvodnom pogonu za proizvodnju crnog vina. Opisana proizvodnja je tradicionalna te se temelji na stoljećima starim postulatima i sortama karakterističnim za dalmatinsko područje. Teoretski je opisana proizvodnja vina na tradicionalni način uz definiranje osnovnih principa HACCP sustava te sigurnosti i kvalitete hrane. Osnovna zadaća ovog rada...
Osjetljivost sorti masline na pojavu gljivičnih bolesti plodova masline tijekom berbe i skladištenja
Osjetljivost sorti masline na pojavu gljivičnih bolesti plodova masline tijekom berbe i skladištenja
Lara Franulović
U radu su prikazani rezultati istraživanja osjetljivosti pojedinih sorti maslina na gljivična oboljenja prilikom skladištenja. Plodovi maslina su se prikupljali od listopada do prosinca 2019. godine. Svi plodovi su prikupljeni iz istog maslinika isključujući tako utjecaj geografskog položaja na pojavu određenih gljivičnih infekcija. Maslinik se nalazi na području Vele Luke i u njemu se ne provodi program zaštite maslina od bolesti i...
Ozon i dušikovi oksidi u atmosferi - pregledni rad
Ozon i dušikovi oksidi u atmosferi - pregledni rad
Mirna Abramić
Ozon prisutan u stratosferi naziva se ozonskim slojem i ima ulogu zaštite od sunčevog zračenja. Dok ozon prisutan u troposferi naziva se lošim „ozonom“, i nepovoljan je za život na Zemlji. Dušikovi oksidi najvećim djelom javljaju se kao posljedica izgaranja fosilnih goriva. Ozon i dušikovi oksidi jedni su od glavnih onečišćujućih tvari u zraku. Danas su glavni faktori nastajanja fotokemijskog smoga, koji je karakterističan za zemlje u...
POLIMERNE INKLUZIJSKE MEMBRANE
POLIMERNE INKLUZIJSKE MEMBRANE
Matea Vukorepa
Cilj ovog rada je pružiti općeniti pregled polimernih inkluzijskih membrana (PIM) te razmotriti utjecaj sastava, strukture, stabilnosti i vijeka trajanja PIM na njihovu učinkovitost. Pripremljena PIM otopina ubrizgat će se, pomoću peristaltičke pumpe, u tri različite staklene kapilarne kolone punjene staklenim kuglicama. Svaka kolona obložena PIM pripremit će se različitim brojem ciklusa. Nadalje, usporedit će se dobivene mase nanesenog...
POSTUPCI PASIVACIJE ALUMINIJA, TITANIJA I NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
POSTUPCI PASIVACIJE ALUMINIJA, TITANIJA I NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
Ivana Vlaić
U ovom radu opisuju se postupci pasivacije aluminija, titanija i njihovih legura te nehrđajućeg čelika. Pasivacijom površine stvara se oksidni film koji štiti metale od agresivne okoline. Pregledom literature prikazani su različiti načini postizanja pasivacije metala. Spontanom pasivacijom aluminija nastaje oksidni film koji pruža dobru zaštitu u atmosferskim uvjetima dok anodnom oksidacijom nastaje deblji oksidni film otporan u agresivnim sredinama. Na površini...

Paginacija