Pages

Fluorid-ionsko selektivna elektroda i određivanje fluorida-pregledni rad
Fluorid-ionsko selektivna elektroda i određivanje fluorida-pregledni rad
Martina Cvitanović
Jedna od najvaţnijih potenciometrijskih tehnika za praćenje fluorida su ionsko-selektivne elektrode. To su elektrode čiji je potencijal ovisan o koncentraciji samo jedne, odreĎene ionske vrste u otopini. Danas su razvijeni razni tipovi fluorid – ionsko selektivnih elektroda, a to su: elektrode s kristalnom membranom, elektrode s heterogenim membranama, elektrode sa nekristalnim membranama, elektrode s staklenom membranom, elektrode s mobilnim prenosiocem, elektrode...
Fosfat ionsko-selektivne elektrode - pregledni rad
Fosfat ionsko-selektivne elektrode - pregledni rad
Andrej Konjevoda
Fosfor i fosforovi spojevi predstavljaju jedan od glavnih ekoloških problema današnjice. Prekomjernim ispuštanjem fosfata u prirodne recipijente dolazi do pojave procesa eutrofikacije koja uzrokuje narušavanje prirodne ravnoteže. Zbog toga je danas veliki interes znanosti stavljen na proučavanje i razvijanje analitičkih tehnika za praćenje fosfata u okolišu. Jedna od najvažnijih potenciometrijskih tehnika za praćenje fosfata su ionsko-selektivne elektrode. To su elektrode čiji...
GC-MS temeljna komparativna metabolomika dviju staničnih linija raka dojke tretiranih nootkatonom
GC-MS temeljna komparativna metabolomika dviju staničnih linija raka dojke tretiranih nootkatonom
Antonia Šunjerga
Proliferacija, diferencijacija i preživljenje pojedinačne stanice u višestaničnom je organizmu pažljivo regulirano, dok u stanicama raka te regulacije nema, one nekontrolirano rastu i dijele se, šire po čitavom tijelu i ometaju funkciju normalnih tkiva i organa. Rak je vodeći uzrok smrti u svijetu. Najvažnije u patologiji raka jest razlikovati benigne (dobroćudne) od malignih (zloćudnih) tumora. Drugi način klasifikacije je prema tipu...
Gastrointestinalna stabilnost izotiocijanata iz mikrovalnog ekstrakta biljke dragoljub (Tropaeolum majus L.) nakon dvofaznog simuliranog modela probave
Gastrointestinalna stabilnost izotiocijanata iz mikrovalnog ekstrakta biljke dragoljub (Tropaeolum majus L.) nakon dvofaznog simuliranog modela probave
Nikolina Antolović
Dragoljub (Tropaeolum majus L.) je jednogodišnja zeljasta biljka koja je bogat izvor vitamina C, ali i brojnih drugih biološki aktivnih komponenti za koje je dokazano da imaju ljekovita svojstva. Pripada maloj porodici Tropaeolaceae koja spada u red Capparales. Posebno znaĉajna skupina biološki aktivnih spojeva koji se mogu naći u dragoljubu su glukozinolati. Oni su kemijski stabilni i biološki neaktivni spojevi, dok njihovi razgradni produkti mogu...
Genski modificirana hrana
Genski modificirana hrana
Ivona Šantić
Razvoj biotehnologije doveo je do stvaranja genetski modificiranih orgnizama i genetski modificirane hrane. GMO predstavlja sve organizme kojima je genetski materijal izmijenjen na način koji se ne odvija prirodnim putem, a GM hrana je hrana proizvedena od genetski modificiranih biljaka ili životinja. GM hrana se nalazi na tržištu još od 1994. nakon predstavljanja Flavr Savr rajčica koje su proizvedene kako bi sporije sazrijevale. Postoji...
Glukozinolatni profil biljke Alliaria petiolata
Glukozinolatni profil biljke Alliaria petiolata
Andreja Rašić
U ovom radu izolirani su i analizirani glukozinolati ljekovite češnjače (Alliaria petiolata). Cilj rada bio je istražiti glukozinolatni profil u različitim biljnim dijelovima. Analiza je provedena prema službenoj ISO 9167-1 metodi u kojoj se analiza provodi preko desulfoglukozinolata korištenjem UHLPC-MS/MS instrumenta. Također UHLPC-MS/MS tehnika je korištena za analizu intaktnih glukozinolata prisutnih u listu. Analizirani su i razgradni produkti glukozinolata nakon autolize...
