Paginacija

Određivanje kemijskih karakteristika različitih vrsta tla
Određivanje kemijskih karakteristika različitih vrsta tla
Josipa Crnogorac
U ovom radu ispitivane su kemijske karakteristike triju različitih uzoraka tla. Dva uzorka su uzorkovana u Botaničkom vrtu na Marjanu, dok je treći uzorak komercijalno nabavljen organsko mineralni supstrat (HUMOKOMPOVIT H-3). Kemijske karakteristike koje su ispitivane su kiselost uzoraka tla, udio ukupnih karbonata u tlu (% CaCO 3 ), udio fiziološki aktivnog vapna (% CaO), puferska sposobnost tla, zamjenjivi aluminij u tlu, količina humusa, sadržaj...
Određivanje kemijskih karakteristika tla u svrhu podizanja trajnih nasada smilja
Određivanje kemijskih karakteristika tla u svrhu podizanja trajnih nasada smilja
Marija Landeka
Svjetsko tržište ima sve veći interes za smiljem s ovih područja pogotovo za vrstom Helichrysum italicum (Roth) G.Don, posebice zbog eteričnog ulja dobivenog iz ove biljke, poznatog po svojim ljekovitim svojstvima. U ovom radu ispitane su kemijske karakteristike različitih uzoraka tla u svrhu određivanja njihove pogodnosti za podizanje trajnih nasada smilja. Tako je određivana kiselost i puferska sposobnost tla, sadržaj ukupnih karbonata, količina fiziološki aktivnog...
Određivanje kemijskog sastava različitih uzoraka tala
Određivanje kemijskog sastava različitih uzoraka tala
Lucija Radaš
U ovom radu ispitane su kemijske karakteristike tri razliĉita uzorka tala. OdreĊena je njihova kiselost i puferska sposobnost, sadrţaj ukupnih karbonata, koliĉina fiziološki aktivnog vapna, udio amonijaĉnog dušika, sadrţaj zamjenjivog aluminija, udio organske tvari te koliĉina humusa. Prema dobivenim rezultatima svi uzorci spadaju u neutralna do slabo alkaliĉna tla, pripadaju grupi slabo do srednje karbonatnih tala, a ...
Određivanje koncentracija teških metala u kupusu (Brassica oleracea L.) atomskom apsorpcijskom spektrometrijom
Određivanje koncentracija teških metala u kupusu (Brassica oleracea L.) atomskom apsorpcijskom spektrometrijom
Ella Danese
U ovom završnom radu ispitivane su kemijske karakteristike triju uzoraka kupusa (bijeli kupus, Brassica oleracea L. var. capitata f. alba, crveni kupus, Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra, kelj, Brassica oleracea L. var. sabauda) koji pripadaju porodici Brassicaceae. Koncentracije zadanih teških metala u uzorcima su određene tehnikom atomske apsorpcijske spektrometrije. Najniže određene koncentracije zadanih teških metala su izmjerene za kadmij, čija...
Određivanje koncentracije CO 2 u zraku na širem području grada Splita i grada Jajca, BiH
Određivanje koncentracije CO 2 u zraku na širem području grada Splita i grada Jajca, BiH
Ivana Jakešević
Najveća srednja vrijednost koncentracija CO 2 je 928 ppm u gradu Splitu izmjerena na ulazu u Marjanski tunel. Koncentracije na ostalim mjernim postajama u Splitu kretale su se u rasponu od 600 ppm do 800 ppm. U gradu Jajcu, Bosna i Hercegovina (BIH) izmjerena je najveća koncentracija CO 2 pored tvornice metalnog silicija „BSI“, u vrijednosti od 799 ppm, pa se na temelju toga utvrdilo da je kvaliteta zraka u Splitu slična kao i kvalitetu zraka u ...
Određivanje koncentracije iona teških metala elektrokemijskim metodama
Određivanje koncentracije iona teških metala elektrokemijskim metodama
Nikolina Krišto
U ovom radu je ispitana mogućnost uklanjanja Cu 2+ iona iz vodene otopine CuSO 4 ×5H 2 O elektrokemijskim putem tj. procesom elektrotaloženja na elektrodi od Pt. Svrha mjerenja je bila snimanjem potenciodinamičkih polarizacijskih krivulja (i-E ovisnosti) u otopinama poznatih koncentracija (c = 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 i 10 mM) te očitavanjem graničnih difuzijskih struja (i d ) odrediti nepoznatu koncentraciju Cu 2+ iona u CuSO 4 ×5H...
