Paginacija

Vrijeme homogenizacije i brzina nukleacije boraksa u kristalizatoru s različitim konfiguracijama dvaju turbinskih miješala
Vrijeme homogenizacije i brzina nukleacije boraksa u kristalizatoru s različitim konfiguracijama dvaju turbinskih miješala
Zvonimir Jurun
Utjecaj operacije miješanja na proces šaržne kristalizacije često se zanemaruje, premda utječe gotovo na svaki segment tog procesa. S obzirom da se u industrijskoj praksi procesi kristalizacije provode u sustavima volumena i do nekoliko desetaka m3, pri čemu se značajno odstupa od standardnih geometrija reaktora s miješanjem, nameće se potreba uvođenja drugog ili više miješala na zajedničku osovinu. Pri odabiru optimalne konfiguracije miješala, nužno je voditi računa o...
Vršne pare sapuna s dodatkom eteričnih ulja
Vršne pare sapuna s dodatkom eteričnih ulja
Mia Trtanj
Eterična ulja su iznimno cijenjene prirodne tvari poznate još od davnina. Tijekom godina i promjenom stila života ljudi su sve više napustili upotrebu ljekovitog bilja i zaboravili blagodati eteričnih ulja. Interes se ponovno pojavio u 19. stoljeću kada je otkrivena aromaterapija. Danas se ljudi sve više okreću prirodnim proizvodima poznatog porijekla i sastava, čime je porasla i zainteresiranost za kućne radionice izrade sapuna. U radu je opisan postupak kućne radionice ...
Zelena otapala u farmaceutskoj industriji
Zelena otapala u farmaceutskoj industriji
Miro Dragan
Zelena otapala su ekološki neškodljiva otapala s visokim sigurnosnim profilom i niskim potencijalom za incidente. Imaju veliku vaţnost u zelenoj kemiji čiju okosnicu čini 12 postulata koji za cilj imaju poboljšati klasične kemijske sinteze i proizvodne procese te tako smanjiti štetni utjecaj na okoliš. Klasična otapala kao što su klorirani ugljikovodici i nezasićeni aromatski spojevi su najveći problem u farmaceutskoj industriji jer se upotrebljavaju u velikim...
Zelena sinteza i karakterizacija koloidnog srebra pomoću cvjetnog meda pri različitim pH vrijednostima
Zelena sinteza i karakterizacija koloidnog srebra pomoću cvjetnog meda pri različitim pH vrijednostima
Valentino Gobin
Brojna izvješća koja se nalaze u literaturi ukazuju na štetnost i ekološku neprihvatljivost sinteze nanočestica kemijskim putem. Stoga postoji rastuća potreba za razvojem ekološki prihvatljivijih i ekonomski izvedljivijih procesa koji ne koriste otrovne kemikalije u procesu sinteze. U ovom radu proučavana je zelena sinteza koloidnog srebra pomoću cvjetnog meda pri pH vrijednostima 6, 7, 8, 9 i 10. Prilikom sinteze korištene su ultra čista voda, ...
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskim taloženjem pomoću  različitih prirodnih reducensa
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskim taloženjem pomoću različitih prirodnih reducensa
Anja Ramljak
U ovom radu provedena je sinteza koloidnog srebra uz trinatrijev citrat dihidrat i askorbinsku kiselinu kao odgovarajuće reducense. Na osnovu dobivenih UV-Vis pikova, procijenjena je veličina koloidnih čestica te se zaključilo koji uvjeti su najpogodniji za sintezu uz odgovarajuće redukcijsko sredstvo. Pripremljene su standardne otopine 0,001 M AgNO 3 i 0,002 M NaBH 4 , te otopine srebrovog nitrata i trinatrijevog citrata dihidrata u koncentracijama ...
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskom redukcijom pomoću cvjetnog meda
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskom redukcijom pomoću cvjetnog meda
Klara Arar
U ovom radu proučavana je sinteza nanočestica srebra pomoću cvjetnog meda pri pH vrijednosti 6, 7, 8. 9 i 10. Kao izvor srebra korišten je srebrov nitrat koncentracije 0,001 mol dm -3 , a pH vrijednost je namještana otopinom natrijeva hidroksida. Prvi dokaz nastanka koloidnog srebra bilo je određivanje intenziteta Tyndallova efekta u svakom uzorku uslijed propuštanja laserske zrake kroz koloide. UV-Vis spektrofotometrom u području ...
