Paginacija

Margeta, Hrvoje
Elektrokemijsko određivanje korozije željeza u kiselin kloridnim otopinama
Radaš, Lucija
Elektrokemijsko određivanje vodikovog peroksida na kompozitnim elektrodama sa kserogel ugljikovim nanočesticama manganovog(IV) oksida kao osjetilnim materijalom
Krstić, Kata
Elektrokemijsko ponašanje L-cisteina na elektrodama od ugljikove paste modificiranim sa bakrovim(I) oksidom
Vuko, Meri
Elektrokemijsko ponašanje L-cisteina na elektrodama od ugljikove paste modificiranim srebro-bakrovim sulfidima
Gabela, Ivana
Elektrokemijsko ponašanje MnO2 modificirane elektrode od ugljikove paste u svrhu određivanja vodikovog peroksida
Kvrgić, Dario
Elektrokemijsko ponašanje Ti i Ti-6V-4Al legure
Sirovina, Antonela
Elektrokemijsko ponašanje bizmuta u boratnom elektrolitu
Jerončić, Ana
Elektrokemijsko ponašanje cisteina na kompozitnim elektrodama s kserogel - ugljikovim nanočesticama-AgCuS kompozitima kao osjetilnim materijalom
Mustapić, Olga
Elektrokemijsko ponašanje i analitička primjena modificiranih elektroda
Magazin, Ružica
Elektrokemijsko ponašanje katehina na ugljikovim nanomaterijalima : prilog optimizaciji elektrolitičkih metoda određivanja prirodnih reducensa
Boban, Ana
Elektrokemijsko ponašanje kofeinske kiseline na ugljikovim nanomaterijalima: prilog optimizaciji elektroanalitičkih metoda određivanja prirodnih reducensa
Miše, Martina
Elektrokemijsko ponašanje kvercetina na ugljikovim nanomaterijalima: prilog optimizaciji elektroanalitičkih metoda određivanja prirodnih reducensa

Paginacija