Paginacija

Karakterizacija PEO/POSS kompozita
Karakterizacija PEO/POSS kompozita
Rubina Kapić
U ovom radu istraživan je utjecaj poli(etilen-glikol) poliedarskog oligomernog silseskvioksana (PEG POSS) i aminopropil hepta izobutil poliedarskog oligomernog silseskvioksana (APHIB POSS) na temperature faznih prijalaza, udio kristalne faze i toplinsku stabilnost poli(etilen-oksida). U tu svrhu pripravljene su pastile PEO-a modificirane dodatkom 5 % i 10 % PEG POSS-a, odnosno APHIB POSS-a metodom taljenja u statičkim uvjetima. Nađeno je da se dodatkom ...
Karakterizacija aromatičnih spojeva rakije biske
Karakterizacija aromatičnih spojeva rakije biske
Dora Kovačić
Biska je tradicionalna istarska rakija koja se proizvodi aromatiziranjem rakije lozovače ili komovice prirodnim ekstraktom žute imele (Loranthus europaeus) ili bijele imele (Viscum album). Tijekom njene proizvodnje nastaju brojne aromatične hlapljive tvari čiji udjel i sastav određuje kvalitetu gotovog proizvoda. Cilj ovog rada je utvrditi i usporediti profil hlapljivih sastojaka 6 uzoraka rakije biske. Hlapljivi spojevi izolirani su...
Karakterizacija disperznog sustava metodom laserske difrakcije
Karakterizacija disperznog sustava metodom laserske difrakcije
Ana Jozić
Definiranje stanja grubodisperznog sustava zahtjeva prikaz sastava tog sustava, homogenost mješavine, kao i granulometrijsko stanje disperzne faze. Određivanje veličine i raspodjele veličina čestica često je ključno pri utvrđivanju ishoda proizvodnog procesa, ali i same kvalitete proizvoda. Različite veličine čestica, kao i različite raspodjele veličina tih čestica mogu značajno utjecati na odvijanje određenog procesa tj. na brzinu kemijske ...
Karakterizacija hlapljivih spojeva brandya
Karakterizacija hlapljivih spojeva brandya
Josipa Divić
Brandy je jako alkoholno piće alkoholne jakosti najmanje 36% vol. dobiveno iz rakije od vina s ili bez dodatka vinskog destilata koje dozrijeva u drvenim bačvama. Tijekom cijelog tehnološkog procesa proizvodnje sintetiziraju se razni hlapljivi spojevi čiji kemijski sastav i zastupljenost utječu na finalnu aromu i kvalitetu konačnog proizvoda. Cilj ovog rada je identificirati i usporediti profil hlapljivih spojeva 3 uzorka brandya. Izolacija hlapljivih spojeva ...
Karakterizacija hlapljivih spojeva iz trajne kobasice Bosanski sudžuk
Karakterizacija hlapljivih spojeva iz trajne kobasice Bosanski sudžuk
Josipa Pupačić
Bosanski sudžuk,suha fermentirana kobasica,proizvodi se u većini dijelova Bosne i Hercegovine, i jedna je od tradicionalnihh kobasica na tom području. Tijekom procesiranja fermentiranih proizvoda odvijaju se brojne enzimatske i neenzimatske reakcije koje dovode do povećanja koncentracije hlapljivih komponenata aroma. Te komponente su odgovorne za specifične okusne i mirisne osobine ovog proizvoda. Za ekstrakciju hlapljivih spojeva iz uzoraka korištena ...
Karakterizacija hlapljivih spojeva salame od mesa istarskog magarca
Karakterizacija hlapljivih spojeva salame od mesa istarskog magarca
Dora Kovačić
Uz bioraznolikost lokalnih pašnjaka i specifičnih geofizičkih uvjeta istarskog podneblja razvila se autohtona pasmina istarskog magarca čije je meso jedinstvene kvalitete. U skladu s potrebama tržišta, ali i s uviđajnim povećanjem populacije narasla je potreba za stvaranjem suhomesnatih proizvoda od mesa istarskog magarca. Jedan takav proizvod je trajna sušena salama koja u svom sastavu osim mesa istarskog magarca sadrži i istarsko crno vino....