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskom redukcijom pomoću zelenog čaja
Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskom redukcijom pomoću zelenog čaja
Anamaria Lukaček
Zelena sinteza nanočestica je relativno nova grana nanotehnologije koja ima mnoge prednosti u odnosu na kemijske i fizičke metode sinteze nanočestica. Proces je siguran, jednostavan, isplativ, ekološki prihvatljiv, smanjuje količinu potrebne energije i često rezultira stabilnijim materijalima te nema potrebe za visokim temperaturama niti tlakovima. Zbog bogate bioraznolikosti biljaka i njihovih potencijalnih sekundarnih metabolita, biljke i dijelovi biljaka u novije su...
Zelena sinteza koloidnog srebra pomoću meda i karuba gume
Zelena sinteza koloidnog srebra pomoću meda i karuba gume
Doris Šarić
Radi moguće primijene koloidnog srebra u medicini kao učinkovitog antibakterijskog sredstva iznalaze se metode priprave koloidnog srebra prirodnim reducensima, neškodljivim za zdravlje ljudi, a koji često i sami imaju pozitivni zdravstveni učinak. U radu je ispitivana priprava koloidnog srebra redukcijom iona srebra iz otopine pomoću natrijeva borohidrida, NaBH4. Na ovaj način dobiveni koloid srebra poslužio je kao standardni uzorak za usporedbu s pripravljenim koloidima pomoću meda...
Zelena sinteza koloidnog srebra različitim prirodnim reducensima
Zelena sinteza koloidnog srebra različitim prirodnim reducensima
Marija Ćerdić
U ovom radu opisane su metode i postupci vezani uz zelenu sintezu koloidnog srebra različitim prirodnim reducensima. Zelena sinteza je tehnika koja povećava efikasnost proizvodnje komercijalno primjenjivih nanočestica s manjom ili nikakvom toksičnosti. Nanočestice srebra imaju primjenu u raznim područjima, no njihov utjecaj na okoliš iz godine u godinu je zabrinjavajući zbog upotrebe različitih sirovina i kemikalija pri sintezi, koje su skupe, toksične i...
ZnO filmovi s 2D nanostrukturama za fotokatalitičko pročišćavanje vode
ZnO filmovi s 2D nanostrukturama za fotokatalitičko pročišćavanje vode
Anita Markota
Fotokatalitiĉka degradacija metil oranž bojila ispitivana je u vodenim otopinama korištenjem poroznog filma cinkovog oksida, koji ĉine dvodimenzionalne nanostrukture. Nanostrukture cinkovog oksida, s morfologijom poput listova, dobivene su taloženjem slojevitog prekursora na staklenoj podlozi i naknadnim grijanjem. Dodatno, cinkov oksid je dopiran dušikom kako bi postao pogodan za fotokatalizu na suncu. Detaljna karakterizacija morfologije i strukture filma s...
ZnO nanostrukturirani fotokatalizatori za primjenu u obradi vode
ZnO nanostrukturirani fotokatalizatori za primjenu u obradi vode
Antonio Penava
Poluvodički materijali metalnih oksida, dizajnirani za primjenu u fotokatalitičkim sustavima za pročišćavanje vode, moraju imati veliku specifičnu površinu jer se kemijske reakcije inducirane odgovarajućim zračenjem odvijaju na sučelju površine i tekućine. Cinkov oksid poznat je po mnoštvu morfologija na mikro- i nanoskali, koje lako mogu ispuniti ovaj zahtjev pod utjecajem ultraljubičastog zračenja. Neke morfologije na nanoskali čine cinkov oksid ...
Čvrsti otpad iz proizvodnje i prerade hrane kao potencijalni biosorbenz za obradu voda onečišćenih olovom i cinkom
Čvrsti otpad iz proizvodnje i prerade hrane kao potencijalni biosorbenz za obradu voda onečišćenih olovom i cinkom
Marija Ljubica Čikeš
Razvoj kemijske industrije i rudarstva, kao i primjena suvremenih agrotehničkih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, doveli su do značajne emisije teških metala u okoliš, posebice u tlo i vodne ekosustave. Takve vode nisu prikladne za ljudsku potrošnju kao ni za potrebe industrije i navodnjavanja te je nužno naći ekonomski prihvatljive i učinkovite načine njihova pročišćavanja. U posljednje vrijeme raste interes za uporabom jeftinih, ekološki prihvatljivih i lako dostupnih...

Paginacija