Pages

Zelena sinteza i karakterizacija koloidnog srebra pomoću cvjetnog meda pri različitim pH vrijednostima
Zelena sinteza i karakterizacija koloidnog srebra pomoću cvjetnog meda pri različitim pH vrijednostima
Valentino Gobin
Brojna izvješća koja se nalaze u literaturi ukazuju na štetnost i ekološku neprihvatljivost sinteze nanočestica kemijskim putem. Stoga postoji rastuća potreba za razvojem ekološki prihvatljivijih i ekonomski izvedljivijih procesa koji ne koriste otrovne kemikalije u procesu sinteze. U ovom radu proučavana je zelena sinteza koloidnog srebra pomoću cvjetnog meda pri pH vrijednostima 6, 7, 8, 9 i 10. Prilikom sinteze korištene su ultra čista voda, ...
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskim taloženjem pomoću  različitih prirodnih reducensa
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskim taloženjem pomoću različitih prirodnih reducensa
Anja Ramljak
U ovom radu provedena je sinteza koloidnog srebra uz trinatrijev citrat dihidrat i askorbinsku kiselinu kao odgovarajuće reducense. Na osnovu dobivenih UV-Vis pikova, procijenjena je veličina koloidnih čestica te se zaključilo koji uvjeti su najpogodniji za sintezu uz odgovarajuće redukcijsko sredstvo. Pripremljene su standardne otopine 0,001 M AgNO 3 i 0,002 M NaBH 4 , te otopine srebrovog nitrata i trinatrijevog citrata dihidrata u koncentracijama ...
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskom redukcijom pomoću cvjetnog meda
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskom redukcijom pomoću cvjetnog meda
Klara Arar
U ovom radu proučavana je sinteza nanočestica srebra pomoću cvjetnog meda pri pH vrijednosti 6, 7, 8. 9 i 10. Kao izvor srebra korišten je srebrov nitrat koncentracije 0,001 mol dm -3 , a pH vrijednost je namještana otopinom natrijeva hidroksida. Prvi dokaz nastanka koloidnog srebra bilo je određivanje intenziteta Tyndallova efekta u svakom uzorku uslijed propuštanja laserske zrake kroz koloide. UV-Vis spektrofotometrom u području ...
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskom redukcijom pomoću zelenog čaja
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskom redukcijom pomoću zelenog čaja
Anamaria Lukaček
Zelena sinteza nanočestica je relativno nova grana nanotehnologije koja ima mnoge prednosti u odnosu na kemijske i fizičke metode sinteze nanočestica. Proces je siguran, jednostavan, isplativ, ekološki prihvatljiv, smanjuje količinu potrebne energije i često rezultira stabilnijim materijalima te nema potrebe za visokim temperaturama niti tlakovima. Zbog bogate bioraznolikosti biljaka i njihovih potencijalnih sekundarnih metabolita, biljke i dijelovi biljaka u novije su...
Zelena sinteza koloidnog srebra pomoću meda i karuba gume
Zelena sinteza koloidnog srebra pomoću meda i karuba gume
Doris Šarić
Radi moguće primijene koloidnog srebra u medicini kao učinkovitog antibakterijskog sredstva iznalaze se metode priprave koloidnog srebra prirodnim reducensima, neškodljivim za zdravlje ljudi, a koji često i sami imaju pozitivni zdravstveni učinak. U radu je ispitivana priprava koloidnog srebra redukcijom iona srebra iz otopine pomoću natrijeva borohidrida, NaBH4. Na ovaj način dobiveni koloid srebra poslužio je kao standardni uzorak za usporedbu s pripravljenim koloidima pomoću meda...
Zelena sinteza koloidnog srebra različitim prirodnim reducensima
Zelena sinteza koloidnog srebra različitim prirodnim reducensima
Marija Ćerdić
U ovom radu opisane su metode i postupci vezani uz zelenu sintezu koloidnog srebra različitim prirodnim reducensima. Zelena sinteza je tehnika koja povećava efikasnost proizvodnje komercijalno primjenjivih nanočestica s manjom ili nikakvom toksičnosti. Nanočestice srebra imaju primjenu u raznim područjima, no njihov utjecaj na okoliš iz godine u godinu je zabrinjavajući zbog upotrebe različitih sirovina i kemikalija pri sintezi, koje su skupe, toksične i...
ZnO filmovi s 2D nanostrukturama za fotokatalitičko pročišćavanje vode
ZnO filmovi s 2D nanostrukturama za fotokatalitičko pročišćavanje vode
Anita Markota
Fotokatalitiĉka degradacija metil oranž bojila ispitivana je u vodenim otopinama korištenjem poroznog filma cinkovog oksida, koji ĉine dvodimenzionalne nanostrukture. Nanostrukture cinkovog oksida, s morfologijom poput listova, dobivene su taloženjem slojevitog prekursora na staklenoj podlozi i naknadnim grijanjem. Dodatno, cinkov oksid je dopiran dušikom kako bi postao pogodan za fotokatalizu na suncu. Detaljna karakterizacija morfologije i strukture filma s...
ZnO nanostrukturirani fotokatalizatori za primjenu u obradi vode
ZnO nanostrukturirani fotokatalizatori za primjenu u obradi vode
Antonio Penava
Poluvodički materijali metalnih oksida, dizajnirani za primjenu u fotokatalitičkim sustavima za pročišćavanje vode, moraju imati veliku specifičnu površinu jer se kemijske reakcije inducirane odgovarajućim zračenjem odvijaju na sučelju površine i tekućine. Cinkov oksid poznat je po mnoštvu morfologija na mikro- i nanoskali, koje lako mogu ispuniti ovaj zahtjev pod utjecajem ultraljubičastog zračenja. Neke morfologije na nanoskali čine cinkov oksid ...
Čvrsti otpad iz proizvodnje i prerade hrane kao potencijalni biosorbenz za obradu voda onečišćenih olovom i cinkom
Čvrsti otpad iz proizvodnje i prerade hrane kao potencijalni biosorbenz za obradu voda onečišćenih olovom i cinkom
Marija Ljubica Čikeš
Razvoj kemijske industrije i rudarstva, kao i primjena suvremenih agrotehničkih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, doveli su do značajne emisije teških metala u okoliš, posebice u tlo i vodne ekosustave. Takve vode nisu prikladne za ljudsku potrošnju kao ni za potrebe industrije i navodnjavanja te je nužno naći ekonomski prihvatljive i učinkovite načine njihova pročišćavanja. U posljednje vrijeme raste interes za uporabom jeftinih, ekološki prihvatljivih i lako dostupnih...
Štitasta ognjica (Iberis umbellata L.) kao potencijalni hiperakumulator bakra
Štitasta ognjica (Iberis umbellata L.) kao potencijalni hiperakumulator bakra
Kata Manda Deronja
U ovom diplomskom radu ispitan je utjecaj zalijevanja štitaste ognjice (Iberis umbellata L.) otopinom teškog metala (bakra), kao i utjecaj raznih dodatka humusu na sposobnost hiperakumulacije bakra u štitastoj ognjici. Vizualnom karakterizacijom štitaste ognjice uočilo se kako niti jedna štitasta ognjica, neovisno u kojem humusu je uzgajana ili s čime je zalijevana, nije pokazala vidljive znakove fitotoksičnosti. Najviša koncentracija bakra u organima štitaste ognjice izmjerena je...

Pages