Pages

Poli(vinil-klorid) matrice s kserogel-ugljikovim nanočesticama-AgCuS kompozitima kao osjetilnim elementom za elektrokemijsko određivanje vodikovog peroksida
Poli(vinil-klorid) matrice s kserogel-ugljikovim nanočesticama-AgCuS kompozitima kao osjetilnim elementom za elektrokemijsko određivanje vodikovog peroksida
Ivan Bandov
U ovom radu su razvijeni kompozitni materijali sol-gel postupkom koji su sadržavali ugljikove materijale te ugljikove materijale i ternarni sulfid AgCuS. Razvijeni kserogelni kompoziti su upotrijebljeni kao osjetilni elementi u poli(vinil) klorid matricama za modificiranje površine elektrode od staklastog ugljika. Ispitivano je elektrokemijsko ponašanje ovih elektroda u prisutnosti vodikovog peroksida. Elektrokemijski procesi uočeni na elektrodama...
Polimorfija i pseudopolimorfija u kompleksnim spojevima metala
Polimorfija i pseudopolimorfija u kompleksnim spojevima metala
Mia Ramljak
Polimorfija je pojavljivanje iste tvari u više različitih kristalnih oblika koji su kemijski identični, ali im se svojstva znatno razlikuju. Polimorfija je jako značajna pojava danas, i jako je istraživana posebno u farmaceutskoj industriji i kristalnom inženjerstvu, a važna je i u proizvodnji novih materijala jer nudi potencijalno bolja svojstva. Ovaj rad se također bavi i razmatranjem gubitka kontrole nad kristalizacijskim procesom, a što dovodi do...
Polimorfizmi gena NR3C1, NR3C2 i FKBP5 u populaciji hrvatskih maturanata
Polimorfizmi gena NR3C1, NR3C2 i FKBP5 u populaciji hrvatskih maturanata
Sara Bebić
U ovom istraživanju analizirana je učestalost alela i genotipova polimorfizma pojedinačnih nukleotida (SNP) i to: rs5522 gena NR3C2, rs6189 i rs6190 gena NR3C1 te rs1360780 gena FKBP5. Iz uzorka sline prikupljenih od 400 maturanata iz 26 gimnazija i strukovnih škola iz 4 najveća hrvatska grada: Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka, izolirana je DNA, i amplificirana metodom PCR u realnom vremenu. Nakon provedene genotipizacije za pojedinačne SNP-ove izračunata su odstupanja od...
Polusuhi postupak priprave portland cementnog klinkera
Polusuhi postupak priprave portland cementnog klinkera
Igor Plavčić
Proizvodnja portland cementnog klinkera predstavlja složen tehnološki proces u kojem se sirovina, vapnenac i glina pomiješani u odgovarajućem omjeru prolaze cijeli niz vrlo složenih i zahtjevnih procesa koji obuhvaćaju sušenje, mljevenje, homogeniziranje u fazi priprave sirovine. U procesu priprave klinkera sirovina prolazi kroz izmjenjivač topline (grijana ispušnim plinovima iz rotacijske peći) pri čemu se odvija dodatno zagrijavanje sirovine na veće...
Ponašanje i stavovi potrošača prema proizvodima ploda masline
Ponašanje i stavovi potrošača prema proizvodima ploda masline
Bruno Ćavar
Maslina (Olea europaea L.) je jedna od najznačajnijih biljnih kultura Mediterana i smatra se najstarijom kultiviranom biljnom vrstom. Uzgoj maslina u Republici Hrvatskoj seže u davnu prošlost i za stanovnike ovih područja maslina predstavlja puno više od samog stabla koje donosi plodove. Ona je simbol mira, opstojnosti, plodnosti i mudrosti, a glavni proizvod masline, maslinovo ulje bilo je i ostalo temelj za život brojnih obitelji. Posljednjih godina maslinarstvo u...
Postupak dobivanja nodularnog lijeva i izrada suhog veza za tankere
Postupak dobivanja nodularnog lijeva i izrada suhog veza za tankere
Ivan Bešić
U ovom završnom radu objašnjen je postupak dobivanja nodularnog lijeva te izrada suhog veza. Rad je sastavljen od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu objašnjena su svojstva nodularnog lijeva, njegove prednosti i nedostaci u odnosu na ostale željezne ljevove kao što su sivi i vermikularni te utjecaj različitih elemenata na mikrostrukturu i svojstva nodularnog lijeva, te su prikazani postupci dobivanja nodularnog lijeva. U praktičnom dijelu prikazan je postupak...