Određivanje koncentracije kadmija u biljci Lepidium sativum L. uzgajanoj na bogaćenom tlu, atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije kadmija u biljci Lepidium sativum L. uzgajanoj na bogaćenom tlu, atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Sara Lazarevski
Biljka Lepidium sativum L. je jednogodišnja kultura koja potječe iz jugozapadne Azije. U sebi sadrži mnoge ljekovite tvari, međutim u ljudskoj prehrani je slabo korištena. Tijekom godina sve se više ispituje njena mogućnost hiperakumulacije teških metala. Teški metali se mogu odrediti pomoću atomske apsorpcijske spektroskopije, analitičke tehnike koja se koristi za kvantitativno i kvalitativno određivanje elementa. Zeoliti su alumosilikatni minerali koji se koriste kao...
Određivanje koncentracije kadmija u bogaćenoj biljci lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije kadmija u bogaćenoj biljci lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
David Adžić
Biljka Lepidium sativum L. je tijekom ranijih istraživanja izdvojena kao mogući hiperakumulator kadmija. Na zapadu se često koristi u prehrani radi dobrih svojstava, izdržljivosti i lakog uzgoja. Atomska apsorpcijska spektroskopija je analitička tehnika koja omogućava lako kvantitativno određivanje metala u uzorku. U ovom radu je prikazan uzgoj biljke Lepidium stativum L. uz zalijevanje različitim koncentracijama kadmija, a zatim je prikazana metoda pripreme biljnog...
Određivanje koncentracije kroma u uzgajanim klicama biljke Lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije kroma u uzgajanim klicama biljke Lepidium sativum L. atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
Hanna Pećar
Tijekom ranijih istraživanja, biljka Lepidium sativum L. je izdvojena kao mogući hiperakumulator. Porijeklom je sa prostora jugozapadne Azije i Egipta, a koristi se širom svijeta u prehrani kao začin i ljekovita biljka. Atomska apsorpcijska spektroskopija je analitička tehnika koja omogućava kvantitativno određivanje metala u širokom spektru uzoraka. U ovom radu je prikazan uzgoj klica biljke Lepidium sativum L. otopinama različitih...
Određivanje koncentracije ozona na postaji Split
Određivanje koncentracije ozona na postaji Split
Josipa Crnogorac
Važan cilj ocjene kakvoće zraka je dobivanje informacija potrebnih za ocjenu izloženosti stanovnika onečišćenju zraka i njegovog utjecaja na zdravlje. Izloženost ljudi onečišćenju zraka može imati za posljedice različite zdravstvene učinke, ovisno o vrsti onečišćenja, razini, trajanju i učinkovitosti izloženosti, te toksičnosti onečišćujuće tvari. Broj trajnih mjernih postaja za praćenje terena onečišćenja u nekom naselju ovisi o više faktora:...
Određivanje koncentracije teških metala u biljci čunjasti repušac (Bunias erucago L.)
Određivanje koncentracije teških metala u biljci čunjasti repušac (Bunias erucago L.)
Ena Dadić
U ovom završnom radu ispitivane su kemijske karakteristike uzoraka korijena, stabljike, lista i cvijeta čunjastog repušca (Bunias erucago L.) koji pripada porodici Brassicaceae. Koncentracije zadanih teških metala u uzorcima određene su tehnikom atomske apsorpcijske spektrometrije. Najniže određene koncentracije zadanih teških metala izmjerene su za kadmij, čija koncentracija doseže najvišu vrijednost u uzorku korijena (0,3060 mg kg -1 ), te ...
Određivanje koncentracije željeza u obogaćenim klicama biljke Brassica oleracea atomskom apsorcijskom spektroskopijom
Određivanje koncentracije željeza u obogaćenim klicama biljke Brassica oleracea atomskom apsorcijskom spektroskopijom
Donna Bartulović
Atomska apsorpcijska spektroskopija je analitička tehnika koja omogućava lako kvantitativno određivanje metala u uzorku. U ovom radu je prikazano zasićenje biljke Brassice oleraceae željezom te njezino razvijanje pod utjecajem većih količina željeza. Analizom je utvrđeno da prilikom prezasićenja sjemena željezom neće doći do razvoja biljke.

Paginacija