Paginacija

Borić, Mirna
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom kemijskog taloženja , aeracije i fenton sličnog procesa
Crnjak, Dina
Višestupanjska obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac primjenom vapna, aeracije i Fenton procesa
Tomić, Lorena
Višestupanjski procesi obrade procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije
Duvnjak, Jelena
Vlasac (Allium schoenoprasum L.) kao potencujalni hiperakumulator olova, nikla i bakra
Šarić, Maria
Vodeni ekstrakti Centaurea vrsta:fitokemijski i biološki profil
Đaković, Ana
Voltametrijsko određivanje nikla u tlu elektrodom od staklastog ugljika modificiranog slojem žive
Pehar, Ivan
Volumetrijska svojstva 1-metilimidazolijevog acetata u vodi, dimetil sulfoksidu, N,N-dimetilformamidu pri različitim temperaturama
Novaković, Ivan
Volumetrijska svojstva otopina 1,2-dimetilimidazolijevod klorida u metanolu pri različitim temperaturama
Vlaić, Ivan
Volumetrijska svojstva otopina 1-etil-3-metilimidazolijevog klorida u butan-2-olu pri različitim temepraturama
Pensa, Anamaria
Volumetrijska svojstva otopina 1-etil-3-metilimidazolijevog klorida u metanolu pri različitim temperaturama
Krešo, Antonija
Volumetrijska svojstva otopina imidazolijevih kloridnih ionskih tekućina ([mim][Cl], [1.3-dmim][Cl], [emim][Cl], [bmim][Cl] i [hmim][Cl]) u butan-2-olu i butan-2-onu
Burnić, Filip
Volumetrijska svojstva otopina imidazolijevih kloridnih ionskih tekućina ([min][Cl], [1.3-dmim][Cl], [emim][Cl], [bmim][Cl] i [hmim][Cl]) u butan-1-olu

Paginacija