Potencijometrijsko određivanje fluorida u različitim vrstama piva proizvedenim u Hrvatskoj
Potencijometrijsko određivanje fluorida u različitim vrstama piva proizvedenim u Hrvatskoj
Ivana Munitić
Cilj istraživanja bio je odrediti koncentraciju fluorida u pivima različitih vrsta potencijometrijski. Određena je koncentracija fluorida, volumni udio alkohola te pH u 30 uzoraka svijetlih i 19 uzoraka tamnih piva. Koncentracija fluorida sadržanog u analiziranim uzorcima piva određivana je metodom standardnog dodatka pri pH vrijednosti 5,5. Masene koncentracije fluorida u svim uzorcima piva su manje od 149,07 µg/L a veće od 53,02 µg/L. Najveća masena koncentracija fluorida...
Potenciometrijski senzori s dodatkom nanočestica hematita za određivanje željezovih(III) kationa
Potenciometrijski senzori s dodatkom nanočestica hematita za određivanje željezovih(III) kationa
Ela Škare
U ovom završnom radu ispitane su membrane za ionsko-selektivne elektrode potenciometrijskom metodom. Membrane su izrađene od srebrovog sulfida, politetrafluoroetilena i željezova fosfata te obogaćene nanočesticama hematita a služe za potenciometrijsko određivanje željezovih kationa u otopini acetatnog pufera pri pH=4 i pH=5. Korištena metoda je odabrana zbog jednostavnosti, praktičnosti i niske cijene. Rezultati ispitivanja su prikazani grafički.
Potenciometrijski senzori s dodatkom nanočestica magnetita i hematita za određivanje željezovih(III) kationa
Potenciometrijski senzori s dodatkom nanočestica magnetita i hematita za određivanje željezovih(III) kationa
Lara Tomaško
U diplomskom radu ispitivao se odziv potenciometrijskih senzora s dodatkom nanočestica magnetita i hematita za određivanje željezovih(III) kationa pri pH = 1,00 i pH = 5,00 koristeći ionsko-selektivne membrane. Željeni odziv potenciometrijskog senzora treba pratiti nagib pravca prema zahtjevima Nernstove jednadžbe za trovalentne katione. Membrane su ispitivane na odziv prema željezovim(III) kationima u elektrokemijskoj ćeliji koristeći otopinu željezovog(III) sulfata i...
Potenciometrijski senzori s dodatkom nanočestica magnetita za određivanje željezovih(II) iona
Potenciometrijski senzori s dodatkom nanočestica magnetita za određivanje željezovih(II) iona
Klaudija Budimir
Ion-selektivne membrane pripravljene su od željezova(II) sulfida, srebrova(II) sulfida i politetrafluoretilena uz dodatak različitih udjela magnetita. Ispitivane su u otopini željezova(II) sulfata pri pH=4 i pri pH=5. Potenciometrijska metoda je korištena iz razloga što je jednostavna za provesti te ekonomski isplativa. Metodom slijednog razrjeđenja se provelo ispitivanje na odziv prema željezovim(II) ionima. Selektivnost potenciometrijske metode razmotrena...
Potenciometrijsko ispitivanje ujtecaja udjela teflona na odziv ionsko-selektivnih membrana prema fosfatnim ionima
Potenciometrijsko ispitivanje ujtecaja udjela teflona na odziv ionsko-selektivnih membrana prema fosfatnim ionima
Kata Krstić
U ovom radu ispitivan je odziv ionsko–selektivnih membrana na fosfatne ione (PO 4 3- ), odnosno utječe li promjena udjela teflona u sastavu, kao neaktivnog nosača, na odziv samih membrana. Elektrokemijsko ponašanje je praćeno potenciometrijom zbog jednostavnosti, praktičnosti i pristupačnosti same metode te su sva mjerenja ponovljena minimalno tri puta pri pH = 13. Ionsko–selektivne membrane su ispitivane u elektrokemijskoj ćeliji uz otopinu dinatrijevog ...
Potenciometrijsko određivanje aktivnih spojeva e elektrodama na bazi ugljikove paste - pregledni rad
Potenciometrijsko određivanje aktivnih spojeva e elektrodama na bazi ugljikove paste - pregledni rad
Teo Krolo
Ionsko-selektivne elektrode pokazuju selektivan odziv na određenu vrstu iona u otopini. Elektrode na bazi ugljikove paste (CPE) su jedan od primjera tih elektroda. Mnogi znanstveni radovi opisuju razne CPE te rezultate njihovih mjerenja. U ovom radu dat je pregled CPE, njihove priprave, osnovnih karakteristika te praktične primjene. Potenciometrija s CPE se pokazala jednako dobra ili bolja od konvencionalnih metoda mjerenja- jeftinija je, jednostavnija, brža i nižeg praga detekcije....

Pages