Pages

Pregled istraživanja antimikrobnog učinka biljnih ekstrakata u mesu
Pregled istraživanja antimikrobnog učinka biljnih ekstrakata u mesu
Petra Gabre
Unatoč znatnom napretku prehrambene industrije i poboljšanju higijenskih navika, zbog velikog broja infekcija i intoksikacija uzrokovanih patogenim mikroorganizmima, sigurnost hrane predstavlja veliki problem. Da bi hrana bila zdravstveno ispravna i sigurna, postoji potreba za primljenom različitih aditiva čija je upotreba sve upitnija pa stoga primjena prirodnih aditiva u svrhu poboljšanja kvalitete hrane postaje sve češća. Obzirom da je meso pogodan medij za ...
Pregled metoda u staničnoj genetici
Pregled metoda u staničnoj genetici
Marina Velić
Genetika je mlada znanost koja se bavi proučavanjem zakonitosti nasljeđivanja, sličnosti i različitosti živih organizama. Genetika proučava strukturu i funkciju gena, nasljeđivanje gena, promjene koje se događaju u organizmima i mnoge uzročnike bolesti. Citogenetika je grana genetike koja proučava stanične strukture koje su odgovorne za nasljeđivanje. Tako ona istražuje građu i broj kromosoma, smještaj gena i mutacije. Cilj ovog rada bio je opisati...
Pregled odabranih  metoda za određivanje klozapina u farmakološkim pripravcima i biološkim uzorcima
Pregled odabranih metoda za određivanje klozapina u farmakološkim pripravcima i biološkim uzorcima
Glorija Golubić
Klozapin je lijek koji spada u skupinu atipičnih antipsihotika. Koristi se kao terapija za shizofreniju rezistentnu na liječenje. Kako bi se poboljšao klinički ishod liječenja i smanjila mogućnost nuspojava, u novije vrijeme se primjenjuje terapijsko praćenje koncentracije lijeka u krvi. Iz navedenih razloga, razvoj preciznih i osjetljivih analitičkih metoda za određivanje klozapina u različitim uzorcima popularna je tema brojnih istraživačkih radova. Rad...
Pregled tehnika priprave i primjene magnetne koloidne suspenzije željezova oksida - ferrofluida
Pregled tehnika priprave i primjene magnetne koloidne suspenzije željezova oksida - ferrofluida
Sara Plavčić
Ferrofluidi su koloidne suspenzije magnetnih nanočestica u tekućem mediju koje reagiraju na primijenjeno vanjsko magnetsko polje. Magnetne čestice se lako mogu slijepiti jedna s drugom što se sprječava korištenjem surfaktanata koji oko čestica stvaraju nabijene slojeve koji se onda međusobno odbijaju, tj. kada čestice dođu vrlo blizu jedna drugoj, neće doći do njihove aglomeracije nego će se istovrsni naboji odbiti. Korištenjem...
Preliminarna obrada procjedne vode tla rudnika mežica prirodnim zeolitom
Preliminarna obrada procjedne vode tla rudnika mežica prirodnim zeolitom
Antonia Bukvić
Rudnik Mežica u Sloveniji je značajan antropogeni izvor onečišćenja teškim metalima poput olova i cinka. U povijesti je rudnik bio važan u pogledu ekonomskog razvoja toga kraja zapošljavajući većinu lokalnog stanovništva u eksploataciji i preradi rude za dobivanje olova i cinka. Samo područje rudnika se nalazi u krajoliku bogatom prirodnim dobrima, s obiljem podzemnih i površinskih voda. Geološke karakteristike područja na kojem se rudnik nalazio...
Prilog poznavanju mirisnih spojeva brnistre
Prilog poznavanju mirisnih spojeva brnistre
Petra Božena Perica
Brnistra (Spartium junceum L.) je samonikla, grmolika biljka, šibolikih grana i izrazito žutih, mirisnih cvjetova koja pripada porodici mahunarki (Fabaceae). Rasprostranjena je na Mediteranu pa tako i u mediteranskom dijelu Hrvatske. U prošlosti se iskorištavala cijela biljka za različite namjene, no danas se najčešće koriste njezini cvjetovi u parfumerijskoj industriji. Cilj ovog rada bio je izolirati hlapljive spojeve iz cvjetova brnistre koristeći...
