Paginacija

Kondža, Ana Marija
Elektrokemijska i spektrofotometrijska karakterizacija antioksidacijske aktivnosti ekstrakata dalmatinskog bilja
Santro, Ana
Elektrokemijska karakterizacija antioksidanasa na modificiranim elektrodama: Karotenoidi
Krpina, Ana
Elektrokemijska karakterizacija antioksidansa na modificiranim elektrodama - pregled dostignuća
Bandić, Ivana
Elektrokemijska studija galne kiseline na modificiranim elektrodama od staklastog ugljika s ugljikovim nanomaterijalima: doprinos optimizaciji elektroanalitičkih metoda
Grgić, Marko
Elektrokemijske pojave u razrijeđenim otopinama osnovnog elektrolita i utjecaj na procese u električnom dvosloju: voltametrijska i elektrokemijska impedancijska studija heksacijanoferata na elektrodi od staklastog ugljika
Čačinović, Nives
Elektrokemijsko dobivanje koloidnog srebra pomoću natrijevog citrata
Dešpoja, Iva
Elektrokemijsko određivanje kapaciteta kompleksiranja bakra u površinskom sloju mora obalnog srednjeg Jadrana
Margeta, Hrvoje
Elektrokemijsko određivanje korozije željeza u kiselin kloridnim otopinama
Radaš, Lucija
Elektrokemijsko određivanje vodikovog peroksida na kompozitnim elektrodama sa kserogel ugljikovim nanočesticama manganovog(IV) oksida kao osjetilnim materijalom
Krstić, Kata
Elektrokemijsko ponašanje L-cisteina na elektrodama od ugljikove paste modificiranim sa bakrovim(I) oksidom
Vuko, Meri
Elektrokemijsko ponašanje L-cisteina na elektrodama od ugljikove paste modificiranim srebro-bakrovim sulfidima
Gabela, Ivana
Elektrokemijsko ponašanje MnO2 modificirane elektrode od ugljikove paste u svrhu određivanja vodikovog peroksida

Paginacija