Glukozinolatni profil dvoredca (Diplotaxis erucoides). Konvencionalna vs. mikrovalovima potpomognuta izolacija hlapljivih spojeva
Glukozinolatni profil dvoredca (Diplotaxis erucoides). Konvencionalna vs. mikrovalovima potpomognuta izolacija hlapljivih spojeva
Ivana Roković
Glukozinolati su sekundarni metaboliti koji su zastupljeni u 16 botaniĉkih porodica reda Capparales, a najznaĉajnija je porodica Brassicaceae u koju se ubrajaju dobro poznate biljke iz svakodnevne prehrane kao što su kupus, brokula, cvjetaĉa, prokulice, rotkvica, repa, gorušica i druge. Po kemijskoj strukturi to su β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim boĉnim lancem. Glukozinolati su kemijski i biološki neaktivni. Njihovom enzimskom, kemijskom...
Glukozinolatni profil hrena (Armoracia rusticana). Konvencionalna vs. mikrovalovima potpomognuta izolacija hlapljivih spojeva
Glukozinolatni profil hrena (Armoracia rusticana). Konvencionalna vs. mikrovalovima potpomognuta izolacija hlapljivih spojeva
Matea Radelj
Glukozinolati su sekundarni metaboliti koji se sintetiziraju iz aminokiselina. Pronađeni su u 16 porodica reda Brassicales, od kojih je najznačajnija porodica Brassicaceae (kupusnjača) u koju se ubrajaju brojne biljke svakodnevno korištene u prehrani, kao što su kupus, brokula, cvjetača i druge. Po kemijskoj strukturi glukozinolati su β- tioglukozidni-N-hidroksisulfatis varijabilnim bočnim lancem. Glukozinolati su kemijski i biološki neaktivni spojevi, a...
Glukozinolatni profil u biljkama Diplotaxis tenuifolia (L.) DC i Matthiola incana (L.) R.BR. te njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima
Glukozinolatni profil u biljkama Diplotaxis tenuifolia (L.) DC i Matthiola incana (L.) R.BR. te njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima
Ana Silić
Glukozinolati, β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim bočnim lancem su sekundarni metaboliti koji se sintetiziraju iz aminokiselina. Pronađeni su u 16 porodica reda Capparales. Ovim spojevima posebno obiluju biljke porodice Brassicaceae kojoj pripada većina biljaka iz svakodnevne prehrane kao što su brokula, kupus, cvjetača, repa, rotkvica i druge. Ovi spojevi su kemijski stabilni i biološki neaktivni. Oštećenjem tkiva dolazi do kontakta između enzima...
Gluten u hrani
Gluten u hrani
Lucia Šarić
Alergeni su antigeni proteinskog sastava, bezopasne tvari koje induciraju alergijsku reakciju kod preosjetljivih osoba. Tijekom kontakta obrambenog sustava i alergena dolazi do burne reakcije između protutijela i alergena. Stvara se ogromna količina protutijela koji pripadaju skupini imunoglobulina E i na taj način dolazi do alergijske reakcije. Za hrvatske proizvođače obvezno je označavanje alergena i tvari koje izazivaju intoleranciju od 1. siječnja 2007.god., a ...
Gorka morska voda kao potencijalni izvor MgO
Gorka morska voda kao potencijalni izvor MgO
Zrinka Klarić
Zbrinjavanje gorke morske vode od velike je važnosti za očuvanje ekosustava stoga se iznalaze razne metode za njeno iskorištavanje. Cilj rada je istražiti do sada primijenjene metode za iskorištavanja gorke morske vode kao potencijalnog izvora magnezijeva oksida visoke čistoće. Gorka morska voda nastaje kao nusproizvod prilikom proizvodnje NaCl iz morske vode djelovanjem sunčeve energije, te predstavlja koncentrirani oblik mnogih soli. Iz gorke morske vode primjenom ...
Gospodarenje građevinskim otpadom u Republici Hrvatskoj
Gospodarenje građevinskim otpadom u Republici Hrvatskoj
Božana Stipić
U ovome radu razrađena je tema građevinskog otpada i gospodarenja takvim otpadom na području Republike Hrvatske. Prvi dio ovoga rada, radi lakšeg razumijevanja, baziran je na sam pojam otpada i njegovu podjelu prema mjestu nastanka, svojstvima te se spominju i posebne kategorije definirane na području RH. Objašnjeno je i gospodarenje svim vrstama otpada na temelju kružnog gospodarstva, kojim se trebaju voditi sve članice Europske Unije. Također, naglašena je i potreba izgradnje...

Pages