Karakterizacija hlapljivih spojeva u ginu
Karakterizacija hlapljivih spojeva u ginu
Domagoj Mijoč
Gin je jako, u pravilu bezbojno alkoholno piće dobiveno aromatiziranjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla bobicama borovice i drugim biljkama. Minimalni udio alkohola u ginu je 37,5% vol. Cilj ovog rada bio je utvrditi i usporediti profil hlapljivih spojeva četiri različita uzorka gina. Hlapljivi spojevi izolirani su mikroekstrakcijom vršnih para na čvrstoj fazi (HS-SPME), koristeći dva vlakna različite polarnosti, a identificirani vezanom tehnikom...
Karakterizacija meda od komorača kromatografijskom tehnikom (GC-MS) i spektroskopijom (FTIR-ATK)
Karakterizacija meda od komorača kromatografijskom tehnikom (GC-MS) i spektroskopijom (FTIR-ATK)
Franka Delonga
U ovom radu analiziran je kemijski sastav meda od komorača. Hlapljivi spojevi izolirani su mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) s dva različita vlakna (sivo vlakno i plavo vlakno) i ultrazvučnom ekstrakcijom organskim otapalom (USE). Analiza izoliranih hlapljivih spojeva uzoraka provedena je metodom plinska kromatografija - spektrometrija masa (GC-MS). Također je izvršena FTIR analiza gdje se dobila opća slika sastava meda od...
Karakterizacija mikroplastike iz sedimenata plaže Zaglav na otoku Visu
Karakterizacija mikroplastike iz sedimenata plaže Zaglav na otoku Visu
Matej Marić
U ovom radu provedena je karakterizacija i identifikacija mikroplastike pronađene u sedimentu plaže Zaglav na otoku Visu. Uzorkovanje i separaciju uzoraka proveo je Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Karakterizacija mikroplastike izvršena je na 865 uzoraka s plaže Zaglav na otoku Visu. Uzorci su vizualno analizirani i svrstani prema obliku definiranim prema DeFishGear protokolu: filamenti, filmovi, fragmenti, granule, peleti i pjene. Svakom pojedinačnom uzorku je...
Karakterizacija mikroplastike iz sedimenta plaže Bačvice i ušća Neretve
Karakterizacija mikroplastike iz sedimenta plaže Bačvice i ušća Neretve
Ivana Dodig
U ovom radu provedena je karakterizacija i identifikacija mikroplastičnog otpada nađenog u sedimentu gradske plaže Bačvice u Splitu i na ušću Neretve. Uzorkovanje i separaciju uzoraka proveo je Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Uzorci su dostavljeni na adresu Kemijsko – tehnološkog fakulteta u Splitu gdje je provedena daljnja analiza. Karakterizacija mikroplastike izvršena je nad 228 ispitaka s lokacije Bačvice u Splitu i 32 ispitka s Neretve. Ispitci su...
Karakterizacija mješavina PVAL/PEO pripremljenih tehnikom lijevanja filma iz otopine
Karakterizacija mješavina PVAL/PEO pripremljenih tehnikom lijevanja filma iz otopine
Ela Zečić
U ovom radu pripremljeni su polimerni filmovi mješavina poli(vinil-alkohol)/poli(etilen-oksid) (PVAL/PEO) razliĉitih sastava. Filmovi dobiveni tehnikom lijevanja iz otopine pri datim uvjetima nisu zadovoljavajuće kvalitete. S ciljem utvrĊivanja možebitnih interakcija istraživanih polimera primjenjeni su infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom (FT-IR) i diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC). Temeljem rezultata FT-IR analize ...
Karakterizacija pjenastog polistirena nakon oporabe
Karakterizacija pjenastog polistirena nakon oporabe
Mirna Borić
U ovom radu izvršena je izolacija limonena iz kore naranči te njegova primjena kao ekološki prihvatljivog otapala u postupku oporabe pjenastog polistirena (PS-E). Zaostali limonen prilikom oporabe uklonjen je postupkom precipitacije neotapalom (metanol). Cilj je bio istražiti utjecaj precipitacije na strukturu i toplinska svojstva pjenastog polistirena primjenom infracrvene spektroskopije i diferencijalne pretražne kalorimetrije. Infracrvena ...

Paginacija