Primjena Frattini testa i testa zasićenosti vapnom u procjeni pucolanske aktivnosti različitih alumosilikatnih materijala
Primjena Frattini testa i testa zasićenosti vapnom u procjeni pucolanske aktivnosti različitih alumosilikatnih materijala
Ljubica Tunjić
U ovom radu provedeno je ispitivanje pucolanske aktivnosti alumosilikatnih materijala (otpadno ambalažno staklo, prirodni zeolit i otpadna građevinska opeka) veličine čestica <125 µm pomoću Frattini testa i testa zasićenosti vapnom. Za Frattini test pripremljeno je tri uzorka. Omjer cementa, CEM I 42,5 R i pucolana u uzorku je bio 80:20. Uzorci su se termostatirali 8 dana pri 40 ºC. Za test zasićenosti vapnom pripremljeno je 12 uzoraka. Uzorci su sadržavali 1 g pucolana...
Primjena GC-MS u istraživanju raka
Primjena GC-MS u istraživanju raka
Jozo Pranjić
Rak je novotvorina za koju je karakteristična nekontrolirana dioba stanica. Može biti zloćudni ili dobroćudni. Zbog brzog širenja jako je teško na vrijeme otkriti i liječiti ljude oboljele od ove bolesti. Tijekom povijesti su razvijene različite kliničke metode za istraživanje i detektiranje tumorskih bolesti, no ni jedna od razvijenih metoda se ne može iskoristiti za dugoročno liječenje i zaustavljanje bolesti. U svrhu ranijeg otkrivanja i sprječavanja bolest razvija se...
Primjena HACCAP sustava u ribarnici
Primjena HACCAP sustava u ribarnici
Antonio Šeparović
Glavni cilj rada bio je opisati implementaciju HACCP sustava kontrole u ribarnici te dati opći opis implementacije HACCP sustava u proizvodnim pogonima. Opseg rada bio je analiza potencijalnih prijetnji i određivanje kritičnih kontrolnih točaka (KTT), te određivanje kritičnih granica i metoda praćenja. Kritične kontrolne točke određene su analizom rizika i korištenjem stabla odluke. Posebno su obrađeni preduvjetni programi odnosno dobre prakse, standardni...
Primjena Taguchijevog L9 dizajna eksperimenta na optimizaciju sorpcije bakra
Primjena Taguchijevog L9 dizajna eksperimenta na optimizaciju sorpcije bakra
Ivana Babić
U ovom radu je ispitivan utjecaj tipa aniona, utjecaj udaljenosti miješala od dna posude (ili pozicija miješala), koncentracije otopine i vremena trajanja eksperimenta na izmjenu bakra na sintetskom zeolitu. Eksperiment je planiran pomoću Taguchijevog L9 dizajna eksperimenta. Pomoću ove metode dobije se plan od devet eksperimenata, s različitim kombinacijama navedenim parametrima. Anioni koji su korišteni u ovom radu su: sulfat, klorid, nitrat. Postupak...
Primjena difrakcijskih tehnika u analizi dodataka prehrani
Primjena difrakcijskih tehnika u analizi dodataka prehrani
Jelena Grbeša
Dodaci prehrani obogaćuju svakodnevnu prehranu s primarnim zadatkom oĉuvanja zdravlja. Upravo zbog svih benefita koje pruţaju ljudskom organizmu, potrebno je zadovoljiti dnevne potrebe vitamina i minerala, no naţalost to je sve teţe zbog suvremenog naĉina ţivota i nedostatka raznolikosti u rutinskoj prehrani ljudi. Najuĉestaliji dodaci koji se koriste kao nadomjestak hrani su vitamini, minerali i biljni ekstrakti. U poslijednje vrijeme dostupnost razliĉitih...
Primjena hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita u obradi kompositne procjedne vode
Primjena hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita u obradi kompositne procjedne vode
Amalija Kulić
U ovom radu provedena su ispitivanja hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita za obradu kompostne procjedne vode. Ispitivan je utjecaj početne koncentracije kompostne procjedne vode na efikasnost uklanjanja štetnih tvari praćenih preko kemijske potrošnje kisika (KPK) i mutnoće. Eksperimenti su provedeni u elektrokemijskoj ćeliji, uz korištenje aluminijevih elektroda, pri konstantnoj udaljenosti elektroda od 3 cm i brzine vrtnje miješala od 70 okr/min....

Pages